LELKI SEBEK KÖZÖS ÉS KATARZISBA TORKOLLÓ GYÓGYÍTÁSA

Írta: Csite András - Rovat: Archívum

LELKI SEBEK KÖZÖS ÉS KATARZISBA TORKOLLÓ GYÓGYÍTÁSA

Tisztelt Szántó Úr! Gratulálok Az örökség c. cikkéhez, az egyik legtar­talmasabb esszé, amit zsidóság és ma­gyarság témájában az elmúlt években írtak. Különösen a következő gondo­latot tartom megszívlelendőnek:

„Száműzetések sora, diaszpóralét, évezredes vándorlás, majd a szekula­rizáció, az öntudat és az önérzet me­gingásával járó asszimilációs kísérlet utáni brutális kirekesztés és népirtás – gyógyításra vár a neurotikus zsidó tár­sadalom.

Tatárjárás, török megszállás, levert polgári forradalom, az I. világháborús, majd a trianoni békeszerződés követ­keztében elszenvedett csapások, a hit­leri Németország, majd a sztáli­ni-brezsnyevi Szovjetunió szövetsége­sének megalázottsága, a II. világhábo­rús frontveszteségek, a vészkorszak közel félmillió halottja, majd a kicsi ro­botra hurcoltak, az ávó, Recsk, és az 1956-os forradalom utáni megtorlások áldozatai – gyógyításra vár a neuroti­kus magyar lélek… Az európai civili­zációt alapjaiban megrázkódtató sors­élmény a hitleri és a sztálini lágervilág. Akarjuk, nem akarjuk, mindannyian ennek árnyékában élünk. Lehetséges, hogy a gyógyulás felé vezető út első lé­pése annak beismerése kellene legyen, hogy az egész magyar társadalom, ha­sonlóképpen Kelet-Európa valamennyi népéhez, kisebb-nagyobb mértékben a poszttraumás stressz tüneteit hordozza, s a rendszerváltás folyamata csak fo­kozta a szimptómák megjelenését.”

Magam nem vagyok izraelita, de úgy gondolom, lapjuk nemcsak a zsidó identitású magyaroknak szól, hanem azoknak is, akik szimpátiával viseltet­nek a magyar zsidó közösség iránt, akik hisznek abban, hogy lehetséges az Ön által is oly szépen bemutatott lelki sebeknek közös és katarzisba torkolló gyógyulása-gyógyítása. Ezért is ren­deltem meg lapjukat, s ezért is kívánok most Önöknek további sikereket!

Tisztelettel:

Csite András

Címkék:2005-01

[popup][/popup]