Megdöbbenve olvastam

Írta: Gonda Istvánné - Rovat: Archívum

Megdöbbenve olvastam”

Megdöbbenve olvastam a Szombat­ban Sebes Gábor megnyilvánulásait. Mielőtt még valamivel megvádolna, közlöm, hogy soha semmilyen pártnak a tagja nem voltam és nem vagyok. Édesanyám mindig az igazmondásra tanított. Sebes Gábor akkor miért nem emelte fel a szavát a Hitközség ellen, amikor a Mazsök titkáraként jó fizeté­sért és prémiumért dolgozott. Most, hogy elkerült onnan, mindenféle mocs­kot szór a zsidóságra. Az Orbán-kormányt dicsőíti, azt a kormányt, amely megalázta zsidó hittestvéreinket 30 ezer forinttal az élet elvesztéséért. Az Orbán-kormány lemutyizott a MIÉP-pel, amit a Nap Tv-ben Csurka is elismert. Az auschwitzi kiállítást azért nem hoz­ták létre, mert neves történészek – de nem Schmidt Máriára gondolok – emlékgyalázónak ítélték meg azt, amit az Orbán-kormány létre akart hozni. Se­bes Gábor megnyilvánulása inkorrekt és felháborító. Nem vagyok a Mazsihisz pártfogója, csak akkor, amikor tele csúsz­tatásokkal vádolnak meg valakiket, ak­kor, amikor már nem ott dolgozik és nem az ő kenyerüket eszi. Sebesnek volt négy éve arra, hogy a Szombatban leírtakat tudassa a nyilvánossággal.

Gonda Istvánné

Budapest

*

Eszem ágában sincs bármivel megvá­dolnom régi kedves ismerősömet, Gonda Istvánnét, de ellent kell neki mondanom. Senkire semmiféle mocskot nem szór­tam, csak a Mazsihisz vezetését bíráltam tényszerű érveléssel. A Mazsihisz vezeté­se pedig nem egyenlő a zsidósággal.

Gondáné kétszer is utal arra, hogy amikor a Mazsihisz kenyerét ettem, bezzeg akkor nem szóltam. A Mazsihisztől soha nem kaptam fizetést. A Mazsök titkáraként kapott fizetésem­nek – amelyért megdolgoztam – semmi köze az általam leírt tényékhez. A Ma­zsihisz vezetésével annak idején tudat­tam a véleményemet. Nem újdonság nekik, hogy mit gondolok.

Nem dicsőítettem az Orbán-kormányt, ellenkezőleg, a magyar zsidó­ságnak tett gesztusaik felsorolása mel­lett bíráltam is ostobaságaikat.

A megölt rokonokért kapott megalá­zó 30 ezer forintról: a Horn-Kuncze- kormány határozta meg az 1998-as költségvetésben a kárpótlásra szánt összeg nagyságát. Fizetni viszont egy fillért sem fizetett! Az méltányos volt?! Az Orbán-kormány elkövette azt a hi­bát, hogy nem vizsgálta felül az össze­get a jelentkező jogosultak magas lét­száma miatt, de legalább fizetett.

A MIÉP-pel való „mutyizásról”: a Horn-Kuncze-kormány alatt megerősö­dött MIÉP az Orbán-kormány alatt eljelentéktelenedett. Gondánét Csurka za­varja, pedig amikor a magyar kémelhá­rítás a zsidógyűlölő, tömeggyilkos ter­rorista Carlost és bandáját bújtatta Ma­gyarországon, akkor Medgyessy volt a kémelhárítás munkatársa, és nem Csurka. Fegyvert sem ő fogott az anti­szemita és anticionista megszálló hata­lom és helytartóik szolgálatában, ha­nem Horn Gyula (na meg az újra meg­választott hitközségi vezetők egyike-másika). A tevőleges baloldali antisze­mitizmus nem bűn, csak a MIÉP verbá­lis agressziója?

Senki nem állíthatja, hogy az Orbán- kormány „emlékgyalázó” auschwitzi ki­állítást akart létrehozni, mert senki nem tudhatja, hogy ha a történészek bírálatát a Mazsihisz korrekt módon megküldte volna a kiállítás tervezői­nek, mennyit fogadtak volna meg belő­le. A Mazsihisz nem tett semmit sem addig, sem azután azért, hogy Ausch­witzban méltó módon megemlékezze­nek a magyar áldozatokról! Ehhez mit szólnak a „neves történészek”?

A magyar zsidóság képviselete nem le­het „jobboldali” vagy „baloldali”. Minde­nekelőtt zsidónak kellene lennie, és az egymást váltó kormányokat egyedül eb­ből a szemszögből kellene megítélnie.

Sebes Gábor

.

Címkék:2003-05

[popup][/popup]