Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között

Írta: Tordai Péter - Rovat: Archívum

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya (a to­vábbiakban: „Kormány”) és a Magyaror­szági Zsidó Hitközségek Szövetsége (a to­vábbiakban: „MAZSIHISZ”), a Kormány és a MAZSIHISZ a továbbiakban együttesen: „Felek” attól a meggyőződéstől vezérel­tetve, hogy a Kormány és a MAZSIHISZ közötti viszony alapelveinek megerősíté­se szükséges, továbbá annak érdekében, hogy rögzítsék azokat a kormányzati és egyházi feladatokat, amelyek a Felek együttműködését meghatározzák, Meg­állapodást kötnek egymással.

Jelen Megállapodás kitér a MAZSIHISZ hitéleti, közcélú és közéletben betöltött tevékenységének állam általi anyagi tá­mogatásával összefüggő kérdésekre, va­lamint azokra a garanciákra, melyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemű gya­korlását hivatottak elősegíteni.

Jelen Megállapodás elsősorban az Al­kotmány 8., 60., 67., és 70/A. §-ain és a lelkiismereti és vallásszabadságról vala­mint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, a volt egyházi ingatlanok tulaj­doni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenysé­gének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény rendelkezésein alap­szik, és figyelembe veszi az Alkotmánybíróság 4/1993. (11.12.) AB határozatát.

A Felek megállapítják, hogy az állam és az egyházak viszonya a demokratikus államrend visszaállításával új alapokra helyeződött. Ennek megfelelően a koráb­bi ideológiai szembenállás helyett, a val­lásszabadság biztosítása, valamint az ál­lam és egyház szétválasztásának elve mellett a partneri, kölcsönösen felelős együttműködés időszaka következett be.

A Kormány nagyra értékeli a zsidó fele­kezet történelmi hagyományait, a nem­zet erkölcsi és szellemi felemelése érde­kében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit, részvételét a magyar szabadságküzdel­mekben, az ország polgárosodása és az európai kultúrába való bekapcsolódása terén vállalt szerepét, szolgálatát a nem­zet identitásának és kultúrájának megőrzése és fejlesztése érdekében, sa­ját kultúrájának integrálásával összhang­ban. A Kormány örömmel veszi tudomá­sul, hogy a MAZSIHISZ az elmúlt évtize­dek jogfosztottsága után ismét nevelési­-oktatási, kulturális, szociális és gyermek- jóléti, egészségügyi, sport, illetőleg gyer­mek- és ifjúságvédelmi, valamint felsőoktatási tevékenységet végez, illetve ilyen intézményeket működtet, és ez ál­tal részt vállal a közszolgálati feladatok ellátásában, a közjó előmozdításában. A Kormány üdvözli a MAZSIHISZ azon köz­életi törekvéseit, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság előse­gítse a határon túl élő magyarság erőfe­szítéseit, és együttműködhessen a világ valamennyi népével és országával.

A MAZSIHISZ nagyra értékeli a Kormány azon szándékát, hogy a felekezet és az ál­lam alkotmányos és partneri viszonyát a Magyar Köztársaság Alkotmányában fog­laltak szerint rendezze. Kinyilvánítja, hogy hitéből fakadó küldetésének tekinti az ál­talános közjó szolgálatát a Magyar Köztár­saság és annak polgárai javára.

ELSŐ FEJEZET

Általános rendelkezések

1. Cikkely

A MAZSIHISZ olyan önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely saját szervezete tekintetében egyházi törvény­hozói, végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, gondoskodik a MAZSIHISZ hitelveit követők vallásgyakorlatának hit­életi és ebből fakadó közszolgálati és közéleti tevékenységének ellátásáról.

2. Cikkely

A Kormány elismeri a MAZSIHISZ önkormányzatát, irányítására, felügyeletére szervet nem hoz létre.

MÁSODIK FEJEZET

Különös rendelkezések

I. rész

Hitéleti feladatok

3. Cikkely

A MAZSIHISZ hitelvei szerint gondos­kodik hitéleti tevékenységének körében istentiszteletek, vallási cselekmények és szertartások végzéséről, a vallási meg­győződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és tanításáról. A Kor­mány segítséget nyújt ahhoz, hogy az or­szágban a holokauszt után gazdátlanul és felügyelet nélkül maradt zsidó emlék­helyek az utókor számára méltó módon megőrzésre, ápolásra kerüljenek, egyút­tal elismeri és támogatja a holokauszt ál­dozatai emlékének megörökítésére irá­nyuló egyházi erőfeszítéseket.

4. Cikkely

A MAZSIHISZ a vallás szabad gyakorlá­sát biztosító alkotmányos jog alapján feladatának tekinti, hogy az olyan neve­lési-oktatási, kulturális, szociális és gyer­mekjóléti, egészségügyi, illetőleg gyer­mek- és ifjúságvédelmi intézményeken belül, amelyek nem a MAZSIHISZ fenn­tartásában vannak, valamint a honvéd­ségi és a büntetés-végrehajtási intéze­tekben lehetővé váljon az istentisztele­teken, vallásos szertartásokon és cse­lekményekben való részvétel azok szá­mára, akik ezt igénylik.

5. Cikkely

A Kormány az állam és egyház szétvá­lasztásának elve alapján és a vallássza­badság biztosítása érdekében tisztelet­ben tartja a MAZSIHISZ önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát, és elősegíti megfelelő sú­lyú megjelenését a nemzeti közintézmé­nyekben, támogatja a vallástörténeti is­meretek minél szélesebb körben tör­ténő megismertetését.

II. rész

Közszolgálati feladatok

6. Cikkely

A MAZSIHISZ hagyományából fakadó­ an feladatának tekinti a hitelveinek meg­felelő szellemi és erkölcsi igényesség je­gyében nevelési és közoktatási, vala­mint felsőoktatási intézmények alapítá­sát, fenntartását és működtetését.

7. Cikkely

A MAZSIHISZ hitelveiből fakadóan fel­adatának tekinti olyan szociális és gyer­mekjóléti, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények alapítását, fenntartását és működteté­sét, amelyek hozzájárulnak a lelki és testi egészség megőrzéséhez.

8. Cikkely

A MAZSIHISZ részt vesz a kulturális ér­tékőrzésben, értékteremtésben és az ér­tékek átörökítésében, illetve mecenatú­rájában, valamint gondoskodik a magyar kulturális örökség fontos részét alkotó vallási, kulturális és nemzeti öröksége (levéltár, könyvtár, múzeum és más gyűj­temények, illetve az ezekben őrzött érté­kek, továbbá műemlék épületek stb.) fenntartásáról, megőrzéséről, gyarapítá­sáról és közhasználatának biztosításáról.

9. Cikkely

A Kormány elismeri, és nagyra értéke­li a MAZSIHISZ oktatási-nevelési, szociál­is, egészségügyi, gyermekjóléti és -vé­delmi, család- és ifjúságvédelmi, kultu­rális, valamint más közcélú tevékenysé­gét. A Kormány elismeri, és tiszteletben tartja, hogy a MAZSIHISZ által fenntar­tott, közszolgálati feladatokat végző in­tézmények az állami, önkormányzati in­tézményekkel mindenben azonos anya­gi, működési forrásra jogosultak, és ezen egyházi intézmények tevékenysé­gének fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével min­denben azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.

A Kormány jogszabályalkotó tevé­kenysége során biztosítja, – a jogszabá­lyok előkészítése során pedig arra törek­szik – hogy a MAZSIHISZ által fenntartott ezen közcélú intézmények számára a hasonló állami, illetve önkormányzati in­tézményekével azonos fejlesztési felté­telek érvényesüljenek. A Kormány elősegíti, hogy a MAZSIHISZ, illetve ha­gyományai és szerepe a nemzeti kulturá­lis örökségben súlyának megfelelően je­lenjen meg az oktatásügy és a kulturális élet területén.

A Kormány elismeri, hogy a MAZSIHISZ kiemelt feladatának tekinti, hogy a pol­gárság széles rétegeivel megismertesse a zsidóság történelmi és vallási tradícióit, hogy ezen ismeretek mind szélesebb kö­rű elterjesztése ad lehetőséget a magyar- országi zsidóság további integrálódására, az antiszemitizmus és az ehhez kapcso­lódó negatív és tudománytalan nézetek visszaszorítására. A Kormány egyetért az­zal és támogatja, hogy a MAZSIHISZ kü­lön hangsúlyt helyez arra, hogy az állami és nem állami oktatási intézményekben a holokauszttal kapcsolatos történelmi tények objektív megvilágításban a leg­szélesebb körben megismertetésre ke­rüljenek, és a holokauszt áldozatairól va­ló megemlékezés méltó módon rendsze­resen megtörténjen.

III. rész

Közéleti és társadalmi feladatok

10. Cikkely

A MAZSIHISZ hitelveinek és történel­mi hagyományainak megfelelően képviseli az európai állam- és társadalom­szervezés alapjául szolgáló, a magyar társadalom számára meghatározó érté­keket, és közreműködik ennek megjele­nítésében.

11. Cikkely

A MAZSIH1SZ nemzetközi kapcsolatai révén a Magyar Köztársaság jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a határon túli magyarság identitásának, valamint kul­túrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit. Szükség esetén jószolgálati, közvetítői feladatokat lát el.

12. Cikkely

A MAZSIHISZ kész arra, hogy eseti fel­kérésre hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő állami, önkor­mányzati feladatok megoldásában mű­ködjék közre (menekültek, elemi csapá­soktól sújtottak ellátása, reintegrációs feladatok, tábori- és börtön lelkészi szolgálatokban való részvétel, stb.).

13. Cikkely

A MAZSIHISZ hitéleti, közcélú és köz­életi feladatai ellátásának támogatására alapítványokat, egyesületeket, közhasz­nú társaságokat hozhat létre, illetve ilyen jellegű szervezetekben részt vehet.

14. Cikkely

A Kormány elfogadja és nagyra értéke­li a MAZSIHISZ részvételét a közéleti fel­adatok ellátásában. A jogalkotásban va­ló tevékeny közreműködésével és más módon elősegíti, hogy a MAZSIHISZ a társadalom széles nyilvánosságát törté­nelmi szerepéhez és az egész társada­lom érdekében végzett szolgálatához méltóan érhesse el.

HARMADIK FEJEZET

A MAZSIHISZ hitéleti, közcélú és közéleti tevékenysége állam általi anyagi támogatásának feltételeiről

15. Cikkely

A MAZSIHISZ saját törvényei és szabá­lyai szerint adományokat kér és gyújt, amelyekről az állami és önkormányzati szervek adatokat nem kérhetnek, ide nem értve a társasági adóról és az oszta­lékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti adományt, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti közcélú adományt.

16. Cikkely

A MAZSIHISZ jogosult az állampolgárok akaratnyilvánítása alapján – a személyi jö­vedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználá­sáról szóló törvény alapján – az állami költségvetés bevételeinek törvényben meghatározott módon számított részére.

17. Cikkely

A Kormány biztosítja, hogy a MAZSIHISZ felsőoktatási intézményei – a min­denkor hatályos törvények szerint – az ál­lami felsőoktatási intézményekkel min­denben azonos mértékű támogatásban részesüljenek. A Kormány a MAZSIHISZ felsőoktatási intézményeiben tanuló hall­gatók számára, az állami felsőoktatási in­tézményekben tanuló, államilag finanszí­rozott hallgatókkal azonos jogcímeken és azokkal azonos mértékben biztosítja az állami költségvetési támogatást.

A Kormány biztosítja továbbá, a MAZSIHISZ által végzett hit- és erkölcsta­noktatás állami finanszírozását az átla­gos pedagógus óradíj figyelembevételé­vel, függetlenül attól, hogy az oktatást milyen fenntartású intézményben és in­tézményi keretek között végzik.

18. Cikkely

A MAZSIHISZ tulajdonában lévő vallá­si és kulturális intézmények, a gyűjtemé­nyek (múzeum, könyvtár, levéltár, stb.) megőrzéséhez, felújításához, gyarapítá­sához az éves állami költségvetési tör­vényben meghatározott támogatásban részesül, hasonló mértékben az állami kézben lévő, ugyanolyan kulturális intéz­ményeknek nyújtott támogatáshoz. A MAZSIHISZ tulajdonában lévő műemlé­kek, művészi alkotások és egyéb, a nemzeti kulturális örökség részét alkotó értékek megőrzéséhez és felújításához a Kormány rendszeres támogatást nyújt.

19. Cikkely

A Kormány a járadék alapjául nem szolgáló volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését a MAZSIHISZ ja­vára a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény ( a továbbiakban: „Etv.”) rendelkezéseinek megfelelően, 1999 és 2011 között évenkénti egyenletes, érték- arányos ütemezésben hajtja végre. Az ingatlanok felhasználása és hasznosítása a lelkiismereti és vallásszabadságról, vala­mint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben foglaltak szerint történik.

20. Cikkely

A Kormány és a MAZSIHISZ korábban már külön megállapodásban rendezték az egyházak hitéleti és közcélú tevé­kenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a alapján, közös megegyezéssel, az Etv. hatálya alá tartozó, a MAZSIHISZ által nem termé­szetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. §-ának (4) bekez­dés szerint nem rendezett egyházi ingat­lanokra vonatkozó pénzbeli igényt.

NEGYEDIK FEJEZET

Záró rendelkezések

21. Cikkely

A Felek kijelentik, hogy jelen Meg­állapodás aláírására a kellő felhatalma­zással rendelkeznek.

22. Cikkely

A Kormány a MAZSIHISZ-szel történő előzetes egyeztetés nélkül nem kezde­ményezi és nem támogatja olyan jogsza­bály megalkotását, vagy hatályos jogsza­bály olyan módosítását, amely jelen Megállapodásban foglaltaktól szigorúbb feltételeket állapít meg, illetve amely a MAZSIHISZ-t, az egyházi személyeket érintő, vagy az egyházi tevékenységet megillető jelenleg hatályos törvények­ben foglalt kedvezményeket szűkítené.

A MAZSIHISZ jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez, és nem támogat.

23. Cikkely

A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásban foglalt közös megegyezés­sel kerülhet sor.

Budapest, 2000. december

Rockenbauer Zoltán

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében

Tordai Péter

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében

Címkék:2001-02

[popup][/popup]