Reformzsidóság a kapuk előtt II.

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Reformzsidóság a kapuk előtt II.

Előző számunkban közöltük azt a levélváltást, amely egyfelől a Szim Salom reform­zsidó mozgalom és az őket támogató Nemzetközi

Reform Mozgalom, másfelől pedig a hitközség világi vezetése között zajlott. Utóbbiak elutasították a Szim Salom felvételi kérelmét a Mazsihiszbe, mire a reform­zsidók „föllebbeztek”: a Mazsihisz közgyűlése előtt kívánták elmondani érveiket.

Az ügy újabb fejleményeként a Ma­zsihisz hivatalos nyilatkozatot kért a rabbikartól, és immár ennek birtoká­ban utasította el a felvételi kérelmet, még a márciusi közgyűlés előtt.

Válaszukat az alábbiakban közöljük.

A Szim Salom Egyesület Vezetősége részére

Budapest

Kelt:

Budapest,

2000. február 15.

Tisztelt Vezetőség, Kedves Hittestvéreink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy felvé­teli kérelmüket a MAZSIHISZ Elöljárósá­ga – azt elsősorban vallási kérdésnek ítélvevéleményezés céljából a Rabbi- karnak és az ORKI Zsidó Egyetem sza­kértői plénumának továbbította. E tes­tületek azt véleményezték, és az alábbi nyilatkozatot tették:

A Magyarországi Rabbikar egyhangú­lag kinyilvánítja, hogy a SZIM Salom mozgalom azon tagjait, akik a zsidó vallási törvények szerint zsidók, testvé­reinek tekinti, velük minden, a zsidósá­got érintő politikai és társadalmi kér­désben együttműködni óhajt. Kijelent­jük azonban, hogy a SZIM Salom moz­galom a tradicionális neológ hagyomá­nyoktól alapjaiban különbözik, ezért hitközségként nem ismerhetjük el, fel­vételét a MAZSIHISZ-be nem fogadhat­juk el.”

E nyilatkozat értelmében a MAZSIHISZ Vezetősége a Szim Salom Egyesü­let felvételi kérelmét elutasítani kényte­len. Egyúttal értesítjük Önöket, hogy Egyesületüket társadalmi szerveződés­ként a Magyarországi Zsidó Civil Szerve­zetek nyilvántartásába vettük.

Biztosítani kívánjuk Önöket, hogy a MAZSIHISZ teljes jószándékkal viselte­tik munkájuk iránt, és mindenkor örömmel néz elébe a magyarországi zsidóság érdekében az Önökkel törté­nő közreműködésnek.

Jelen levélből egy példányt csato­lunk a World Union fór Progressive Judaism, European Regionnek küldött vá­laszunkhoz.

Tisztelettel:

Tordai Péter Zoltai Gusztáv

elnök ügyvezető igazgató

Kérdésünkre, hogy milyen halachikus szempontok alapján született a döntés, Deutsch Róbert, a rabbiság vezetője nem kívánt nyilatkozni. Miu­tán a Mazsihisz közgyűlése csak „civil” ügyekben illetékes, a rabbikar halachikus döntését nem bírálhatja fe­lül. Ekképp az ügy – a Mazsihisz veze­tőinek felfogása szerint – lezárult: a rabbikar vallási ügyekben hozott döntését semmilyen fórum nem bírálhat­ja felül.

Címkék:2000-04

[popup][/popup]