Nézz vissza haraggal?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

Zsidó Híradó, 1896. szeptember 5.

A zsidó vallású katonáknak ünnepe­ken való szolgálat alóli fölmentése ér­dekében, az orthodox közvetítő bizott­ság, elnökségi irodánk fennállása óta évente minden ünnep előtt megkere­sést intéz a katonai főhatóságokhoz és a honvédelmi minisztériumhoz. Ezen felterjesztések folytán mindannyiszor felmentik a zsidó vallású katonákat mindennemű szolgálat teljesítése alul, sőt péld. pészachkor még azt is megen­gedik, hogy a zsidó katona a laktanyán kívül étkezhessék. Az idén ros-hasonoh napjára estek a nagy őszi fegyvergya­korlatok és fájdalom, bizonyos helye­ken nem dispenzálták a zsidókat a szol­gálat teljesítése alól. Azonban most, hogy a fegyvergyakorlatoknak vége van, az azután következő nagy ünnep­napokon minden zsidó katona szaba­don ülheti meg ünnepét és némelyik hadtestparancsnokság mint pld. a kas­sai erről még külön is értesítette az orthodox irodát.

A Zsidó, 1921. július 16.

Zsidók, szegények, betegek, taplószívűek, avas lelkűek, tiportak, megrugdosottak, agyonpogromozottak, siberek, valutások, kapitalista nyúzok és bolsevista gazemberek, szíriai hit­hirdetők és destruktív mihályok – ró­latok volt szó, rólatok a világ legelső politikai szószékén, ahol a fél-földről, a fél-emberiség sorsáról szabnak tör­vényt, rólatok beszéltek konzervatí­vok, liberálisok, radikálisok és szoci­alisták – az angol parlamentben… hogy mégis – volt, aki azt mondotta: csak azért is – Palesztina a zsidóké, kell, hogy az övék legyen, mert így követeli az angol birodalom, az or­szág, az emberiség, a kultúra, a hala­dás, Kelet és Nyugat, az örök béke, a jövendő jobb világ érdeke. Csak zsi­dók kezében az erő, csak zsidó lel­kekben az energia, csak zsidó szívek­ben a hit, csak – csak zsidó trezorok­ban a pénz, amely képes erre a világ­építő munkára.

Egység, 1946. szeptember 6.

Megnyílnak a kolozsvári zsidó iskolák

A zsidó egység ragyogó tanújelét adta a kolozsvári két zsidó hitközség: az ortodox és a neológ, midőn elhatározta, hogy fo­lyó iskolai évtől kezdődően a gyerekek oktatását közösen veszi kézbe, az óvodá­tól az iskoláig… A két hitközség elhatáro­zása folytán már ez évben megnyílik az ipari középiskola is. A zsidó fiatalságot céltudatosan át akarják rétegezni az ipari pályákra, hogy intelligens, jól felkészült iparosokat nevelve, a zsidóság tömegei­vel népi és társadalmi szempontból egya­ránt egészségesebb ipari foglalkozást kedveltessék meg…

Az új zsidó generáció, a zsidó jövő mérföldes léptekkel való előhaladását je­lenti. A kolozsvári zsidó hitközségek vég­ső célja a teoretikus középiskola fokoza­tos leépítése s az ipari középiskola aránylagos kifejlesztése. Az összes zsidó isko­lák kapui ismét megnyílnak tehát a szám­ban megfogyatkozott, de lelkierőben megacélosodott zsidó ifjúságunk előtt.

Címkék:1996-09

[popup][/popup]