Új magyarországi zsidó időszaki kiadványok

Írta: ggy - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Szép ajándékkal lepte meg a val­lásos hívőket, de a hagyományok iránt érdeklődő zsidókat is a Do­hány utcai zsinagóga körzete. A Schőner Alfréd főrabbi szerkeszté­sében megjelent időszaki kiadvány­nak eddig két száma került elém: az egyik a pészah, a másik az újév és az engesztelés napja alkalmából készült. A kettő együttesen is húsz oldalnyi csupán, mégis bőven kínál olvasni, elmélkedni és tanulnivalót. Jamin noráim – ez az újévi kiad­vány címe, oldalain a magyar zsidó­ság olyan szellemi kiválóságainak írásaival, mint Hevesi Simon, Heller Bernát, a rimaszombati Singer S. Leó, Kohlbach Bertalan és Reich Koppel, a hazai ortodoxia egykori mestere. Let simúrim – ez a peszáhi kiadvány címe, lapjain sok tudni­valóval és magyarázattal az ünnep­ről, a hágádáról.

A szép nyomdai kivitelű, illuszt­rált kiadványok az olvasónak örö­met okoznak. Megjelenésüket töb­bek áldozatkészsége tette lehetővé. Köszönet érte. Remélem, a Dohány utcai templomkörzet időszaki lapja a továbbiakban is fennmarad.

*

UJSÁG a címe a csinosan tipografizált és mellékletével együtt is csak tízoldalas kiadványnak, amely a fej­lécén büszkén hirdeti: a Zsidó Diá­kok Magyarországi Szövetségének lapja. A cím fölött az optimizmust sugárzó közlés: I. évfolyam 1. szám. Azóta már a második is megjelent, bővebb terjedelemben, ugyancsak gazdag tartalommal.

A Joint támogatásával napvilágot látott lap első száma a szervezet ha­zai szekciójának létrejöttéről és mű­ködéséről ad időrendi áttekintést, és beszámol az Európai Zsidó Diákszö­vetség Szarvason lezajlott, 1990. évi kongresszusáról. Izraeli riportok és glosszák teszik teljessé a kiadványt, amely így elsősorban politikai jelle­gű, noha a hagyományok ápolását is több írás szolgálja. A második számban talán még nagyobb helyet kaptak az időszerű és politikai té­mák, melyek némelyike talán na­gyon is magabiztos hangú megfogal­mazást kapott.

Egészében véve azonban jó hang­vételű, elkötelezett, fiatalos lap az UJSág. (Címének e sajátos írásmód­ja az anyaszervezet francia rövidí­tésére utal.)

A Hasomér Hacair cionista moz­galom magyarországi szervezete ad­ta ki a Tőlünk című négyoldalas ér­tesítőt. Inkább hírlevél ez, mint új­ság: eseményekről, rendezvényekről közöl híreket. Cikkeket hiába keres­nénk benne – egyelőre. De idővel talán bővülhet a terjedelem, és he­lyet kaphatnak benne „fejtágító” cikkek, színes tudósítások is.

ggy

Címkék:1991-01

[popup][/popup]