Ortodox közgyulés – Egy csipetnyi Kádár-korszak

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

Ortodox közgyűlés

Egy csipetnyi Kádár-korszak

Ez év március 1-jén, minden te­kintetben az eddigi hagyomá­nyokhoz hűen zajlott le a ma­gyar ortodoxia (hivatalos nevén: Ma­gyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség) éves közgyűlése. A rendel­kezésre álló szűk másfél órából Fixler Herman elnök egy órát és huszonöt percet beszélt. Témái ugyanazok vol­tak, mint amiket e sorok írója eddig minden közgyűlésen hallott: nagy taní­tónk, Mózes élete, munkássága és mél­tó utódai; a fasizmus rémtettei és a mai antiszemitizmus; az ortodoxia nél­külözhetetlen munkájához szükséges anyagi támogatás követelése a Mazsihisztől; Fixler Herman érdemei az orto­doxia intézményeinek megtartásában; a jól dolgozó munkatársak nyilvános dicsérete.

Ez alkalommal az eddiginél több szó esett a fasizmusról. Az elnök naturális részletességgel ismertette a Maros ut­cai ortodox kórház betegeinek és orvo­sainak lemészárlását, ezután a bor, a pálinka, a marha- és a baromfihús éves forgalmi adatait hallhatták az ér­deklődők, majd egyéb náci rémtettek következtek. A gazdasági adatokat is­mertető főkönyvelő közölte, hogy az ortodoxia 2000 évi bevétele 290 mil­lió, kiadása pedig 380 millió forint volt, 2001-re pedig 400 millió forint kiadást terveznek. Fixler Herman közölte a megjelentekkel, hogy Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója 140 milliós támogatásra tett ígéretet (a je­lenlévő Zoltai nevetett és a fejét rázta).

Az elnöki beszámoló után hátrama­radt öt percben egy hozzászóló kifej­tette, hogy múlhatatlanul szükséges lenne az Alma utcai szeretetotthon modernizálása, mivel jelenleg még mosdó és vécé sincsen a szobákban. (Az elnök, saját érdemeit méltatva mindig kiemelt helyen említi az Alma utca érdekében végzett fáradozását.) Ugyanezen hozzászóló ezután felhábo­rodva említette az egyik jobboldali lap antiszemita írását és lépéseket köve­telt. Az elnök mindkét ügyben együtt­érzésének adott hangot, és ezzel a közgyűlés véget ért.

Új színfoltként négy huszonéves fia­tal is jelen volt a közgyűlésen – az el­múlt tíz évben Magyarországon megte­lepedett külföldi (vagy külföldön kép­zett) ortodox tanítók növendékei. A két csoport térben is jól elkülönült: elöl ült az a 15-20 – többségében nyolcvan év körüli – férfi, akik hosszú évek, évtize­dek óta a közösség tagjai, egymásnak régi személyes ismerősei. Közülük ke­rül ki az a 3-4 ember, akik a szükséges pillanatban bekiabálnak az elnök mel­lett, és fölteszik a kezüket szavazáskor. Hátul ült a 20-30 főnyi „fiatalság” – vagyis mindazok, akik az elmúlt tíz év­ben kerültek az ortodox közösségbe. Az idők szavát érezve az elnök a Fiata­lokból kettőt bevett az elöljáróságba (melynek összetételét rajta kívül való­színűleg kevesen ismerik). Zeév Paskesz, aki négy éve oktatja zsidó hagyo­mányra az érdeklődőket a Dob utcai Kolél-ban, és Haraszti Sándor, a szin­tén a hagyomány meggyökereztetésén fáradozó Arachim alapítvány egyik ve­zetője részesültek e kiváltságban.

*

Az az igen szerény mértékű ortodox „reneszánsz”, aminek ma Magyarorszá­gon 10-15 fiatal szegődött hívéül, és további 80-100 fiatalt érintett meg, tel­jes egészében a külföldről (visszaérke­zett sliachoknak köszönhető. A közös­ség szellemi életét ők uralják, a régi gárda (értsd: Fixler Herman) viszont tel­jes egészében kézben tartja a pénz­ügyeket és az intézményrendszert. Ezt az ifjúság tiszteletben tartja, és noha időnként nevetgél és gúnyolódik a het­venes évek stílusában megtartott köz­gyűlésen, nem áll föl és nem tesz föl okvetetlenkedő kérdéseket. Így marad minden a régiben: senki nem látta az alapszabályt; senki nem tudja, hány adófizetője van az ortodoxiának, hány tagot tartanak nyilván, kik az elöljárók, hogyan és mikor választották őket; a közgyűlésen nem terjesztenek be írá­sos költségvetést, csak a könyvelő ol­vas föl kapkodva néhány számot egy darab papírról. Számvizsgáló bizottság­nak hírét sem hallották. Ha valaki vala­mit kérdez – utoljára két éve fordult elő ilyesmi – annak az elnök azt mondja: „jöjjön be az irodámba”.

(jég)

Címkék:2001-04

[popup][/popup]