Tanulni és tanítani

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Havruta Zsidó Oktatási Központ

Az arameus havruta szó tanulótár­sat, tanulópárt jelent, valamint így ne­vezik a tradicionális zsidó tanulási mó­dot is. Az új intézmény célja megtaníta­ni a zsidó hagyomány klasszikus szö­vegeinek olvasását és értelmezését. Az így megszerzett készségek segítségével a tanulók önállóan alkothatnak képet azokról a művekről amelyek a zsidó hit és értékrendszer forrásai.

Egy ifjú tanárházaspár, Éri Károly és Katalin, a zsidó zene és tánc felkeltette érdeklődésből indult el a zsidó hagyo­mányok felé. A jeruzsálemi Pardes In­tézetben tanultak két éven át. Tanultak Tórát, halakhát (zsidó törvényeket), fi­lozófiát, megismerkedtek a Misna és a Talmud néhány fejezetével. A tanultak nagy hatással voltak rájuk, így az elmé­letben megismert dolgokat fokozato­san a gyakorlatban is kipróbálták, al­kalmazták. Felismerték, hogy a tradici­onális zsidó életmód nemcsak a rég­múlt, hanem a ma lehetséges életvitele is, így polgári esküvőjük után évekkel hupá alá álltak.

Lilmod u lelamed” – mondja a hagyomány, s ők így tesznek most. A tanultakat tovább kívánván adni, Bu­dapesten iskolát alapítottak. Izraeli és amerikai szervezetek segítségével lét­rehozták a Havruta Alapítványt, amely az Oktatási Központ anyagi bázisa. Fő patrónusuk Joszef Leibowitz, a Pardes Intézet zsidó filozófia tanára, a kfar-sabai hitközségek rabbija, Havruta tan­ügyi szaktanácsadója.

A Havruta semmilyen vallási vagy politikai szervezetnek sem tagja. Ez a szervezeti függetlenség azt jelenti, hogy a tanárok és az előadók különbö­ző nézőpontból közelíthetnek a szöve­gekhez, a tanulók pedig szabadon ala­kíthatják és fejthetik ki nézeteiket.

Február elején kedden és csütörtö­kön párhuzamosan két kurzus indul, mindkettő heti két órás, este hattól nyolcig tartó elfoglaltságot jelent. A ta­nulás tradicionális keretek között zajlik majd: rövid bevezető és feladatismerte­tés után a tanulók párokban (havruta) dolgozzák fel az adott szövegrészt, ezt követően csoportosan, a tanár segítsé­gével beszélik meg az anyagot. így nincs szükség otthoni felkészülésre, sem házi feladatra.

Bibliai szövegek elemzésével foglalko­zik a hétfői-keddi kurzus. Mózes I. könyvéből vett szemelvényeket tanul­mányoznak (például Káin és Ábel, Bá­bel tornya, vagy Noé történetét), külö­nösen hangsúlyt fektetve a szövegrész irodalmi és filozófiai elemzésére. A cél a helyes kérdésfeltevés és probléma fel­ismerés készségének elsajátítása.

Zsidó szokások és törvények eredetét, filozófiai hátterét, gyakorlását és mai je­lentőségét tanulmányozza a csütörtöki tanfolyam. A témák a félév ünnepei, például purim (Eszter könyve), pészáh (Hagada), sávuot (Rút könyve).

A tandíj jelképes, az 1992. február-­júniusi időszakra kurzusonként 500 fo­rint. Mindazon zsidó fiatalok jelentke­zését várják, akik érdeklődést mutatnak a fenti témák iránt. (Semmilyen előismeret nem szükséges.)

A kurzusok helye: Kassák Lajos u. 38. 11/37. (Dózsa Gy. úti metrónál)

A jelentkezéseket a Havruta Alapít­vány 1135 Budapest, Szent László út 3/C félemelet 4. címén, illetve a 120-1502-es telefonszámon várják. Ugyanitt bővebb felvilágosítást is kaphatnak az érdeklődők.

Címkék:1992-01

[popup][/popup]