Minél több, annál jobb

Írta: Sándor Mónika - Rovat: Archívum

„Minél több, annál jobb”Gyermekvállalás és vallásosság

A vallásos zsidó családokban a gyer­mekvárás, a szülés és a gyerme­kekről való gondoskodás minden másnál fontosabb. Nem csupán az édesanya, hanem az egész család számára az. Ebben a folyamatban a közreműködő orvos kiválasztása és a vele való állandó kapcsolattartás ezen családok számára kiemel­kedően nagy jelentőséggel bír. Dr. Ungár László neve a legtöbb Magyarországon élő vallásos család számára ismerősen cseng. A budapesti István Kórház szülészeti- és nőgyógyászati osztályának főorvosával arról beszél­gettünk, hogy mi jellemzi a hozzá for­duló vallásos zsidó családokat, más- e a gyermekvállaláshoz, a terhesgondozáshoz és a szüléshez való viszo­nyuk, mint azoké, akik nem tartoz­nak ehhez a közösséghez.

– Mindenekelőtt a legfontosabb – mondja Dr. Ungár László -, hogy az ál­talam megfigyelt különbségek többsé­ge nem vallási jellegű. Természetesen nagyobb bizalommal fordulnak olyan orvoshoz, aki maga is a vallásos zsidó közösség tagja, de szerintem ez csak a választásnál játszhat szerepet. A hagyo­mány ismerete feltétlen előnyt jelent, mert így például biztosak lehetnek ben­ne, hogy a szülészorvos nem próbálja megrázni az asszony kezét, ha gratulál a terhességéhez, vagy tisztában van az­zal, hogy miért nem eszi meg az újdon­sült anyuka a kórházi ebédet. De ezek a dolgok sokkal kevésbé fontosak, mint az, hogy a tradicionális zsidó csa­ládokban a terhességnek és a szülés­nek sokkal nagyobb figyelmet szentel a család. Náluk a felmerülő problémák megoldása egyértelműen több odafi­gyelést és időt igényel, mint másoknál. Ebben nincs különbség a legvalláso­sabb és a kevésbé vallásos családok között. Még azok is, akik a hétköznap­jaik során egyébként minden szabályt betartanak és szokásaikat évszázadok óta változatlan formában őrzik, a ter­hességgel és a szüléssel kapcsolatban naprakészek tudományos eredmények­re hivatkoznak és mindig a lehető leg­teljesebb biztonságra törekednek.

A szülés során a gyermek biztonsága mindenekfölött való számukra, nincs olyan orvosi beavatkozás vagy gyógy­szer, aminek szükségességéről ne lehet­ne meggyőzni ezeket az asszonyokat.

Praxisom során csak ritkán találkoz­tam olyan családokkal, ahol az apa el­zárkózott volna attól, hogy bent legyen a szülésnél. Legtöbbször az anya csa­ládjából a leánytestvérek és a mama is elkísérik az asszonyt, de ők a folyosón várakoznak. Fontos különbségnek lá­tom még, hogy a tradicionális zsidó családokban a gyermek születése – és itt nincs különbség abban, hogy ez a gyermek az adott családban hányadik­ként születik – az egész család számára örömteli közös esemény. Az újszülöttet rögtön az egész családnak adjuk át és a nagyobb testvérek azonnal simogat­hatják, ringathatják, szerethetik az új jövevényt. Ma mondjuk éjszaka szüle­tik a baba, már előző este beköltöznek mindannyian és ott rajcsúrozik az összes gyerek.

  • Létezik-e valamiféle családtervezés a vallásos zsidó családok körében?

  • A vallásos zsidó családokban a gyermek a legnagyobb kincs. Mennél több van belőle, annál jobb. Tapaszta­latom szerint még a mélyen vallásos családok körében is előfordul, hogy kell egy ésszerű döntést hozni, hogy állj, eddig „ment”, de az anya egészsé­ge veszélybe kerülhet egy újabb terhes­ség kapcsán. Ilyenkor – persze valós in­dokkal és nagyon részletes magyarázat­tal – a családok többsége meggyőzhető arról, hogy valamilyen fogamzásgátlás­ra szükség van.

Ugyanez a helyzet akkor, ha kiderül, hogy valamilyen súlyos probléma lenne a születendő gyermekkel. A legtöbb család nem szeretné egy súlyosan be­teg gyermekkel örömtelenné tenni a gyerek és a többiek életét.

  • Meddőségi problémákkal is fordul­nak önhöz?

– Igen és ebben valóban nagy a kü­lönbség a tradicionális zsidó családok és a többiek között. Praxisomban nem is egyszer fordult elő, hogy például már négy gyermek is volt a családban, de ők még egy ötödiket is szerettek volna. Ilyen csak vallásos családokban fordult elő. A meddőség ezekben a családok­ban valóban nagyon súlyos probléma. Szerencsére ritka, hogy ne lehessen a problémán segíteni.

Ungár László doktor személyes tapasz­talatait a hozzá forduló családokkal kap­csolatban minden bizonnyal befolyásol­ja az a tény, hogy ezen családok zöme magasan képzett értelmiségiekből áll. Vagyis az, hogy ki mennyire figyelmes már a terhessége alatt, és ki mennyire felkészült a szüléssel és a gyermekneve­léssel kapcsolatban, nem csupán vallásosságának, hanem általános emberi tu­lajdonságainak a függvénye. A leendő anya és apa szerepvállalását és odaadó szülői viselkedését többek között befo­lyásolhatja saját gyermekkori tapasztala­ta, egyéni temperamentuma, környeze­te, társadalmi helyzete és természetesen vallásos neveltetése is. Más, hasonlóan népszerű orvosokkal folytatott beszélge­téseink is azt támasztják alá, hogy a fent leírt családi viszonyulás és hozzáállás hasonló gyakorisággal jellemzi a nem vallásos vagy más vallással bíró értelmi­ségi szülőket is.

Sándor Mónika

Címkék:2001-06

[popup][/popup]