Pályázatokról döntött a Mazsök kuratóriuma

Írta: g.j. - Rovat: Archívum

1998. október 15., 16 óra: A Magyaror­szági Zsidó Örökség Közalapítvány kura­tóriuma határozatképtelen állapotban várakozik. A Szombat tudósítója egy fél­reeső széken üldögél, néhányan csodál­kozva bámulnak rá: Ez meg kicsoda?

16.30: a későn jövőkkel együtt végre összeáll a minimálisan határozatképes létszám, a 14 fő.

Dr. Feldmájer Péter, a Mazsihisz el­nöke üdvözli a kuratórium tagjait, és el­ső napirendi pontként (nyilván nem egé­szen függetlenül a Szombat tudósítójá­nak jelenlététől) annak megvitatását javasolja, hogy az ülést zárttá nyilvánítsák- e. Dr. Szeszlér Tibor, a B’nai B’rith elnö­ke, kifejezvén nagyrabecsülését a lap és annak jelenlévő munkatársa iránt, zárt ülés megtartását javasolja, hivatkozva egyrészt a szabályokra, másrészt arra, hogy a Szombat maga is a pályázók kö­zött van (az ülés a közalapítványhoz be­nyújtott pályázatokról hivatott dönteni). Dr. Pollák Jenő, a Mazsihisz egyik kurá­tora fölveti: a Szombat tudósítója csak a lapját érintő szavazás idejére hagyja el a termet Kis ügyrendi vita után dr. Feldmá­jer Péter megszavaztatja a jelenlévőket: 6 fő a zárt ülés mellett szavaz, 2 fő a rész­legesen zárt ülés mellett, 2 fő a nyilvános ülés mellett, 4-en semmire sem szavaz­nak. Dr. Feldmájer Péter megállapítja, hogy a többség a zárt ülés mellett vok­solt, többekkel együtt várakozásteljesen a tudósítóra néz, aki köszön és távozik.

A hatályos törvény értelmében az ülés zárttá nyilvánításához kétharmados több­ség lett volna szükséges.

*

A kuratórium ezek után megszavazta az ez évi második körben kiosztandó tá­mogatásokat, nem túl jelentős mérték­ben módosítva a dr. Feldmájer Péter ve­zette javaslattevő bizottság ajánlásait. Komolyabb vitát Schweitzer főrabbi kí­vánsága váltott ki, aki elvi nyilatkozatot szeretett volna elfogadtatni a kuratórium­mal a hitélet támogatásáról. A kuratóri­um úgy vélte, ez hitközségi belügy és a hitközségi vezetők részéről elhangzott ígéretek után Schweitzer professzor eltekintett kérésétől. Elvi vitává terebélyese­dett a temetők fenntartására kért összeg: „az élők vagy a holtak kapják-e a pénzt?” A többség végül megszavazta a hitköz­ség részéről kért egymillió forintot, így a Közalapítvány ez évben összesem 11 millió forintot juttatott a vidéki temetők fenntartására.

(A támogatottak teljes listáját lapunk belső borítóján közöljük. – A szerk.)

Címkék:1998-11

[popup][/popup]