Tiltakozunk a diszkrimináció miatt!

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Azért a Szombatot keressük meg problémánkkal – és ez több ezer holo­caust-túlélő problémája mert több írásukból (az Anna Frank iskola építé­se, a hagyatékok Hitközség általi keze­lése, Magyar Hírlap-cikk stb.) úgy látjuk, hogy önök próbálják a magyar zsidóság érdekeit védeni a Hitközség diktatóri­kus vezetésével szemben.

1997. április 30-án – ezt a Szombat is közölte – felhívás jelent meg a Ma­gyarországi Zsidó Örökség Közalapít­ványtól, hogy jelentkezzenek az 1945 előtt született vészkorszak-túlélők, hogy életjáradékot kapjanak. Mint a felhívás is igazolja, ekkor még szó sem volt a 60 éves korhatárról. Ezt a Hitközség ké­sőbb találta ki. Véleményünk szerint jogtalanul hivatkozik egy 1992-es tör­vényre, mert az nem erre vonatkozik, hanem az akkor adott kárpótlásra. Ezt több jogász is így látja. Mi három-négy évesek voltunk 1944-ben, és a nyila­sok, nácik nem kérdezték életkorun­kat, hanem deportáltak, gettóba zártak, Dunába lőttek minket és hozzátartozó­inkat. Akik megmenekültünk, vala­mennyien holocaust-túlélők vagyunk, és ezt vegyék tudomásul a Hitközség vezetői is. Legtöbbünk – főleg a nők, de a legtöbb férfi is – 55-57 éves, és nyugdíjban van, tehát azzal együtt fo­lyósítható lenne az életjáradék, ha a Hitközség vezetése nem tartaná vissza. Tiltakozunk e tisztességtelen diszkrimi­náció miatt. Szomorú, hogy amit a ma­gyar állam ad, attól „saját hittestvére­ink” fosztanak meg.

Úgy hírlik, hogy ugyanezt a gyaláza­tos módszert kívánják alkalmazni a Sváj­ci Bankszövetség által küldendő 1000 dollárral is, amit érthetetlen módon fo­rintban akarnak kifizetni, és ismét a 60 éven felülieknek.

Kérjük Főszerkesztő Urat, hogy a ren­delkezésére álló eszközökkel segítsen a zsidóság Figyelmét felhívni a jogos ér­dekeik melletti kiállásra.

Köszönettel

Vermes Péterné

Kapitány Rezsőné

Rosenzweig Tamás

Schauteh Gyuláné

*

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MZSÖK) által folyósított élet­járadékok esetében, a Közalapítvány lét­rejötte során a zsidó tárgyalófelet képvi­selők állapodtak meg a magyar kor­mánnyal az 1992. évi, a kárpótlási je­gyek életjáradékra váltásáról szóló XXI. törvény elveinek alkalmazásáról, misze­rint betöltött hatvan éves életkort köve­tő hónaptól jár az életjáradék. Az 1997. évi X. törvény, ami a Magyarországi Zsi­dó Örökség Közalapítványról szól, ezért a 60. életévüket betöltötteket rendeli életjáradékban részesíteni.

Kern hivatalos információink szerint a MZSÖK kuratóriuma foglalkozik a gondo­lattal. hogy hatvanadik életévüket még be nem töltött, de igényjogosult személyek számára indokolt esetben méltá­nyossági alapon a Közalapítvány saját vagyonából a hatvan éveseknek járó havi életjáradék összegével azonos tá­mogatást nyújt.

A svájciak által fizetendő kártérítés­sel kapcsolatban Zoltai Gusztáv, a Hit­község ügyvezető igazgatója, a Közala­pítvány társelnöke, október 15-én a kö­vetkezőkről tájékoztatta lapunkat:

A napilapokban említett mintegy 16 ezer név után még további 2040 nevet tartalmazó listát adott New York-ban a YVJRO (a zsidó kárpótlási világszervezet) képviselőinek és további 800-1000 ké­relem vár még itthon elbírálásra. A ma­gyarországi holocaust túlélők, akik még nem adtak be kárpótlási kérelmet, meg­tehetik ezt még ezután is. mert a beadá­si határidőknek nincs jogvesztő hatálya.

A WJRO már döntést hozott arról, hogy elsőként a kelet-európai túlélők­höz kell a kárpótlást eljuttatni. Az 1000 dolláros összeget a WJRO legutóbbi ülé­sén „egyszeri gyorssegélynek’ nevez­ték. A svájci bankok már átutalták a szó­ban forgó összeget a WJRO New York-i központjába. Hogy ennek a magyar túl­élőket megillető része, a személyenként 1000 dollár mikor és milyen formában jut el Magyarországra az érintettekhez, az már a WJRO döntésén múlik.

A svájciak által fizetendő kárpótlás a 60 éven alattiakra is vonatkozik, mivel ez a korhatár csak a magyarországi nyugdíjfolyósító intézetet köti.

Az ügyvezető igazgató azt a megol­dást tartotta kívánatosnak, hogy a pénzt mihamarabb utalják át a Magyar- országi Zsidó Örökség Közalapítvány bankszámlájára és az gondoskodjon az összeg „célba juttatásáról”. Álláspontja szerint az idős emberek számára az len­ne kedvező, ha forintban kapnák meg ezt az összeget, mert ezzel megkímél­nék őket a pénzváltás fáradalmaitól.

Az ügyvezető igazgató arra a kérdés­re nem tudott válaszolni, mi történik azoknak a jogosultaknak a pénzével, akik az eljárás befejezése előtt meghal­nak. de elmondta, helyesnek tartaná, ha az örökösök ehhez hozzájutnának. (A listába vett jogosultak közül már mintegy 200-an haltak meg – a szerk.)

A fentieknek némileg ellentmond a WJRO-ban vezető szerepet betöltő World Jewish Congress ügyvezető igazgatójá­tól, Elan Steinbergtől október 14-én Bu­dapestre érkezett faxüzenet, amely sze­rint előreláthatólag hat héten belül meg­kezdődik tizenkétezer kelet-európai ho­locaust-túlélő számára, a fent említett összeg kifizetése, és „ebben a csoportban a magyar túlélők is benne lesznek”. Hasonló tartalmú üzenetet kapott Zoltai Gusztáv is a Svájci Bankszövetség holo­caust-alapítványának titkárától. Az ügy­vezetői igazgató azonban valószínűnek tartja, hogy itt elsősorban a magyaror­szágiakról van szó. mert tudomása sze­rint más kelet-európai zsidó közösség még nem adott át listát a holocaust-túl­élőkről. A 16 ezres és a 16 ezres szám közötti különbségre ő sem tudott magyarázatot adni.

Címkék:1997-11

[popup][/popup]