Londoni konferencia az európai antiszemitizmusról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Londoni konferencia az európai antiszemitizmusról, Izrael-ellenességről

Február közepén Londonban tartotta konferenciáját a több mint félszáz legnagyobb amerikai zsidó szervezet vezetőit tömörítő Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. A rendezvényre számos európai zsidó közösség képviselőit hívták meg. Az előadások és kerekasztal-beszélgetések kiemelt jelentőségű témái voltak a fe­lerősödő európai antiszemitizmus és az Izrael-ellenesség, különös tekintettel a közel-keleti válság torz médiavissz­hangjára az európai sajtóban. Európai zsidó szervezetek vezetői, valamint meghívott újságírók, politológusok jelle­mezték a helyi és a globális média viszonyát az izraeli-pa­lesztin viszályhoz, s ennek hatását az európai zsidóságra.

A konferencia alkalmából Ronald S. Lauder, a COP ko­rábbi elnöke, külön megbeszélést tartott az Alapítványa ál­tal támogatott európai zsidó közösségek és intézmények vezetőivel és képviselőivel. A rendezvényen jelen volt dr. Bán György, a Ronald S. Lauder Alapítvány ügyvezető el­nökhelyettese, Malcolm Hoenlein a COP ügyvezető igaz­gatója és Israel Singer, a Zsidó Világkongresszus főtitkára is, valamint a volt Szovjetunió számos zsidó szervezetének képviselője mellett a közép-európai zsidó hitközségek ve­zetői, így például a belgrádi Aca Singer, a Lengyelországi Hitközségek Szövetsége elnöke, Jerzy Kichler és a pozso­nyi Alexander Fero is. Magyarországról Kovács András szociológus, a Közép-Európai Egyetem zsidó tudományok programjának vezetője és Szántó T. Gábor író, a Szombat főszerkesztője voltak meghívottjai a konferenciának.

Ronald S. Lauder kérésére számos észrevétel és felvetés hangzott el a Lauder Alapítvány jövőbeli tevékenységét il­letően, így a közép-európai vallási- és judaisztikai szakem­berképzés tárgyában is. Kovács András felvetette, hogy az Egyetem keretében lehetőség nyílna a közép-európai zsidó tanárok zsidó történelemmel, kultúrával kapcsolatos isme­reteinek bővítésére. Szántó T. Gábor javasolta egy közép­-európai zsidó média-alapítvány létrehozását. Az alapítvány célja a térség zsidó orgánumainak támogatása mellett olyan médiaszakemberek képzése volna, akik speciális is­meretekkel rendelkeznek a zsidóság és más kisebbségek kultúrájáról és problémáiról, illetve Izraelről és a Közel-Ke­letről. Az újságíró-iskola egyúttal olyan média-központként is működhetne, mely újságíróknak nyújtott információkkal hozzájárulhatna a zsidósággal és Izraellel kapcsolatos is­meretek bővítéséhez és a róluk alkotott reális kép kialaku­lásához a nyomtatott és az elektronikus sajtóban.

Címkék:2002-04

[popup][/popup]