Menyasszonyláda akció

Írta: Toronyi Zsuzsanna - Rovat: Archívum

Menyasszonyláda akció

1866-ban alakult meg a Pesti Izraelita Nőegylet, melynek alapító okirata két alapvető célt fogalmazott meg: „támo­gatásra méltó szégyenlős szegények, főképp beteg vagy keresetképtelen öz­vegy nők és árvák segélyezése, és árva leánykák nevelésére szánt intézet alapí­tása”.

Az Árvaházban 16 éves korukig ne­velték a leánykákat, utána jó szándékú családoknál helyezték el őket, de az ár­vaházi kasszából apanázst fizettek azoknak a családoknak, akik vállalták a nevelést. Már az alapításnál gondoltak arra is, hogy a szegény sorsú menyasszonyokat is segélyezni kell, hogy ke­lengyét vehessenek maguknak. Kezdet­ben pénzt osztottak ki a rászorulók kö­zött, de később előfordult, hogy a pénzt a Nőegylet elképzeléseivel ellen­kező célokra használták fel, ezért a ke­lengyéhez való anyagot természetben osztották ki. A Nőegyletnek szánt ado­mányok között gyakran találunk vég vásznakat, amelyek a kelengye alap­anyagául szolgálhattak.

Az árvaházi növendékek közül elsőként Bleyer Jeanette ment férjhez, 1871-ben. A Nőegylet kiházasítási alapjá­ból 615 Ft készpénzt kapott, valamint nászajándékul ezüstneműt. Az Árvaház biztosította számára az akkoriban diva­tos, fehér menyasszonyi ruhát is. 1903-ban az Árvaházban nagy pompával ünne­pelték Rosenberg Paula mesébe illő, si­keres férjhezmenetelét: „a kelengye egész anyagát a hölgyek adták össze szá­mára és az árvaházban nagy volt a sür­gés-forgás: kelengyét varrtunk. Az árva­házban, a lombbal, virággal díszített kis fehér templomban volt az esküvő. Az el­nökség, a választmány, a díszbeöltözött gyereksereg s a mátkapár családjai szí­nültig megtöltötték a templomot. A szer­tartás után a hatalmas ebédlőben virágdí­szes asztalok várták a vendégsereget (…). Az ebéd fejedelmi volt. Levestől a sok fi­nom tortáig, mosolygó gyümölcsig – szin­tén a választmány ajándéka. A hölgyek szobalányai, inasai szolgáltak fel a lako­dalmi vendégeknek és a menyasszony társnői, a nagy leányok segítettek nekik.

A századfordulón a Nőegylet háromfaj­ta segélyt osztott: segélyezték az öregeket és a betegeket; a szegény művésztehetsé­geket; s 1898-tól a szegény menyasszo­nyokat: a Nőegyletet alapító Bischitz Jo­hanna 70. születésnapjára ajándékul a Nőegylet az általános segélyalap terhére 20 000 koronás külön alapot létesített, amely Bischitz Johanna nevét viselte, és célja a szegény sorsú menyasszonyok ki­házasítási segélyezése volt.

Toronyi Zsuzsanna

Címkék:2001-10

[popup][/popup]