Lesz-e mecénás a milliomosból?

Írta: Sz. K. - Rovat: Archívum, Gazdaság

A Batthyány Társaság és a Waltham-Vidimpex-Convertrade a közelmúltban Budapesten Maecenas II. néven nemzet­közi konferenciát rendezett „Kelet-Európa gazdasági meg­segítése” címmel.

Az elnevezést az indokolta, hogy tavaly ugyancsak Maecenas címszó alatt rendeztek már egy hasonló ese­ményt. Az akkori találkozó célja a magyar kultúra a tudo­mány, és a művészetek felkarolása volt, idén, amint a cím­ből kitűnik, a térség gazdasági fellendítésére koncentráltak a résztvevők.

A találkozó érdekessége, hogy a több mint száz nyugati multimilliomos üzletember mellett az új orosz vállalkozói réteg legkiemelkedőbb egyéniségei is eljöttek, például a Be­lorusz Tervhivatal elnöke, az orosz árutőzsde vezetője, és egy bankelnök is.

A főként amerikai, kanadai és izraeli pénzemberek, akik ma pénzvilág elitjét képviselik a közvélemény szemé­ben elsősorban befektetési lehetőségek iránt érdeklődtek, illetve egy új magyar beruházási alap létrehozásán fáradoz­tak. A magyar fél a híd szerepét vállalta a fejlett és a támo­gatásra szoruló gazdaságok között, míg a volt Szovjetunió területéről érkező szakemberek hazájuk gazdag, kiaknázat­lan nyersanyagforrásairól, modernizálásra szoruló termelőkapacitásairól beszéltek, és határtalan lehetőségeket ígértek a befektetni szándékozóknak. Nem szóltak azonban olyan közismert tényekről, mint a pénzügyi infrastruktura, a bankélet, a befektetéseket garantáló törvények hiánya és a rubel ingatag helyzete.

Talán ennek, talán egyéb tényezőknek köszönhetően, a konferencia nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reménye­ket. Az esemény fő szervezője, Albert Reichmann sajnos családi okok miatt a rendezvény utolsó napjára sem tudott megérkezni, pedig az első pillanattól kezdve várta őt min­denki. Szerencsétlenül hatott az is, hogy a Reichmann-vagyon 20 milliárd dolláros adósságának átütemezéséről szó­ló híreket a világ távirati irodái éppen a főként zsidó résztvevőkből álló konferencia első napjára időzítették. Megosztotta ugyanakkor az ideérkező tengerentúli millio­mosok figyelmét, hogy a konferenciával pontosan egy időben Budapesttől számukra egy ugrásnyira, Bécsben, a Világkereskedelmi Központban izraeli vállalkozói napokat rendeztek. Itt magyar, cseh és lengyel küldöttekkel, az izra­eli „agyipar” Kelet- és Közép-Európába történő telepítésé­ről, illetve konkrét befektetésekről és vegyes vállalatok ala­pításáról esett szó. Feltehetőleg mindkét rendezvénynek jót tett volna, ha nem egy időben szervezik őket.

Visszatérve a budapesti találkozóra, David Moskovits a fő szervező, Albert Reichmann titkára-, elmondta, hogy a konferencia hihetetlen előnye volt, hogy befolyásos üzlet­embereket sikerült összehozni. Olyan neves és gazdag pénzemberek jöttek Magyarországra e szervezés keretében, akik önállóan talán nem látogattak volna ide. Az esemény­nek egyébként Moskovits úr szerint, a magyar zsidóság megítélésére is kedvező hatása lesz. Az antiszemitizmus az egész világon terjed, talán gátat szabhat ennek, ha a ma­gyar parlament, és az egész ország látja most, hogy az ínsé­ges időkben kik jöttek segíteni, kik szerveztek kampányt a térség gazdasági felvirágoztatására érdekében.

A rendezvényen az iránt is érdeklődtünk, vajon a Reich­mann adósság átütemezéséről szóló hírek befolyásolhatják-e az Olimpia and York magyarországi befektetéseinek sorsát. Az egyik legnagyobb beruházásuk Magyarországon az a több mint 100 millió dolláros irodaház-építés lesz, amelyet a Reichmann cég a Magyar Hitelbankkal közösen tervez a bu­dapesti Szabadság téren. Mint megtudtuk, az építkezést nem befolyásolják az események, a tizenhat emeletes épület tervei már kis híján elkészültek. Változás mindössze annyi történt a kezdeti lépések óta, hogy Andrew Sarlós, aki kez­detben társult a fővállalkozásban, időközben betegsége mi­att kilépett, ám nemcsak ebből az egy építkezésből, hanem egyéb más magyarországi befektetéseikből is kivonta pén­zeit. Alex Silberstein, a Niagara Development elnöke a Szombatnak elmondotta, cége a hatalmas épület víz-, fűtés- és hűtés-szerelési munkálatait végezné, míg az egyéb alvállal­kozói teendőket finn, svájci, német és francia pályázók kö­zött osztanák föl.

Az építkezés elindításánál tehát nem várhatók különö­sebb akadályok, akik pedig az Olympia and York, illetve a Reichmann vagyon sorsa miatt aggódnának, azok meg­nyugtatására elmondhatjuk, a vállalat túlságosan nagy ah­hoz, hogy csődbe tudjon menni. A bankok további kölcsö­nökkel támogatják majd, hiszen bukása láncreakciót válta­na ki a torontói gazdasági életben.

Mindezen keserű gondolatok ellenére a Maecenas II. el­érte célját. Pénzembereket vonzott az országba, akik megis­merkedtek a térség gondjaival. A résztvevők közt üzletek köttettek, és ami a legfontosabb, megállapodások születtek a Magyar Beruházási Alap létrehívásáról is, amely tulaj­donképpen a rendezvény egyik legfőbb célja volt.

Sz. K.

Címkék:1992-05

[popup][/popup]