Nyílt levél A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG VEZETŐIHEZ

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

Az alábbiakban közöljük a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete elnökének és elnökhelyettesének Göncz Árpádhoz, Antall Józsefhez és Szabad Györgyhöz intézett nyílt levelét.

A legnagyobb magyarorszá­gi zsidó szervezet, a Munka­szolgálatosok Országos Egye­sülete, a MUSZOE több ezres tagsága nevében az 1938-1945. évek szenvedések­kel telített sokirányú jogsértéseinek erkölcsi-anyagi reha­bilitációjáért folytatott har­cunkban végzett munkánk során tisztelettel kérjük a Magyar Országgyűlés 34/1990. (III. 28.) OGY-határozatának mielőbbi gyakorlati megvaló­sítása érdekében – amely a Magyar Köztársaság kor­mányzatának és népének fon­tos etikai és gazdasági érdeke is – az alábbiakat: dokhely kialakításának – a jövő nemzedéke és a kultúrvilág különböző pontjairól ér­kezendő kegyelettevők érde­kében – a meggyorsítását.

E célra egyedül alkalmas helynek a Budapest VII., Rumbach Sebestyén utcai sta­tus quo ante rítusú zsinagóga épületét tudjuk. Továbbá

-a Zsidó Helyreállítási Alap és egyéb eddig fel nem derített, az ún. holocausti tra­gédiából származó vagyontö­meg sürgős elszámolását.

-Az 1944-ben gyermekko­rúként deportáltak részére a hadifogságban elszenvedett súlyos, életvezetési, fiziológiai hátrányok arányos – kései – kivédésére ún. deportálási pótlék folyósítását már nyug­díjas korukat megelőzően is.

-A diplomácia eszközeivel eredményesen biztosítsa a Német Szövetségi Köztársa­ság kormányánál az európai – beleértve: a magyar – zsi­dóság szenvedését kártérítés­sel enyhíteni célzó dr. Náchum Goldmann, a Zsidó Vi­lágkongresszus egykori elnöke és dr. Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság egykori kancellárja között megkötött Kártérítési Egyezmény elvei szerinti alkalmazását.

Hangsúlyozottan utalunk arra, hogy a kárvallottak sür­gős érdeksérelmeit rendezen­dő törekvéseinket kizárólagos feladatunknak tekintjük és ki­jelentjük: annak valóra vál­tásáért való küzdelmünket – a túlélők nemzedéki történel­mi jogán – az elmúlt 45 év e tárgybani súlyos hátrányai miatt is – a Munkaszolgála­tosok Országos Egyesülete képviseli.

Bízva azokban a magasztos erkölcsi elvekben, amelyek Magyarország boldogulásá­ért folytatott következetes harcunkat jellemzik, kárval­lott tagságunk, a MUSZOE elnöksége és a magunk nevé­ben is a legjobb kívánságain­kat fejezzük ki munkájuk minden téren való sikere ér­dekében.

Kelt Budapesten, 1990. jú­lius 4-én.

Címkék:1990-09

[popup][/popup]