„Mindent a törvényeknek megfelelően, pályázat útján csinálunk”

Írta: V. E - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Zoltai Gusztáv az új iskola építéséről és a visszakapott ingatlanokról

Szeptemberi számunkban közöltük a Miniszterelnöki Hivatal információja alapján, hogy az 1948-as és a rákövet­kező években államosított egyházi ingatlanok jelentős hányadát az 1991. XXXII. törvény alapján a kormány visszaadja. A hitközségek hetvenet természetben kap­nak meg, hatvannégyért pedig pénzbeli megváltásként 14 milliárd 626 millió forintra számíthatnak. Ezek felhaszná­lásáról beszélgettünk Zoltai Gusztávval, a Mazsihisz és a BZSH ügyvezető igazgatójával.

Hány épületet kapunk vissza Buda­pesten, és ezek közül mennyit érint a pénzbeli megváltás? Milyen ez az arány vidéken, és mi volt a hitközség szem­pontja, amikor pénzt kért bizonyos in­gatlanokért?

Az augusztusi, de nem végleges megegyezés szerint Budapesten het­venhét ingatlan jár nekünk, ebből hu­szonkettő kerül tulajdonunkba és birto­kunkba, a vidéki ötvenhétből harmincháromért kapunk pénzt. Abból indul­tunk ki, hogy azok az ingatlanok, ame­lyekre – már az egyházak érdekében – elidegenítési és terhelési tilalmat mondtak ki, de még nem biztos vissza­adásuk, rettenetes veszélybe kerültek, ugyanis jelenlegi használóik karbantar­tást nem végeznek, mire visszakapjuk, tönkremennek – lásd az Amerikai úti kórház tüdőosztályának esetét, amely, hogy beköltözhetővé váljék, százmillió forintba került. Ennek megelőzésére született az egyházak közös javaslata: kapjunk pénzbeli megváltást, arra pe­dig garanciát. A miniszterelnök úr ga­ranciája ellenében azt kérte, hogy a tör­vényben elfogadott 2001. január else­jéig tartó törlesztési határidőt hosszab­bítsuk meg tíz évvel. Csak azt kérjük vissza, amit valóban tudunk használni! Ezeket egyaránt megkapják a működő kis és nagy hitközségek, hasznosíthat­ják bérbeadással, a befolyt pénzt támo­gatásra, temető-karbantartásra stb. for­díthatják, de el nem idegeníthetik.

A Miniszterelnöki Hivatal a hasára ütött?

Hogyan védhető meg majd az inflá­ciótól a 14 milliárd 626 millió forint, amit a visszajáró, de vissza nem adott ingatlanokért kértünk?

Én ezt a számot nem ismerem!

A Miniszterelnöki Hivatal hivatalos közlése a Szombat kérdésére…

Az összes történelmi egyház számá­ra…

Nem, ezt mi kapjuk!

Ez az összeg hasra ütés. Az infláció­val szembeni védelemről határozott vá­laszt nem kaptunk, bár ragaszkodunk ahhoz, hogy vegyék figyelembe az inflá­ciós rátát.

Hol és mire használják az ingatla­nokat vagy azok pénzbeli ellenértékét?

Megoldatlan például mostanáig az úgynevezett szakszociális ellátás, ami a szellemi fogyatékosok gondozását je­lenti, és akik jelenleg együtt vannak az újpesti otthon öregjeivel.

Kaptunk egy óvodát a Bécsi úton. Azzal mi lesz?

Elcseréltük az Ungvár utcai óvodá­val, így mentesültünk annak addigi ha­vi 500 ezer forint bérleti díjától.

A Liget fasori volt árvaházzal mi történik?

Már három éve eladtuk, abból kere­kedett ki a kórház rekonstrukciója.

Hogyan történik egy ház „vissza­foglalása”? Ki dönt további sorsáról, hogyan irányítják, hiszen hetven ingat­lanról és töméntelen pénzről van szó…

Hogy használunk vagy bérbe adunk egy-egy épületet, az kollektív döntés kérdése. Egyrészt az elöljáróságok fog­lalkoznak ezekkel, továbbá műszaki szakembereket veszünk igénybe.

Beleszólhat a döntésbe az a buda­pesti templomkörzet, amelynek terüle­tén az érintett ingatlan található?

Mivel ezeket a körzeteket a BZSH tartja fenn, a döntés is megilleti, ennek ellenére az érintett körzet majd kiemelt támogatást kap!

Folyik már a tervezés vagy még nem?

Bár 1993 tavaszán kijelentetted, hogy annak az évnek az őszén az Abonyi utcában lesz az Anna Frank tanév­nyitója, be kell látnunk, hogy a pénz­beli megváltás jobb megoldás. Egy új iskola felépítésére egymilliárd-ötszáz- huszonhétmillió-százötvenezer forintot kapunk 2000. március 31-ig, amiből el­ső részletként 225 millió márciusban már megérkezett a hitközségbe.

Örülök, hogy erről beszélhetek. A közgyűlés, az elöljáróság, a volt diákok baráti köre végül erre mondott igent. A tervezés, az alapozás, illetve az építési engedélyek beszerzése folyamatban van…

A tervezést ki végzi?

Ez túlnő a hitközség lehetőségein, műszaki tudásán, és személyi okból is, plusz még mivel ez olyan állami pénz­ből épül, amit nagyon szigorúan ellen­őriz majd az Állami Számvevőszék, ezért mindent hivatalosan, a törvények­nek megfelelően, pályázat útján csiná­lunk, nyilvános pályázaton…

Tehát a tervezés már valamilyen si­keres pályázat alapján kezdődött el?

Természetesen! Egy külső céget to­vábbi kötelezettség nélkül bíztunk meg azzal, hogy tanulmányterveket készít­sen, tehát magyarul: mi az, ami elfér a telken, mi az, amit meg lehet valósíta­ni, milyen Köjál-, tűzoltósági stb. en­gedélyek szükségesek.

Ez a társaság előnyben lesz egy esetleges pályázaton…

Nem lesz.

Hiszen hónapok óta ismerkedik a feladattal, amíg a többi pályázónak majd kapkodnia kell. Gondolom, a ta­nulmányt sem ingyen készítik!

Természetesen a tanulmánytervet ki kellett fizetnünk.

Erre ment el a 225 millió kamata?

Mem, a pénz megvan, az valami je­lentéktelen, én most nem akarok…

Nem fillérpontosságra gondoltam…

Egy-két millió forint nagyságrendet jelent. Tehát gyakorlatilag minden hiva­talosan, meghívásos pályázat útján zaj­lik. Én véletlenül tudom, mert nálam jártak, egyszerre nyolc nagy cég jelen­tette már be, hogy részt kíván venni a tervezésért és kivitelezésért induló ver­senyben.

Tehát lehet, hogy a tervező és a ki­vitelező ugyanaz a cég lesz?

Ezt nem tudom, valószínűleg nem. Olyannyira vigyázunk arra, hogy itt bár­miféle gyanú fel ne merülhessen, hogy még a megbízásokat, a pályázatok elbí­rálását is külső cégre bízzuk, mint tet­tük ezt a Dohány utcai templom felújí­tásánál, hogy a Kommunális Beruházó Vállalatot bíztuk meg a műszaki ellen­őrzéssel. Most ismét egy céget fogunk megbízni e műszaki ellenőrzéssel. A pályázat meghirdetését is rájuk bíztuk. Ők fogják szakvéleménnyel elénk tárni a javaslatokat, hogy ki az, akit ők java­solnak majd a beruházónak, és utána nagyobb plénum dönt.

Ez a nagyobb plénum mit jelent?

Nyilván ebben már a saját főmérnö­ki gárdánk benne van, és az elöljárósá­got is belevonjuk. Az iskolának 1998 jú­niusában berendezve kell állnia. Azt is tudomásul kell vennie a pályázóknak, hogy az állam az építésért járó utolsó összeget csak 2000-ben utalja át.

A hitközségek az államosított in­gatlanaikból ugyan négyszázat igényel­tek vissza, s vélhetően ebből százhar­mincnégy teljesül, de ez is nagy ese­mény. Mégis a zsidóság a Szombat szeptemberi számának cikke előtt csu­pán néhány mondatos, a kormánytól származó hírből hallott róla. Miért nem szerepelt a Mazsihisz és a BZSH nyitott és zárt képviselő-testületi ülésein, vagy a hitközségek lapja hasábjain?

Ezt a kritikát el kell fogadnom. Be­szélek vezetőtársaimmal és megte­remtjük a nyilvánosságot. De máris nyi­tottak vagyunk az ingatlanokkal kap­csolatos információkra, semmilyen kér­dés vagy kérés elől nem zárkózunk el…

 

Az ügyvezető igazgatóval szep­tember 11-én délelőtt készítettük a fenti interjút, amelyben azt kö­zölte, hogy az új hitközségi iskola építésének előkészületeként egy tanulmányterv készül, amelynek alapján írják ki majd a tervpályáza­tot.

Szeptember 16-án délután meg­tudtuk, hogy a Kreatív 2000 Kft. tizenöt munkatársa már dolgozik a terveken. A díjban megállapodtak, s a munka előrehaladott állapot­ban van: egy hónapon belül elké­szülnek az Anna Frank iskola új épületének tervei.

Találós kérdésünk az olvasóhoz: vajon öt nap alatt (a kétnapos Ros Hasanát is figyelembe véve) kiír­hatta-e a hitközség a pályázatot, beérkezhettek-e a pályamunkák, és megszülethetett-e a Zoltai Gusz­táv által említett „meghívásos pá­lyázat” tervezésre vonatkozó vége­redménye?

A helyes megfejtést beküldők között, a hitközség közreműködé­sével, iskolaépítési kivitelezési megbízásokat sorsolunk ki..

Címkék:1996-10

[popup][/popup]