Nézz vissza haraggal?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Történelem

Egyenlőség, 1896. február 4.

A keresztény felebaráti szeretet

Ösmeretes Schlauch bíborosnak az a beszéde, melyet a budapesti poliklinika jubileumának alkalmából mondott és amelyben a keresztény felebaráti szeretet részére reklamálta ezt a huma­nitárius intézményt. Hogy kik gyakorol­ják ezt a „keresztény” felebaráti szere­tetek arra már többször rámutattunk, most ismét eklatáns adat fekszik előt­tünk. A poliklinika számára ugyanis újabban 3130 forint gyűlt egybe, úgy hogy a kórházi alap most 32 219 frt. Az újabb adományok közül 2000 frt Rothschild Albert bárótól való (Bécs). 1000 frt Kaufmann Edétől fia, Kálnoki Jenő nevére. A többi kisebb adományok te­vői között sincsen egyetlen egy keresz­tény sem. Íme a Schlauch bíboros „ke­resztény” felebaráti szeretete.

Múlt és Jövő, 1921. január-február

Gólusz – viszik a galíciaiakat

A tisztogatás – tervszerűen – három részből áll: fogásból, elhelyezésből és szállításból. A fogás éjjel történik. Raz­zián szedik össze a galíciaiakat, rend­szerint a lakásukról viszik be őket a Zrínyi-utcába. Aki a 20-50 000 korona kauciót le tudja fizetni, azt az elutazá­sig szabadlábon hagyják.

A többieket szortírozzák. Egy részü­ket, akiket cigaretta áruláson vagy más tiltott dolgon értek, azokat a Mosonyi-utcai toloncházba viszik. Akik ellen nem volt semmiféle panasz, azokat a piliscsabai barakktáborba küldik. Itt őr­zik őket, míg a transzport nem indul.

Koréin Dezsőt, az Amerikai Segítőbi­zottság Menekültügyi hivatalának elnö­két keresem fel…

– A bizottság Piliscsabán konyhát állí­tott fel, ami havonként kb. egymillióba kerül. A magyar hatóság csak kenyeret és tüzelőt ad a piliscsabai internáltak­nak… Az elutazók útiköltséget és se­gélyt kapnak… Egy transzport átlag százezer koronába kerül. Téves az a felfogás, mintha Pesten még százezer galíciai volna. Legfeljebb kétezer lehet még itt… Január 4-én indul a 26-ik transzport. Minden transzport átlag 200 embert visz. Tehát körülbelül 5000 ga­líciait juttatunk hazájába.

A vallásos haluc, 1946

Mi a Hapoel Hamizrachi?

Három alappillére van a zsidóságnak: a vallás, a népiség és a szocializmus. De mint hogy sok zsidó kiválaszt ezek közül egy-egy részt és egyedül azt teszi meg zsidóságnak, előáll az a paradox helyzet, hogy egyes vallástalan bűnö­sök micvákat teljesítenek, ugyanakkor pedig a „vallásos” igazak (cáddikok) ávérákat (bűnöket) követnek el…

Annak idején, amikor saját orszá­gunkban éltünk, mint más szabadon dolgozó, élő szellemű nép, természe­tes és magától értetődő volt nálunk a vallásnak, népiségnek és szocializmus­nak ez az egysége és harmóniája. Pró­fétáink nem kisebb mértékben, sőt ta­lán többször álltak ki az igazságért és jogért, mint ahányszor a népiséget vagy a vallást hirdették. Csak miután elhagytuk országunkat és szétszóródtunk ide­gen népek között, miután elvesztettük lábunk alól a földet, a népi élet bázi­sát… akkor kezdett a zsidóság össze­szűkülni és megelégedni egyedül a „vallás”-sal.

Új Élet, 1971. február

A nyugatnémet kártalanítási megállapodás részletei

A tárgyalások január 22-én megállapo­dással végződtek. Ennek értelmében az NSZK pénzügyminisztériuma 6,25 millió nyugatnémet márkát fizet a nácik által végzett orvosi kísérletek áldozatainak kártalanítására…

Egy másik… megállapodás értelmében az NSZK egy összegben kártalanítja azt a mintegy

200 000 személyt, akinek képvi­seletében a nácizmus Magyarországi Ül­dözötteinek Szövetsége több mint 62 000 kártalanítási igényt jelentett be a nyugatnémet jóvátételi hatóságoknál. Az NSZK kormánya ezeknek az igényeknek a kielégítésére 100 millió márkát fizet a nácizmus Magyarországi Üldözöttéinek Szövetségének. Három egyenlő részlet­ben, 1972-ben, 1973-ban és 1974-ben…

Az MTI közleménye kiegészítéséül kö­zöljük, hogy a megkötött megállapodás csak az úgynevezett Bundesrückerstattungsgesetz-ben (Brüg) foglalt anyagi ká­rokra vonatkozik. A nyugatnémet Bundesentschädigungsgesetz-ben (Beg) szabá­lyozott, ún. személyi kártérítésre, vagyis a deportálásból, a munkaszolgálatból, a sárga csillag viseléséből stb. keletkezett kártérítésre vonatkozóan a most megkö­tött megállapodás nem terjed ki. Ez utóbbi továbbra is elintézetlen, nyitott kérdés marad, amelyre vonatkozó tár­gyalások még tovább folynak.

Ennek oka az, hogy a nyugatnémet Bundesentschädigungsgesetz, vagyis a személyi kártalanítási törvény csak azon állampolgárok részére engedi meg a kár­talanítás fizetését, akiknek állama Nyugat-Németországgal diplomáciai viszonyt tart fenn.

Címkék:1996-02

[popup][/popup]