Szombatköszöntő imák

Írta: Raj Tamás - Rovat: Archívum, Hagyomány

Közismert, hogy egyre többen érdeklődnek újra hagyományaink, a zsidó vallás iránt. Immár három zsidó iskolában tanítják a legifjabbakat a tradíció értékeire. Ugyanakkor nincs olyan imakönyvünk, amelyben irodalmi és mai magyar nyelvű fordításban olvashatnák a régi, szép (olykor költői szépségű) héber fohászokat. Talán jellemző lehet, hogy amikor 1987-ben módunkban állt egy kétnyelvű imádságos könyv megjelentetése, kénytelenek voltunk Pollák Miksának (mellesleg Pap Károly édesapjának) a századfordulón készült iskolai imakönyvét újra kiadni. Éppen ezért rendkívül sürgetőnek érzem (és rabbinikus kötelességemnek is tartom), hogy a közeljövőben kétnyelvű héber-magyar imakönyvek megjelentetésén munkálkodjam. Kérem mindazok segítségét és jelentkezését, akik ebben a nemes feladatban részt kívánnak vállalni.

Ízelítőül néhány péntek esti (szombatköszöntő) imádságnak szerény képességeim szerinti magyar fordítását közlöm az alábbiakban:

 

MIZMOR SIR LEJOM

HASABÁT Szombatnapi zsoltár

Jó hálát adni az Örökkévalónak, Nevedet megénekelni, Isteni Fenség. Reggel már szerzetedről szólok, hűségedről éjszaka, tízhúrú hangszeren és lanton, hárfajáték kíséretében. Hiszen tetteiddel megörvendeztettél, Örökkévaló, kezed alkotását énekelem. Milyen nagyok is műveid, Örökkévaló, mélyen szántók gondolataid! A gyarló ember nem érti ezt, balgák vagyunk fel nem foghatjuk. Hiszen ha virágzik is a gonosz, csak olyan, mint a fű, hiába sarjadnak a bűntevők, végül is elpusztulnak. Te viszont, Örökkévaló, magasztos vagy mindörökké! Ellenségeid ők Istenem, ellenségeid bizony elvisznek, elvesznek mind a gonosztevők. Felemeled újra megtépázott tiszteletemet, illó olajjal meghintesz engem. Szemem látni fogja, fülem hallani a rám leselkedő gonoszok megszégyenülését. Az igaz ember pedig mint a pálmafa virul, libanoni cédrusként sudáran növekszik. Az Örökkévaló házában elültetve, virágoznak Istenünk udvaraiban. Még hajlott korban is termők maradnak, üdék és frissek lesznek. Hogy hirdessék: Igazságos az Örökkévaló, ő az én kősziklám, bizalmam meg nem rendül Benne.

טוב להודיות ליי״ ולז&ר לעזבך׳,עליון* להגיד בבקר חק1ךןד׳

נאמ^תך בלילות: עלי־עשור געליץבלעלי לןי1ן בכנור:

במעשי ודיו #מן* סה־־ןךלו מעשיך.י:•, מ*ד עמקו טזה^גנתיך* #יש־בער לא נלע וכסיל לא־;בין את־&ת: בן*יס ך<בעים כמו־עשב נלציצו ?ל־סעלי $נן׳ להשמךם עדי־עד* ןא,תה ?ורום לעלם ,ץ: בי־מה אלניך י,;י• בי־מה א:ביןי יאבדו .ית^דו בל־סעלי און* נתרם׳ 5ךאים קהי׳

גליזי W י»ז•

נתכט עיני ?שוךי׳ בקמים עלי׳ ?!רעים תע1מע?ה אעיז צדיק כתבי למרה׳ ?ארז בלבנון ו^הי קתולים בכי

בית.יעזךאל׳עמך אר<ת׳ תורד־׳ י?זבות. חיןים וטיב^דס אותנו לטךת> על־בן ן; ארהיני׳ ?יזוהבנו ובקומנו

^יח בי׳לך׳

ןנ^מח ?דברי תורתך ו?מןנותיך לעולםועד׳ ?י הם הקנו ןארך ;מינו׳ ובהם נהנה יומם ולילה׳

T ITT T VÍV VT

ואהבתך

אל־תסיר ממנו לעולמים! ברוך אתה ל אוהב עטו.ישראל!

AHAVÁT OLÁM Örök szeretettel

Izrael népét örök szeretettel vontad Magadhoz: tanításra, törvényre, jótettre és parancsolataidra neveltél bennünket. Ezért, Örökkévaló Istenünk, tanításaidról szólunk, valahányszor lefekszünk és fölkelünk. Örömmel ismételjük Tórád szavait és törvényeidet mindörökké. Hiszen ez a mi életünk és bíztató erőnk, hogy éjjel-nappal elmélkedjünk azokról, s hogy szereteted el ne távozzék tőlünk. Áldott vagy Örökkévaló, aki szeretettel fogadja népét, Izraelt.

״ אלהינו לשלום׳ אויב׳ דבר וחרב׳ ו׳עמור צאתנו ובואנו

ןד,ע©יךנו׳ ©ל5נו (מים, ןרעב׳ ןיזנון׳ לחיים וטבלום ז

ז©ח־& ^ והסר שטן 9עתהועד עולם י

njip ^לו©יןד» מלפנינו ו»אןזוינו• ו©רוש ,עלינו ©5ת <?לו©ך«

ןתר,ננ, ובצל ?;*יך תסתירנו׳ קרוך אינה

*עאה ט1?ה מל^יך, 5אל הפורע) סכת ?לום עלינו

ןה1מיע» ל^ן ף, שומרנו והאילנו אתה׳ ועל ?ל־עטו וק)ואל

והנן^ערנו5י אל ©לךועל־ןרו?ל)ם»

HÁSKIVÉNU Ima lefekvés előtt

Engedj békében lepihennünk, Örökkévaló Istenünk, és engedd Királyunk, hogy élettel keljünk föl. Feszítsd ki fölénk békéd sátorát és Tőled való jó tanáccsal erősíts meg minket. Tarts távol tőlünk ellenséget, halálvészt és gyilkos fegyvert, éhséget és bánatot. Távolítsd el a kísértést előlünk és mögülünk, s védőszárnyad árnyékával takarj el bennünket. Hiszen Te vagy őrző és megmentő Istenünk, könyörületes és irgalmas Király. Őrizd hát jártunkat-keltünket életre és békességre, mostantól fogva mindörökké. Feszítsd ki fölénk békéd sátorát! Áldott vagy Örökkévaló, aki kifeszíti a béke sátrát fölénk, Izrael egész népe és Jeruzsálem fölé.

 

Címkék:1993-11

[popup][/popup]