Új főrabbi Angliában

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külpolitika

Az angol zsidók mintegy 70 száza­lékát egyesítő United Synagogue választótestülete február végén egy­hangúlag a 41 éves Jonathan Sacksot választotta új angliai főrab­bivá. Sacks előreláthatólag a követ­kező év szeptemberében veszi át tisztségét. A választást megelőzően két riválisa – Cyril Harris dél-af­rikai főrabbi és Israel Lau Tel Aviv-i főrabbi – visszalépett. Jakobovits, aki kevéssel korábban kapta meg a lordi címet és vált a főrendi ház tagjává, nyugdíjba megy, mint­hogy már hetven esztendős.

A szigetország hitközségei körében azt találgatják, sikerül majd az új főrabbinak áthidalnia a brit zsidó­ságon belüli nézeteltéréseket. A 330 ezer főnyi angliai zsidóság kebelé­ben sem a betérés, sem a vallási há­zasságkötés, sem pedig a válás kér­désében nincs egyetértés. A liberáli­sok és a progresszívok nem ismerik el vallási vezetőjüknek a főrabbit, legföljebb fő ceremóniamesternek és politikai szóvivőnek fogadják el.

Az máris bizonyosnak látszik, hogy vége „a sajátos viszonynak”, mely a baloldali zsidók nagy bosszúságára Thatcher miniszterelnök és a most nyugalomba vonuló főrabbi között fennállt. Kettejük kölcsönös megér­tése – úgy tűnik – némileg hozzá­járult a brit zsidóság megosztásához.

Thatcher asszony egy beszédében, amelyet a közelmúltban vezető zsidó személyiségek előtt tartott, „abszo­lút nagyszerűnek” mondotta Lord Jakobovitsot, és elismerte, hogy „számos területen igen nagy befo­lyása volt”. Valóban, a kormány­fő sokszor kikérte tanácsát olyan ügyekben is, amelyeknek nem volt sok közük a zsidósághoz. Például az angol városok belső magjának prob­lémáiról, de általános erkölcsi kér­désekről is. Emiatt aztán az a szó­beszéd járta, hogy Mrs. Thatcher szereti összetéveszteni Lord Jakobo­vitsot a canterbury-i érsekkel (aki­vel viszont meglehetős feszült volt a viszonya).

Az új főrabbi alighanem túlságo­san baloldali lesz Thatcher asszony politikai ízlése szempontjából. Nem­csak liberális felfogásával tér azon­ban el ortodox elődjétől. Jakobovits rabbicsaládból származik, és a nácik elől menekült el Németországból. Sacks Nagy-Britanniában született, elvilágiasodott családban. Jakobo­vits szerette a nyilvános vitákat, és tett egyet-mást azért, hogy a zsidó­ságot közelebb vigye az angol lakos­sághoz. Sacks viszont inkább befelé forduló ember hírében áll, és leginkább szembeszökő vonása, hogy – kitűnő bizonyítványai vannak: filo­zófiából Cambridge-ből, zsidó etiká­ból pedig a londoni King’s College-ből, ahol doktorátusát szerezte. Ra­gyogó pályafutás, de világi jellege némi homlokráncolást okozott orto­dox körökben, amelyek szerint az új főrabbi rabbinikus háttere nem ki­elégítő. Annál nagyobb várakozással tekintenek Sacks működése elé az angol zsidó értelmiség köreiben.

Címkék:1990-05

[popup][/popup]