Több mint ötszáz sírt szabadítottak ki

Írta: Szabó József - Rovat: Archívum

Több mint ötszáz sír­emléket szabadítottak ki”

Tisztelt Szerkesztőség!

Fontosnak tartom közölni Önökkel, hogy Topolyán (Jugoszlávia) három év­vel ezelőtt Kocsis Antal úr kezdemé­nyezésére és irányításával néhány hely­beli polgár hozzáfogott a topolyai zsidó temető rendezéséhez. Ide utoljára 1965-ben temettek, és azóta senki sem viseli gondját. A több száz sírt sűrű nö­vényzet nőtte be, emiatt megközelíthetetlenek voltak a sírok, egészen a kö­zelmúltig. A kezdeményezés meglehe­tősen jó visszhangra talált, ennek ered­ményeként egyre többen kapcsolódtak be az önkéntes munkába, számuk meg­haladja az ötvenet.

Vannak közöttük nyugdíjasok (Kocsis úr is az), földművesek, egyetemisták, középiskolai tanulók. Kinek mikor engedi az ideje, de leg­alább hetente egyszer – még a nyári hőségben, s ha az időjárás lehetővé teszi, télen is – kijárnak dolgozni. Ehhez támoga­tást senkitől nem kapnak.

Első alkalommal ször­nyű látvány fogadta őket. Az elmúlt évtize­dekben sok sírt megron­gált az idő, de még inkább az ismeret­len tettesek, akik sok síremléket ledön­töttek vagy elvittek. Ez utóbbira, saj­nos, most is van példa, minthogy a sír­emlékek a munka nyomán már könnyen megközelíthetők. Hogy vala­melyest elejét vegyék a fosztogatásnak, a csoport tagjai önként éjjeli őrjáratot szerveznek.

Az eltelt időszakban végzett munka során eddig több mint ötszáz síremlé­ket szabadítottak ki a sűrű növényzet fogságából. Kocsis úr valamennyiről lel­tárt készített, feljegyezte a sírok állapo­tát, méreteit, a sírfeliratokat stb. Eddig közel 1100 elhunyt neve került a munkanaplójába, amelynek rendezését mos­tanában fejezte be. Azt tervezi ugyanis, hogy ha támogatót talál, megjelenteti ezeket a feljegyzéseket, amelyek rend­kívül sok adatot tartalmaznak. Kocsis úr ugyanis az elhunytak kiléte után is végez folyamatos kutatásokat.

Jó ideig eltart még a munka, hiszen a temetőnek talán csak a felét „tárták fel”. Sok még a megközelíthetetlen sír­hely és emlék. A helyi önkormányzat is felfigyelt a polgárok kezdeményezésé­re, és némi segítséget ígért. Különösen fontos lenne a halottasház megmentése és felújítása, valamint a temetőkert újbóli bekerítése.

A helyi sajtó, valamint az egyetlen napilap, a Magyar Szó időnként hírt ad a polgároknak erről a megmozdulásá­ról, ami mindenképpen dicséretes.

Szabó József

Topolya

Címkék:2004-02

[popup][/popup]