Prés alatt – “Izrael mellett több és bátor kiállást akarunk”

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Prés alatt

„Izrael mellett több és bátor kiállást akarunk”

Az itt közölt jelentések ugyanabból a „Jubilálók” fedőnevű, négy dossziét tartalmazó vizsgálati anyagból származnak, mint a tavaly novemberi számunkban közölt szemelvények. A különböző utalások még legalább továb­bi hat-hét vizsgálati anyag létére engednek következtetni.

E mostani szemelvényeket úgy válogattuk össze, hogy illusztrálják: a békebeli Kádár-korszakban milyen mérhe­tetlen távolság választotta el a szervezett közösségi életre (jelen esetben egy klubra) igényt tartó zsidó fiatalságot a hitközség felső vezetésétől. Mint a következőkből kiderül, nem egy körzeti elöljáró, rabbi és szeminarista akadt, aki szimpatizált a radikálisabb fiatalok törekvéseivel. Ám a szórakozásnál, éttermekben való összejárásnál többre áhítozó, politikailag erősebben motivált fiatalok – mint az „Sárosi” jelentéséből indirekt módon kiderül – kerülték a kapcsolatfelvételt a Budapesti Izraelita Hitközség (BIH) el­nökével, akiben nyilvánvalóan nem bíztak. A fiatalok bi­zalmát élvező közvetítők maguk is ódzkodtak a témát szó­ba hozni, miután az elnök a résztvevők listáját kérte tőlük. A lista alighanem éppúgy a Belügyminisztérium va­lamelyik alosztályának birtokába került volna, mint az egyik zsidó fiatal bátor felszólalásának a következőkben olvasható szövege. Amikor aztán végre a fiatalok és köz­vetítőik rászánták magukat a kapcsolatfelvételre, ez, az elnök kórházi kivizsgálása miatt (?), elmaradt. A jelenté­sek többé nem szólnak a klubról. Maradt a kulturális mű­sorok és vallási ünnepek alkalmával engedélyezett tánc a „magnetofon hangjai mellett”. A zsidó ifjúság nem került ennél közelebb a hitközségi vezetéshez.

Figyelemre méltó, milyen sokirányú tevékenységet vál­tott ki a III/II-4-A alosztály részéről egy bátor hangú felszó­lalás egy körzeti elöljárósági ülésen. Miután „Sárosi” ré­vén értesültek J. Gábor Izrael mellett elmondott szavairól, a hatóság azonnal lázas munkába kezdett a fiatalember és társai „bemérése” céljából. Miután kemény eszközöket nem akartak igénybe venni, igyekeztek úgy intézni a dol­gokat, hogy a radikálisabb fiatalok is „Sárosi” védőszárnyai alatt kössenek ki. Nem látták, mekkora távolság vá­lasztja el őket egymástól.

A jelentések olykor sajátos helyesírásán nem változtat­tunk. Az ügyben érintett egyes személyek nevének csak kezdőbetűjét hagytuk meg, mivel nem ismerjük őket, így nem állt módunkban a közléshez beleegyezésüket kérni.

BELÜGYMIMISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS

III/II-4-A alosztály

Tárgy: „Fecske” fn. tk. 1968 X. 30-i jelentéséből

KIVONAT

Budapest, 1968. október 31.

„1968. október 1.-én a Dohány utcai templom főünnepi is­tentisztelete után a templom előtt maradt 8-10 zsidó gyerek, arról beszélgetett, hogy hová menjünk együtt ünnep este. Bá­tyámmal együtt csatlakoztunk hozzájuk. A társaságban sok volt a végzett vagy még zsidó gimnazista. Egy számomra ak­kor még ismeretlen lány, F. Judit meghívta az egész társa­ságot, egy ott köztük lévő barátja, M. György Pasaréti úti la­kásába. Nem sokkal a lakásba érkezés után kijelentette F. Judit a társaságnak, hogy Izraelben a helyünk, és ő tudja, hogy a zsidó gyerekek ellen volt a cionista per. F. Juditot bátyja, aki orvostanhallgató, intette higgadtságra.

Két héttel ezelőtt este az Abbázia étteremben összetalál­koztam R. Istvánnal, és bemutatta a társaságában lévő, ma­gát H.-nak nevező barátját. H. elmesélte, hogy nagy problé­mája van, zsidó ifjúsági klubot szeretne csinálni a Goldmark teremben, de ehhez meg kellene nyerni a hitközség elnökét is. Azt is elmondta, hogy Raj Ferenc újpesti rabbi minden tá­mogatást megad neki, ideértve az anyagiakat is. Majd azt is hozzátette, hogy a VII. ker. KISZ. részéről is tud támogatást szerezni. Véleménye szerint ez keresztülvihető, mert ő szer­vezett már ilyet a budai körzetben és a Thököly úton vala­mint Újpesten is…

Mélykúti Ferenc r. ales.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS

III/II-4-A alosztály Adta: „Sárosi” fn. ügynök

Vette: Mélykúti Ferenc r. ales.

Idő: 1969 márc. 23 Hely. „Mikó” fn. T. lakás Tárgy: J. Gáborról

JELENTÉS

Budapest, 1969. március 31.

„SÁROSI” fn. ügynökünk írásban az alábbiakat jelentette:

J. GÁBOR-ról annyit sikerült megállapítaniuk, hogy egyete­mi hallgató és BP Vili. I. u. 9. sz. alatt lakik. Apja J. Sándor, a Nagyfuvaros utcai körzet egyik alelnöke 1969 március 17-én megjelent a BIH Belvárosi körzetének du. fél 7-órai kezdettel tartott választmányi ülésén, ahol az alábbi tárgyban szólalt fel.

A szóban forgó választmány ülésen az elnöklő Hamburger József körzeti elnöknél ezután szót kért J. Gábor, aki a hátsó jobboldali sorokban ült, fiatalemberként harmadmagával. J. Gábor az előző felszólalásra reflektálva beszédét azzal kezd­te, hogy igenis van zsidó fiatalság. A zsidó fiatalságban van zsidó érzés is. De a zsidó érzés nem olyan kompromisszu­mos, mint amilyeneket az Új Életben szokott olvasni. Olvas­tam – mondta – az Új Életben pld. Zsadányi Oszkárnak a Fé­nyes Szelek című filmjéről írt kritikáját, amely messze megha­ladta a népszabadság hangját. Az Új Élet általában így ír. Mi nem ilyen írásokat akarunk olvasni az Új Életben, nem értünk egyet az Új Élet kompromisszumos álláspontjával, nem érde­kel bennünket a múlt állandó felhánytorgatása. A múlt az a múlté. Azóta van egy új generáció, amely felnőtt. Azóta a zsi­dóságnak van egy új állama. Mi nem csak magyar, hanem zsi­dó állampolgárok is vagyunk. Tudom, nagyon nehéz ez a kér­dés, de nekünk bátran kell kiáltanunk Izrael mellett…

Mi közelebb állunk a marxizmushoz, mint a vallásosság­hoz, ez tehát egy más, egy új fiatalság és ebben különbözik az öregektől. Mi többet akarunk az Új Életben a közel-keleti kérdésről olvasni. Izrael mellett több és bátor kiállást aka­runk… Ez a zsidó ifjúság zsidó érzése és nem a vallásosság, mint az öregeké.

A felszólalásra az ülésen jelen volt dr. Seifert Géza elnök szólt, aki megadta a megfelelő, ismert álláspontját tartalma­zó válaszát, amit a választmányi ülés tapssal honorált.

ÉRTÉKELÉS

A jelentés értékes. J. Gábor cionista beállítottságú egyete­mi hallgatóról szól, aki többedmagával megjelent a BIH Bel­városi körzetében, ahol cionista hangnemben szólalt fel. A jelentés azért érdekes és figyelemre méltó, mert egyetemi hallgatók esetleges cionista tevékenységét tudjuk majd fel­deríteni ezen az úton.

INTÉZKEDÉS

  1. Megállapítjuk J. Gábor személyi adatait és leprioráljuk.

  2. Megszerezzük fényképét, azonosítás céljából, hogy nem fordult-e elő az EXODUS fn. csoportban.

  3. Megállapítjuk, hogy melyik egyetemen tanul és ott mi­lyen hálózati operatív lehetőségek vannak nevezett és társai operatív úton történő ellenőrzése céljából.

  4. Szükségesnek tartjuk nevezett adatai megállapítása után a külső figyelés bevezetését nevezett és társai mozgásá­nak, összejöveteli helyének, idejének, valamint társai szemé­lyi adatainak bemérése és megállapítása céljából.

  5. Kapcsolatba lépünk a III/III. Csoportfőnökség illetékes szervével a közös intézkedések kidolgozása és végrehajtása érdekében, miután előzőleg tájékoztatót küldünk számukra J. Gáborral kapcsolatban.

Mélykúti Ferenc r. ales.

JELENTÉS Adta: „Sárosi” fn. ügynök

Vette: Mélykúti Ferenc r. ales.

Idő: 1969 XI. 12 Tárgy: Ifjúsági club

Több mint egy félévvel ezelőtt Hamburger József, mint a B1H belvárosi körzetének elnöke, felkereste dr. Seifert Gézát, mint a BIH elnökét, és közölte vele, hogy több fiatal zsidó ember jelentkezett nála avégből, hogy egy zsidó clubbot ala­kítsanak. Dr. Seifert Géza közölte Hamburgerral, hogy ő szí­vesen foglalkozik a kérdéssel, ha valóban van ilyen clubra igény, csupán arra kéri Hamburgert, hogy ezek a nála jelent­kezett Fiatal emberek esetleg vele együtt keressék fel őt (Seifertet) hivatalos helyiségébe, mikor is velük az ügyet meg fog­ja beszélni.

Hamburger közölte Seiferttel, hogy nem biztos, hogy ezek a Fiatalok, akik el vannak foglalva, fel fogják tudni keresni együtt Seifertet, mire utóbbi közölte Hamburgerral, hogy ak­kor adja meg neki azoknak a fiataloknak a jegyzékét, akik ilyen clubra igényt tartanak és akkor az ügyet Hamburgerral fogja megbeszélni. Seifert mondotta ezen alkalommal, hogy ő nem tud foglalkozni ezzel az üggyel abban az esetben, ha nem tudja, hogy valóban van ilyen igény.

Hamburger megígérte Seifertnek, hogy majd el fogja hozni hozzá a nála jelentkezett fiatalokat, vagy pedig elhozza azok­nak névjegyzékét.

Hamburger József a megbeszélés ellenére sem a Fiatalok­kal nem jelentkezett Seifertnél, sem azok névjegyzékét nem hozta el. Seifert ezt követően több alkalommal beszélt még egyéb ügyben Hamburgerrel, azonban erre az ügyre rátérve Hamburger mindig halogató magatartást tanúsított.

A Fiatalok clubja kérdésében azóta hosszú ideig éspedig 1969 év szeptember második feléig semmi sem történt.

1969 szeptember második felében a Belvárosi körzet női csoportjának elnöke Hamburger József körzeti elnökkel azo­nosan közölte dr. Seiferttel, hogy jelentkeztek nála zsidó fia­talemberek, akik ifjúsági clubbot szeretnének alakítani és ezek általa arra kérik Seifertet, hogy az ügy megbeszélése vé­gett a Síp utcai székházban fogadja őket… Dr. Seifert Géza 1969 szeptember 26.-ától szeptember 29.-éig bezárólag kór­házi kivizsgáláson volt és így kénytelen volt titkárnője útján a megbeszélésre megállapodott szeptember 29.-i határidőt hatálytalanítani. Ezt követően sem Molnárné Reich Katalin, sem mások a szóban forgó ügy megbeszélése végett Seifert­nél nem jelentkeztek.

Emlékezetünk szerint 1969. november 2.-án a BIH Belváro­si körzete egy kulturális rendezvényt tartott a BIH Goldmark termében, ahol kb. 4-500 személy jelent meg, akik között legalább száz fiatalember fiú és leány vegyesen volt. A meg­jelent fiatalembereket nem ismerjük. A kapott értesülésünk szerint az előadás után a fiatalok a helyiségben maradtak és magnetofon hangjainál táncoltak, a körzeti vezetőség fel­ügyelete mellett.

ÉRTÉKELÉS

A jelentés összefoglalja a „Club” fn. jelzés előzményét és folytatását. A jelzés ágazati szempontból figyelemre méltó, mivel fiatal egyetemi hallgatókról szól, akik cionista tevékenység szervezésével gyanúsíthatok.

INTÉZKEDÉS

A III/III. cs. fség. illetékesei segítségével intézkedünk a Mű­egyetem KISZ Bizottsága felé, hogy a maguk vonalán rob­bantsák szét az ott lévő különböző „bizottságokat” azzal, hogy erősebben tereljék a cionista tevékenységgel gyanúsít­ható Fiatalokat „Sárosi” felé, az általuk tervbe vett „Ifjúsági Club” létrehozása céljából.

Mélykúti Ferenc r. ales.

Címkék:2001-01

[popup][/popup]