Tények, objektívebb megvilágításban

Írta: Dr. Staub Pál Dr. Sik János - Rovat: Archívum

Tények, objektívebb megvilágításban

A Szombat című folyóirat 2002. évi április havi számában „negatív egyen­leg” címmel cikk jelent meg Gadó Já­nos tollából.

A cikk többek között megtisztelő fi­gyelmet fordít szervezetünkre, a Zsidó Közéleti Unióra is.

Örülünk annak, hogy a szerző vállal­ható célnak tartja a zsidó közösség konzervatív politikai hagyományokkal történő gazdagítását.

Az a valós tény, hogy a Szervezet nem ért el látványos sikereket, bizonyá­ra összefüggésben van azzal a szerző ál­tal is megállapított ténnyel, hogy a zsidó közösségen belül valóban érzékelhető a jobboldalként számon tartott politikai erőkkel szembeni zsigeri idegenkedés.

A „kormánynyomásra” történt bevo­nulás a MAZSÖK kuratóriumába a szerző szerint a „kormánypárti zsidók kevésbé előkelő imázsát” jelentette számunkra.

Nem vitatjuk el a szerző szabad véle­mény nyilvánításához való jogát, azonban felmerül bennünk az a kérdés, hogy 1994. és 1998. között kifogásolta-e az ak­kori kormány által a kuratóriumba dele­gált két hivatásos politikus (MSZP-s országgyűlési képviselő) kormánypártiságát.

Az olvasók pontos tájékoztatása ér­dekében szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a MAZSÖK jelenleg 21 tagú kura­tórium vezetésével működik, melyben a mindenkori kormánynak – mint fe­lelős alapítónak – két tag delegálására van lehetősége.

A további tagokat a különböző zsidó szervezetek jelölése alapján bízzák meg, és a jelenlegi társelnökei között van a MAZSIHISZ elnöke, ügyvezető igazgatója, illetve alelnöke is.

Az Orbán-kormány – helyesen – nem hívta vissza az előző kormány által de­legált tagokat, hanem azok megbízatá­sának lejárta után – többek között – egy társadalmi szervezet tagjaiból dele­gált tagokat a kuratóriumba illetve a fel­ügyelő bizottságba.

Ennyit kormánypártiságról, ellenzéki­ségről.

Arra azonban, amit a szerző zsigeri idegenkedésnek nevez, jó példa a kö­zelmúltban történt levélváltás egy kon­ferencia szervezésével kapcsolatosan.

Az állam a MAZSÖK tulajdonába adta a badacsonytomaji volt munkásőr üdülő komplexumot, melyet bérbeadás útján hasznosítanak.

A bérleti szerződés szerint évente a MAZSÖK kijelölése alapján minimum 250 vendégéjszakát vállalt a bérlő fi­nanszírozni részben ingyen, részben je­lentős kedvezménnyel.

A bérlő jelezte a kuratórium tagjai­nak, hogy értetlenül áll a tény előtt, hogy az elmúlt három évben ezt a le­hetőséget egyetlen alkalommal sem használták ki.

Ezt követően szervezetünk arra az el­határozásra jutott, hogy a lehetőséget kihasználva három napos, tudományos konferenciát szervez neves bal- és jobb oldali történészek, szociológusok, poli­tológusok részvételével az üdülőben.

Szándékunkat szóban jeleztük a kura­tórium társelnökének – aki egyben a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója is – vala­mint a kuratórium jelenlegi titkárának is.

Mindketten támogatásukról biztosí­tották kezdeményezésünket.

A szervezés megkezdésekor meglep­ve értesültünk a bérlőtől arról, hogy a MAZSÖK számára rendelkezésre álló in­gyenes férőhelyeket – a mi szóbeli köz­lésünket követően – a MAZSIHISZ várat­lanul lefoglalta.

Figyelemmel arra, hogy a feltételezé­sekkel ellentétben a kormány nem hal­mozta el szervezetünket pénzügyi tá­mogatással, nem tudtuk vállalni a szá­munkra felajánlott kedvezményesnek megjelölt fizetési feltételeket sem.

Így a konferencia megrendezése meghiúsult.

Ugyanakkor némi örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy fellépésünk­kel összefüggésben ha eddig nem is, de legalább ebben az évben lehetősé­ge lesz néhány – feltételezhetően arra rászoruló hittestvérünknek – néhány napos ingyenes üdülésre.

A cikk Szervezetünket érintő megáll­apításai a fentiekben leírtakkal talán objektívabb megvilágításba helyezi a tényeket.

Üdvözlettel:

Dr. Staub Pál Dr. Sik János

képviselő ügyvivő

Címkék:2002-06

[popup][/popup]