Levélváltás Teleki-ügyben

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belpolitika

Budapest, 1991. április 10.

Antall József miniszterelnök úr részére

Budapest

Igen tisztelt Miniszterelnök Úr!

A közelmúltban végbement Teleki Pál emlékünnepséggel kapcsolatban híveink, különösen az idősebb korosztály­hoz tartozók részéről olyan, nézeteinkkel egyébként azo­nos megállapítások érkeztek hozzánk, amelyeket éppen a kialakítandó nemzeti egyetértés érdekében szükséges­nek tartunk i.t. Miniszterelnök Úrral, a történettudós­sal és boldogult édesatyja a zsidóság által egyetemesen elismert érdemei eszmei örökösével, tiszteletünk kifeje­zése mellett közölni.

Teleki Pál nagyformátumú politikus volt, de bizonyos történeti tények politikai arcképére sajnálatos árnyat vetnek. Úgy véljük, hogy ezeket, a történeti hűségnek megfelelően félreérthetetlenül kell a köztudat tudomásá­ra adni. Megítélésünk szerint ez teljes mértékben nem történt meg.

Teleki Pál felfogása a magyarországi zsidósággal szemben, a reális történeti tények figyelembe vételével, nem mondható igazságosnak.

A magyar zsidóságnak első megbélyegzése, a jogegyen­lőség sáncaiból való kitaszíttatása, a közismert nevén numerus clausus törvény által történt. Ennek a törvény­nek az életre hozása Teleki Pál első miniszterelnöksége alatt történt. Következménye az volt, hogy kiváló tehet­ségű magyar zsidó fiatalok szorultak külföldi egyetemekre, vissza nem tértek, tudásukat külföldön gyümölcsöztették, és szereztek számos ország számára – de mint magyarok – tudományos dicsőséget. A rossz emlékű zsidó törvényekhez fájdalmas módon, nevét és tekintélyét kölcsönözte. Sőt, a Pesti Hírlap 1939. május 9-i száma szerint, idézzük, többek között a következőket mondotta: „A nemzet egyetemes érdekéből és legszemélyesebb meggyőződésemből képviselem a zsidó javaslatot, amely az én kidolgozásomban még szigorúbb lett volna…, majd tovább: Imrédy kabinet tagjai közül én voltam a legradikálisabb a zsidó kérdésben és helyenként még erősebb intézkedéseket kívántam volna”. Az ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozások olvashatóak a Magyar Politikai Gondolatok c. művében (82. o., 85. o. stb.).

Teleki Pál személyes tragédiája minden jóérzésű embert megrendít, a történeti felelősség azonban még így is fennáll. Teleki Pál sajnos szembefordult a magyar tör­ténelem legnemesebb hagyományaival, politikai súlyával hozzájárult a magyar zsidóság erkölcsi megbélyegzéséhez, és a teljesen tudománytalan faji alapra helyezett második zsidó törvénnyel elindította a magyar zsidóság súlyos katasztrófáját Auschwitz irányába…

Hozzánk méltatlan lenne elhunyt emberrel vitatkozni, ám kötelességünk a történeti eseményeket és személyi­ségeket sine ira et studio igazságosan és hűségesen ábrázolni és értékelni.

A demokráciában megújhodó magyar nép számára olyan történeti személyiségeket szeretnénk példaként látni, akik a nemzet súlyos korszakaiban mint szirt a habok közt megálltak.

Kérjük Miniszterelnök Urat, fogadja őszinte tiszteletünk nyilvánítását.

a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a Budapesti Zsidó Hitközség a Magyarországi Rabbikar nevében

Zoltai Gusztáv sk. ügyvezető igazgató

dr. Schweitzer József sk. az Országos Rabbiképző In­tézet főigazgatója

Landeszman György sk. főrabbi a Budapesti Rabbiság vezetője

A Magyar Köztársaság Miniszterelnök

MeT-50/552/1991.

Zoltai Gusztáv úrnak, ügyvezető igazgató

dr. Schweitzer József úrnak, főigazgató

Landeszman György úrnak, főrabbi

Budapest

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tisztelt Főrabbi Úr!

A Teleki Pál tragikus halálának évfordulóján rendezett megemlékezéssel összefüggésben írt levelükben hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy politikai tevékenységének árnyoldalait is „félreérthetetlenül kell a köztudat tudomására adni”.

Ezért is utaltam – a törvényeket (numerus clausus, 1939. évi IV. te.) is megnevezve – beszédeimben, Máriabesnyőn és a Magyar Tudományos Akadémián egyaránt azokra a kérdésekre, amelyekkel nem vállalunk sors­közösséget. Ezt egyébként az elmúlt évtizedek történet- írása (és oktatása) a legszélesebb körben közismertté tette.

Ugyanakkor a tárgyilagosságot kívántam érvényesí­teni életműve egészének ismertetésével, beleértve a hitleri Németországgal szemben tanúsított magatartá­sát és a menekültügyben játszott szerepét.

Úgy vélem, hogy történelmileg és politikailag kor­rektek voltak beszédeim, és őszintén csodálkoznék, ha ismereteink birtokában szó esnék mindezekről.

Budapest, 1991. április 15.

Köszönti:

(Antall József)

Címkék:1991-05

[popup][/popup]