Olvasóink írják

Írta: dr. Köves Péter - Rovat: Archívum

Olvasóink írják

Tisztelt Szerkesztőség!

Engedjék meg, hogy a Szombat inter­netes kiadásában megjelent, Heisler Andrással készült interjú bevezetőjéhez fűzzek néhány megjegyzést. Mivel egyike voltam a „három független jo­gásznak”, szükségesnek tartom meg­említeni, hogy a bevezetőben említet­tekkel ellentétben a hozzászólásra en­gem sem Heisler András, sem más nem kért fel. Sietek leszögezni, hogy ha András megkért volna, megtiszteltetés­nek veszem és eleget is tettem volna felkérésének. Független legfeljebb ab­ban az értelemben vagyok, hogy nem kötődöm anyagilag a hitközséghez. Ugyanakkor tagja vagyok a Mazsihisz közgyűlésének, így elkötelezettje a zsi­dó közéletnek. „Független sza­kértőnek” éppen azt kellene nevezni, aki semmilyen módon nem tagja a zsi­dó közéletnek, kizárólag csak a szakmai tényeket ismeri és elemzi, és ezért díja­zást kap (jelen esetben a Mazsihisztől). Sokat elárul a Mazsihiszről, hogy a je­len esetben éppen azokat kellett „füg­getlennek” nevezni, akik ugyan tagjai a Mazsihisz közgyűlésének, de nem füg­genek anyagilag tőle. A közgyűléshez azért szóltam hozzá, mert jogász va­gyok, ügyvéd, és e-mail címemből is kitűnően, a világ egyik legnagyobb ügyvédi cégének magyarországi irodá­ját vezetem. A jogász az egyetem el­végzése után, az ügyvéd pedig a kama­rába való bejegyzésekor tesz esküt arra, hogy nem vesz részt a jog megsértésé­ben. Ezeket az esküket én komolyan ve­szem, és ezért fel kellett szólalnom a jogszerűtlenül megtartani kívánt köz­gyűlés ellen. Azt ugyanis, hogy mikor szabályos a közgyűlés, nem a megjelen­tek szavazata, vagy „én ugyan nem va­gyok jogász, de…” hozzászólása dönti el, hanem a jogszabályok és az alapszabály. Ezek szerint pedig a „gyűlés” nem a közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint és napirend nélkül került össze­hívásra. Félek tőle, hogy az ezzel ellen­kező értelmezést hangoztatókat ez eset­ben jogon túli szempontok vezetik.

Tisztelettel

dr. Köves Péter ügyvéd

Budapest

Címkék:2005-09

[popup][/popup]