Miért tartják a temető élén ezt az embert

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Miért tartják a temető élén ezt az embert?

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Kérem, olvassa el a mellékelt levelet. Meggyőződésem, hogy a történteket – túl személyes gyászomon, érintettsége­men – mélységesen erkölcstelen volna némán tudomásul venni és válasz nél­kül hagyni.

Kérem, segítsen abban, hogy az ügy­nek minél szélesebb körben híre men­jen, s azok, akik ezután kényszerülnek kapcsolatba kerülni a Kozma utcai zsi­dó temetőnek a zsidó vallást, a zsidó kultúrát véleményem szerint megszé­gyenítő vezetőjével, szánjanak szembe törvénytelen, erkölcsileg visszataszító viselkedésével.

Nagyon fontosnak érzem, hogy Karádi Gábor temetőigazgató ne támasz­kodhasson a Mazsihisz vezetésére. Ezért kérem, segítsen a minél nagyobb sajtónyilvánosság biztosításával.

Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen ügyben kell segítségét kémem.

Tordai Péter

Mazsihisz-elnök

Budapest

Tisztelt Elnök Úr,

a drága Édesanyám halálát követő napon felhívtam a Kozma utcai temetőt azzal a kéréssel, hogy az elhunytat kí­vánsága szerint nagyanyám sírjába temettessem. Karádi Gábor igazgató a helyzethez nem illően nyegle és cinikus hangon közölte, hogy Anyám hamvai­nak elhelyezése nekem 150 000 forin­tomba fog kerülni.

Ilyen helyzetben az ember kiszolgál­tatott a gyászának, s nem utolsósorban a helyzetének. Kimentem a temetőbe, letettem a pénzt, tudomásul véve, hogy a nyugtát később kapom meg. (Az átvé­teli elismervényt mellékelem.)

A temetés reggelén Karádi temető­igazgató közölte velem, hogy fogjam és vigyem Anyám hamvait, mert neki más dolga van. Döbbent szavaimra, hogy csak egy óra múlva lesz a temetés, mit csináljak addig a sir mellett, kezemben Anyám földi maradványaival, Karádi odavágta, hogy ez őt nem érdekli, „leküldi a sírhoz”.

Anyám temetésének napját nem akar­tam bemocskolni egy ilyen vitával. Né­hány nap múlva azonban telefonáltam, hogy mikor kapom meg a nyugtát a befi­zetésről. Karádi útszéli, otromba hangon közölte, hogy semmiféle nyugtát nem kapok, a „pénz szét lett osztva” (vagyis hazudott). Egyébként pedig, mondta, ha nem tetszik, ő KIHÁNYATJA ANYÁM HAMVAIT ÉS KÉZBEN VIHETEM A HIT­KÖZSÉGRE, HOGY OTT 300 000 FORIN­TOT FIZETTESSENEK UGYANEZÉRT.

Akárkinek mondtam el ezt a történe­tet, mélységes döbbenetemre azzal rea­gált, hogy nincs meglepve. Karádi Gá­bor magatartása közismert. Amit tett, az én szememben halottgyalázás. Ha azonban az ügy veszteseiről az APEH vagy egy feljelentés nyomán a rendőr­ség tudomást szerezne, akkor – így mondták – a hitközséget és nem Karádit büntetnék.

Vajon mi indokolja, hogy a hitközség választott vezetői a temető élén tartsa­nak egy ilyen embert? Nincs okom tit­kolni: hallottam olyan feltételezéseket, hogy a hitközségi vezetők részesülnek a temetői bevételekből. Ha nem így lenne, mondták a meggyötört, Karádi által megalázott idős emberek, akkor miért nem bocsátják el? A náci zsidóir­tó kommandók sem fejték a halottak hozzátartozóit.

Nehéz a kérdések jogosságát elvitat­ni. Rejtély, mi indokolja, hogy a magyar zsidóság némán eltűrje egy ilyen em­ber tevékenységét. Bizonyítványt állí­tunk ki arról, hogy velünk igenis MIN­DENT meg lehet csinálni?

Kérem, szíveskedjék segíteni nekem abban, hogy a 150 000 forintos teme­tői befizetésről szóló nyugtát az Ön fel­ügyelete alatt álló temető igazgatója a fenti címre elküldje.

Kérem továbbá, segítsen abban, hogy ez a minden jel szerint hosszú ideje normává vált, szégyenteljes helyzet – az egész magyar zsidóság szégyene – meg­szűnjön. Ebben felajánlom Önnek a ha­zai sajtónyilvánosság támogatását. Ha egyetért vele, Elnök úr, örülnék a kér­dés közgyűlési napirendre tűzésének.

Intézkedését előre is köszönöm

(név és cím a szerkesztőségben)

*

A Kozma utcai temetőben észlelt anomá­liákkal lapunk 1998-as számaiban már foglalkoztunk. Ez az első alkalom azon­ban, hogy egy méltánytalanságot szen­vedő ember a nyilvánossághoz fordul. Vajha a temetővel kapcsolatban gyakran hallható morgolódás helyett másnak is lenne ehhez bátorsága. Lapunk nyitott az ilyen kezdeményezések előtt.

Címkék:2000-09

[popup][/popup]