Az iskola építészszemmel

Írta: Szegő György - Rovat: Archívum

Az iskola építész szemmel

Örvendetes hír: tíz hónap alatt felépült Zugló villanegyedében az az iskolaépü­let, ahová az Anna Frank Gimnázium költözik. Voltak nézetkülönbségek, úgy­mond jobb hely lett volna – még ebben az erősen leromlott állapotában is – az eredeti Zsidó Gimnázium 1.200 tanulót befogadni képes épülettömege. Egy­részt nincs ennyi diák, másrészt rop­pant költséget jelentene a tatarozás, de ezzel szemben a Lajta Béla egyik főmű­veként számon tartott ház rendelkezik a minőségi oktatás presztízsével. Más problematikus helyszínek is fölmerül­tek. Magam a részleteket nem ismerem, csak a most bravúros gyorsasággal elké­szült épületet látom, abból indulok ki, arról szeretnék hírt adni.

Az iskola telke az Amerikai úti kórház kihasználatlan hátsó részén lett kialakít­va, az alagsor+4 szintes, hattengelyes ház főhomlokzata szinte az egész Laky Adolf utcai traktust kitölti. Baloldalt a konyha, jobbra az iskola gépkocsi bejá­rata, középen néhány lépcső vezet a fő­bejárathoz. A hat axis középen páratlan harántfalat eredményez, így van egy erőteljes szimmetriatengely, amely egy nyújtott formájú, címerszerű menórával az épület és az intézmény képi szimbó­luma lesz, a Scheiber Sándor iskola- név-választás pedig a megcélzott magas szellemi nívó jelképe. A homlokzat majdnem fehér mészhomoktégla borítású, erőteljes, rizalitszerű függőleges támpillérekkel, köztük azonos anyag­használatú parapetekkel. A délelőtti napfényben a mészhomoktégla tört fe­lülete finom plasztikát mutat. A nyílás­zárók és árnyékoló függönyök kék szí­nűek, az összkép iskolához illően de­rűs. Megnyugtatóan harmonizálnak a horizontális épületszerkezeti formák és a vertikális statikai elemek.

Belül nagyvonalú, mégis ökonomiku­sán lapos kupolával fedett aula, amely ünnepeken zsinagógául is szolgál. Ezt a tantermek traktusai U-alakban veszik kö­rül. Az aula kétszintes, az első emeleti galériával a liturgikus követelményeknek is megfelel. A kupola alá függesztett, kék fém-üveg Dávid-csillag méltóságteljes ge­ometriával koronázza a teret. Az udvar felé néző galérián a 12 törzset szimboli­záló színes üvegablak Hegyi György – az egykori Zsidó Gimnázium öregdiákja – munkája. Elmondható, hogy ez a tér Nyí­ri Péter építész, Görgényi Judit belsőé­pítész és Hegyi György képzőművész együttműködésének Gesamtkunstwerk színvonalú eredménye.

Az oktatószárnyak belső képén a pasz­tell földszínek uralkodnak, a burkolatok és az egyedi tervezésű bútorok egyszerű­ek, de igényes kivitelűek. 450 tanulónak ad helyet a 18 tanterem. Az arányok csa­lókák azok számára, akik az egykori eötvösi oktatási program keretében a századforduló táján épült magyar iskolákba járt idősebb nemzedékhez tartoznak. A 24 fős osztálytermek szűkösnek tűnnek. Mi 45-50-en szorongtunk a kétszer akko­ra termekben. Tudomásul kell venni, hogy a liberális környezetben cseperedő gyerekek hatékonyan csak kisebb cso­portokban oktathatók. Ma nincs az a né­hai vasfegyelem, amiben egy tanár akár több évfolyammal is elbírt egyetlen nagy osztályteremben. Ezért alakítottak ki cso­portfoglalkoztató tereket is, egyikben ke­rámiaégető kemence is van. Két számítógépes kabinet és külön biológia-kémia, külön fizika labor tantermek és szertárak egészítik ki az arzenált.

A felső szinten iskolaklubot, 8-10.000 kötet befogadására alkalmas könyvtárat, az alagsorban két jól felsze­relt, 100-1000 nm-es kondicionáló ter­met rendeztek be. Külön helyet kap a zsidó háztartási ismeretek oktatása, a multifunkcionális aula mögött. Alatta van egy valóban impozáns, 600 nm-es, akár ketté is osztható tornaterem, ko­sárlabda palánkokkal, nézőket is befo­gadni képes galériákkal. A gondnoki la­káson kívül két vendégszoba is lesz, ahol az anyanyelvű angol- és héberta­nárok elszállásolására is mód nyílik.

Jelenleg a majd 6+6-os rendszerben oktató gimnázium csak 230 tanulóval kezd. Az elemi tagozaton csak első és negyedik osztály indul. A 40 fős tanári kar később bővül 60-ra, az átlagéletkor 35-40 év között van, benne tekintélyes idősebb tanerőkkel és egészen fiatalok­kal is. Az elemi alsó három osztálya isko­laotthonos rendszerű lesz, délutáni fog­lalkozásokkal, a 4.-5.-6. osztály napközi­ otthonos rendszerű, míg a gimnázium ta­nulóinak délután fakultációk és szakkö­rök állnak rendelkezésre. Ezt figyelembe véve a kis telekterületen helyes döntés­nek látszik az udvar parkosítása, kevés­bé zavarva ezzel a szomszédos kórház betegeinek nyugalmát. A szűkebb udvar­ra a tervezők felmentéseket kértek és kaptak az építési hatóságoktól. A két ud­vari épületsarok fedett-oldalt nyitott kia­lakítása, az alsó szinteken tanuló kicsik nagyobb mozgásigényére tervezett zsi­bongók. A fenti osztálytermek előtti tá­gas térhatású folyosók a kupolára néz­nek, annak kerülete mentén a tetőt is fü­vesítették, így az U öble fentről kertnek hat, nem beépített épületkubatúrának.

A pedagógus-teamnek módja volt a pedagógiai programot a beruházással párhuzamosan alakítani, így a terv több­ször is módosult. A Kreatív 2000, mint lebonyolító és az Alba Regia építési vál­lalat, mint kivitelező gyors és jó munkát végzett. Itt külön beszélnünk kell az épü­letben kialakított, de az iskolafunkciótól teljesen elkülönített alagsori – a Páva ut­cát kiváltó – 2.500 adagos nagykonyhá­ról és cukrászatról. Ez az üzem a kórház kivételével az összes zsidó oktatási és szociális intézmény éttermét kiszolgálja majd kóser főztjével. A speciális felada­tot Szefcsik Józsefre az országosan elis­mert konyhatechnológusra bízták. A konyhaüzem látványa valóban impo­záns, a tisztaság minden feltétele adott, a legjobb világcégek márkajelei láthatók a krómacél sütő-főző berendezéseken.

A műszakiak büszkén mesélik, hogy az ilyen beruházásoknál szokásosan ba­josan megszerezhető szakhatósági en­gedélyeket elsőre, „csont nélkül” sike­rült megkapni. A konyha „közelsége” az iskola diákjainak 65 Ft-os ebédköltséget jelent, ami ma másutt jóval 100 Ft/adag ár felett van. Egyetlen kritikai megjegy­zés: az iskola étterme szűknek hat, itt nehéz lesz az órarenddel egyeztetni a későbbi 450 diák és 60 tanár étkezését. Összességében, annak ellenére, hogy az Anna Frank költöztetése szinte evakuációs tempójúnak tűnt, ez a sietség a friss épületen nemhogy nem érződik, de az építészkritikus csak az elismerés hang­ján tud szólni az új iskoláról.

Szegő György

Címkék:1998-09

[popup][/popup]