Nézz vissza haraggal?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

100 éve írták

Magyar Zsidó Szemle, 1894. december

A pesti Chevra Kadisa tagfelvételei (szerkesztőségi cikk)

…A pesti Chevra Kadisa, melyhez fog­ható chevra a föld kerekségén nincsen, nemcsak a székes főváros zsidó­ságának, de túlzás nélkül a hazai zsidó felekezetnek is egyik méltó büszke­ségét képezi. A budapesti zsidóság min­den más intézményének van verseny­társa a világ valamelyik nagy városá­ban, vagy legalábbis vannak olyanok, melyeket a pesti institutiók mellé lehet állítani, habár sohasem feléjök. Csak a chevra kadisa fejlődött olyanná, hogy a maga nemében egész Izraelben első he­lyen áll…

A 10 és félnapon keresztül tartott tagfelvételek alkalmából összesen 1631 új tag kebeleztette be magát a chevra kadisába. Ez eset példátlanul áll… Nem lehet redves az a fa, a mely ily lombokat hajt. Nem haldoklik a tisztult vallásos érzet az olyan felekezetben, melyben ilyenek történhetnek.

Folyó hó 20-án zárták be nagy ün­nepélyességgel a tagfelvételeket, me­lyek ezúttal valóban a testvériség tiszteletet parancsoló manifesztumát képezték…

Ezután Reusz Károly, a chevra kadisa elnöke emelt szót… A chevra kadisa nagy napjait méltatta azzal a bölcsességgel és lángoló zsidó érzéssel, mely szavait és tetteit egyaránt áthatja. Mit mondjunk e beszédről? Könnyekig Itatva hallgattuk mindannyian.

75 éve írták

Egyenlőség, 1919. december 13.

Chanukka 5680 írta: dr. Hevesi Simon

Istennek csodálatra méltó népe, Izrael, egyedül állt a nemzetek között. Mást akart, mást vallott, mást hitt, mint a többiek: bálványok helyett Egyistent, gyűlölet helyett szeretetet, ellen­ségeskedés helyett testvériséget, és körülbástyázta magasztos tanát nehéz törvényekkel…

Egyedül állott a zsidóság, nem értet­ték meg, és mert meg nem értették, gyűlölték és üldözték, rágalmazták és befeketítették… és nincs az a képtelen vád, amelyet föl ne hoznának a zsidóság ellen, és amelyet szívesen el ne hin­nének. Napjainkban is. Sokan vannak, akik szívesen elhiszik, hogy a zsidók, miután a kapitalizmus megteremtésé­ben részt vettek… gyarapodtak és ma­guknak családjuknak kedvező anyagi helyzetet teremtettek, egyszerre esze­veszetten, rendszeresen és következete­sen el akarták volna pusztítani azt, a maguk kárára, aminek alkotásában részt vettek.

És ha azt mondják, hogy a zsidó ka­tonák nem kaptak kitüntetést… zsidók itthon ültek, nem voltak a fronton — és ezzel ellentétben a zsidók demora­lizálták a frontokat: akadnak sokan, akik szívesen elhiszik. De fölösleges elismételni e gyalázatos vádakat… Én, aki a családok életébe sokszor betekin­tést nyerek, tanúságot teszek róla, hogy ahány családi szertartást végzek, min­dig ott találom a család adatai közt a nagy háborús áldozatokat.

50 éve írták

Magyarországi Zsidók Lapja, 1944. augusztus 31.

A felelőtlen hírek ellen (szerkesztőségi cikk)

A mai nehéz, komoly napokban, amikor súlyos gondok nehezednek mindenkire, nyomatékosan ismételjük meg figyelmeztető szavunkat: érezze át mindenki a helyzet komolyságát, és magatartásával legyen méltó a mai ne­héz időkhöz. Az elmúlt napokban is felelőtlen híresztelések és alaptalan szóbeszédek zavarták meg a magyar- országi zsidóságot. Nyomatékosan hívunk fel tehát mindenkit arra is, ne üljön fel az ilyen kósza híresztelések­nek, és nyugodjék meg abban a tudat­ban, hogy a Magyarországi Zsidók Szövetségének Intézőbizottsága, mint a magyarországi zsidóság hivatalos ér­dekképviselete, híven szolgál min­denkor – e lap hasábjain is – azokkal a közlésekkel, amelyek a zsidóságot érin­tik vagy érdekük. Ne adjunk hitelt sem­miféle álhírnek, amely alaptalanul meg­zavarhat bennünket, és teljesítsük híven kötelességeinket, amelyeket ezek a mai komoly idők reánk rónak.

*

Előírásos sárga csillag Börzsönyi­nél. VI. Lovag utca 14. és VI. Szent István körút 7. szám. Vidékre utánvét­tel. (sic!A szerk.)

25 éve írták

Új Élet, 1969. december 15.

Aszoró Bötévész böjtje

Írta: Schück Jenő főrabbi

Vallásunk két történelmet formáló évfordulója, Chanukka és Aszoró Bötévész nekünk, hitünkhöz ragaszko­dó zsidóknak az emlékezés napján túl tanulságul is szolgál. Hirdeti remény­keltőén, hogy a gyűlöletet szítók, a gyil­kos erőszakot alkalmazók előbb-utóbb elbuknak. „Nem szunnyad Izrael gyermekeinek őrzője.” A vallásos zsidó em­ber vigaszt merít e bibliai ígéretből. Megtanulta történelme során, hogy gyűlölettel, üldöztetéssel nem lehet elpusztítani a zsidóságot, mert hűséggel küzd hitéért, és odaadással munkál­kodik az emberiség boldogulásáért…

A 20. század Hámánját, Hitlert és követőit legyőzték hős felszabadítóink. Megszabadították az országot és benne a megmaradt zsidóságot a fasizmus igája alól… Aszoró Bötévészkor, ami­kor böjttel emlékezünk a jeruzsálemi Szentély pusztulására, örökké fájó gyásszal a szívünkben emlékezünk templomainkra, imaházainkra és tan­házainkra, amelyeket a fasizmus ádáz gyűlölete döntött romba. De akkor is tele vagyunk bizodalommal, hogy felszabadulásunk révén továbbra is él és fejlődik a magyar zsidóság.

Címkék:1994-12

[popup][/popup]