Nézz vissza haraggal?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

Egyenlőség, 1895. június 21.

Az egyesítés kérdéséhez

Ne kísértsük meg az egyesítést – ez a quintesszenciája tisztelt Szerkesztő úr múlt heti vezérczikkének – mert az orthodox ve­zetés éktelen lármát fog majd csapni, ne kísértsük meg, mert nem lesz eredménye. Ami a lármát illeti, megtanultuk csak nemrég, hogy nem kell tőle megijedni. Az orthodox vezetés lármát csapott, éktelen lármát a reczepczió ellen is, de meg­hunyászkodott és maga is beállt pártolónak, mikor észrevette, hogy a kormány pártolja törekvésünket, utóbb egész sportot csinált belőle, „küzdelem a reczepczióért”, sőt most már a ma­ga érdemének tudja be, ha a reczepcziót megkapjuk.

Zsidó Néplap

Uzshorod-Ungvár, 5680. Elul hó 27./1920. június 17.

A zsidók és a bolsevizmus

Gyakran azt állítják, hogy a bolsevizmus „zsidó produktum”. Szükségesnek találjuk, hogy ezt a mesét meghazudtoljuk egy notórius bolseviki Viktor Kopp a szovjetkormány berlini képvi­selőjének nyilatkozatát leközölni…

A zsidó bourgeois a mi legrosszabb ellenfelünk. Mikor a ke­reskedelmet szocializálni kezdtük, az orosz kereskedők nyom­ban meghajoltak… Egészen más magatartást tanúsítottak a zsidók. Távol attól, hogy támogassanak bennünket, minden erővel azon voltak, hogy ellentálljanak: a zsidók nem akarták elhagyni a várost és tovább folytatták a megtiltott kereskedel­met – megkockáztatva, hogy agyonlövetnek a rendkívüli bi­zottság által… Nem tudunk mit csinálni a sok ezer ügynök, ke­reskedő és az összes ilyen zsánerű emberekkel, kiknek sem­miféle ipari foglalkozásuk nincsen.

Megállapíthatjuk, hogy még a pogromok sem bírják a zsidó­kat a mi oldalunkra hozni, gyakran megesett, hogy a zsidók gyűlölettel fogadták a megszálló bolseviki csapatokat oly váro­sokban, amelyben előzőleg pogromok dühöngtek…

Nekünk cionistáknak ez a hivatalos bolseviki oldalról tett nyilatkozat álláspontunk igazolását jelenti, mert kétségtelenül bebizonyítja, hogy a legradikálisabb szocializmus sem képes a zsidókérdést megoldani… Fajának árulója tehát minden zsi­dó, aki az internationale örve alatt nem küzd népünk felszaba­dításáért.

Az Út, 1945. július 12.

Beszélgetés Zelk Zoltánnal

Ezúttal Zelk Zoltánt, a kitűnő költőt kereste fel munkatársunk, aki a „Szabadság” hasábjain fasiszta mozgalomnak bélyegez­te meg a cionizmust, a Timosával kapcsolatban.1

– Belátom, hogy túloztam – mondotta Zelk Zoltán -, el kell ismernem, hogy a cionizmusnak van egy olyan rétege, mely becsületes szocialista szándékokért, szocialista Palesztináért, itteni produktivizálásért küzd… A zsidókérdést nem lehet el­hallgatással gyógyítani, ebben igazuk van a cionistáknak, de meggyőződésem az, hogy a cionizmus névvel is visszaélés fo­lyik… mert sok magát cionistának nevező úriember nem a zsi­dókérdés megoldását akarja elősegíteni, hanem egyéni üzlete­ket bonyolít le e jelszó leple alatt.

1A zsidó tárgyú giccses színdarabot, a „Timosát” 1945-ben mutatták be a zsidó hitközség Bethlen téri épületében. (A szerk.)

Új Élet, 1970. június 1.

A MIOK Intézőbizottságának ülése

A Magyar Izraeliták Országos Képviselete Intézőbizottsága má­jus 24-én, vasárnap tartotta ülését. Az Országos Intézőbizott­ság ezen az ülésen az Országos Képviselet május 31-i teljes ülésének előkészítésével foglalkozott…

Dr. Seifert Géza, a MIOK elnöke beszámolójában ismertette az Intézőbizottsággal a legutóbbi ülés óta történt lényegesebb eseményeket. Az elmúlt évben – mondotta – a negyedszázad­dal ezelőtt történtekre, a magyar zsidóság náci üldözésére em­lékeztünk. De 25. évfordulója volt az elmúlt öt év hazánk fel- szabadulása alkalmából rendezett örömünnepségeinknek is.

Ezután beszámolt az elnök a MIOK-nak minden olyan tevé­kenységéről, amellyel a vallási igényeket maradéktalanul ki­elégítette.

Ismertette továbbá sikeres rendezvényeinket, majd foglal­kozott a MIOK intézményeinek működésével. Beszélt a magyar zsidóság külföldi kapcsolatairól, végül aktuális felekezetpolitikai problémákról szólott.

Címkék:1995-06

[popup][/popup]