Régi zsidó nőintézmények

Írta: Toronyi Zsuzsanna - Rovat: Archívum

Régi zsidó nőintézmények

A Magyar Zsidó Levéltár anyagai közül válogatva a következő leány-, asszony-, és anyaintézmények be­mutatását tervezi az Esztertáska:

Ararát Évkönyvek – Félárvák menhelye – Leányárvaház – Leányotthon – Menyasszonyláda akció – MINOSZ Női ipari foglalkoztató – Pesti Izrae­lita Nőegylet Segélyek – Vilma Nőotthon

Először egy szülőotthonról olvas­hatunk.

A Csepeli Weiss Alice Gyermekágyas Otthon

Báró csepeli Weiss Manfréd 1906-ban intézetet alapított abból a célból, hogy „valláskülönbség nélkül, szegény és elhagyott gyermekágyas nők befoga­dására szolgáljon életük legválságo­sabb idejében, és viselje örök időkön át az alapítványozó neje, néhai csepeli Weiss Alice nevét”. A fővárostól vásá­rolt telken (Bókay tér 4.) épült fel a „Weiss Alice Gyermekágyas Otthon”, amelyet 1910. április 4-én ünnepélyes keretek között nyitottak meg. Az ellátás 1920-ig mindenki számára ingyenes volt, ekkor a nehezedő gazdasági körül­mények miatt térítési díjat vezettek be, de az ellátottak fele – az alapító szándé­kának megfelelően – mindvégig térítésmentes ellátásban részesült.

A Pesti Izraelita Nőegylet kezelésé­ben lévő intézményben barátságos kör­nyezet és kiváló orvosi ellátás várta a szülő nőket: 1938-ig 21064 szülést ve­zettek le, sokan több gyermeküket is itt szülték.

Magyarországon elsőként vezették be a terhességi tanácsadási intéz­ményt, ahol hasznos tanácsokkal és se­gítséggel látták el a várandós mamákat. Néhány esetben a szülés előtti heteket is bent tölthették: ebben az esetben a „háziterhesek” folyamatos orvosi fel­ügyelet mellett részt vettek a könnyebb házimunkákban.

Ezen felül a kórházban gondoltak ar­ra, hogy a szegényebb sorsúak is meg­felelő ellátásban részesíthessék kisba­bájukat, ezért hozták létre a csecsemőkelengye-akciót, amely jótékony adományként ellátta az anyákat a leg­szükségesebb felszereléssel.

Báró Kornfeld Móricné anyagi segít­ségével létrehoztak egy tejkonyhát, amely naponta 100-120 adag cse­csemőtejet és gyermektápszert biztosí­tott a rászorulóknak.

A numerus clausus törvényt kö­vetően, a zsidó leányok megfelelő kép­zését és az intézet igényeit egyaránt biztosítva, egyéves kurzusokon cse­csemő és gyermekgondozónőket képeztek az intézményben.

A hajdanvolt Weiss Alice-kórház je­lenleg a Haynal Imre Egészségtudomá­nyi Egyetem Szülészeti Osztályaként működik.

Toronyi Zsuzsanna

Címkék:2001-09

[popup][/popup]