Lapozgatás az interneten

Írta: Feldmájer Sándor - Rovat: Archívum

Lapozgatás az interneten

Feldmájer Sándor rovata

WWW.ZSIDO.COM

Két hónappal ezelőtti írásomban kifo­gásoltam, hogy nincs igazán összefogla­ló hazai WEB-oldal a zsidóságról. Ezt most is fenntartom, de a teljes igazság­hoz hozzátartozik, hogy léteznek na­gyon jói összeállított magyar hálósze­mek. Ezek azonban csak egy-egy terüle­tet fognak át. Ilyen a múlt hónapban is­mertetett oldal, és hasonló a most tár­gyalandó zsido.com. is, melynek gazdá­ja a Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület.

Mit tartalmaz a FŐOLDAL?

Szerencsére mindig mást, ami annak jele, hogy gyakran frissítik. Cikkünk írá­sa idején épp ezek a főcímek olvasha­tók: Újra jesiva Budapesten; Európai Internet Hét; Még mindig tárgyal Netanjahu és Arafat; A rabbi válaszol (ez biztosan marad).

Most lássuk az állandó fejezetcímeket:

KULTÚRA

Múlt és Jövő; Budapester Klezmer Band; Bálint Zsidó Közösségi Ház; Karikatúrák.

HÍREK

Izraeli hírek (naponta, angolul); Hall­ható hírek; A nagyvilág hírei – zsidó világhíradó.

FILOZÓFIA Természetesen ez a lubavicsi filozófia. Részletek három könyv­ből: Zalman I. Fosner: A zsidó gondolko­dásmód; Herman Wouk: Én Istenem – A zsidó életforma; Tánjá – A chabad chaszidizmus alapja; A Rebbe szava

ZSINAGÓGA

Hogyan viselkedjünk? Hasznos tud­nivalók a szabályokról.

A zsinagóga szótára Szórendben megtalálhatjuk a zsinagógában elhang­zó kifejezések magyar megfelelőjét. (A magamfajta kelet-európai zsidó csak azt fájlalja, hogy a kifejezések nem a ha­gyományos askenázi kiejtést követik).

Az imakönyv rendje Nagyon hasz­nos tudnivalók a mindennapi imaköny­vek felépítéséről.

A tóra felolvasása; Mi az ima? Heti­szakasz (magyarázatokkal); Az imára adott válaszok; Az ima mozdulatai; Sámuel imája – új imakönyv

FOLYÓIRATOK A rovatban a követ­kező lapok találhatók

Múlt és Jövő; Egység; Erec; Gut Sabesz; Jeruzsálemi Krónika (Naftali Krausz szemléző folyóirata)

NAPTÁR Hasznos oldalak vallásgya­korlóknak és érdeklődőknek

Ünnepek; Hetiszakasz; Zsoltárok

(egyelőre csak két vagy három zsoltár); Gyertyagyújtás („pontos időjelzés” az ünnepi és péntek esti gyertyagyújtáshoz.)

TÖRTÉNELEM (Részletek három fon­tos könyvből)

Naftali Kraus: A Talmud bölcsei; A haszidizmus Magyarországon; Kár­pátalja elfeledett zsidói között

Innen kezdve (helyhiány miatt) már csak „távirati stílusban” tudjuk ismertet­ni a többi fejezetet.

ÜNNEPEINK Fontos tudnivalók (egyel­őre csak az őszi) ünnepekről.

INTÉZMÉNYEINK Nagyon fontos összeállítás címekkel és telefonszámok­kal, az egyik legrészletesebb ilyen jelle­gű adatbázis. De ez is esetleges, hiá­nyos, sok adat elavult és pontatlan. (A webmester visszajelzés alapján frissíti az adatokat.)

KAPCSOLAT MÁS WEBCÍMEKRE Ki­váló válogatás zsidó témájú webcí­mekből.

Összességében: jól összeállított, ér­dekes oldal a zsido.com. Régi vita azonban az Internet világában, hogy szabad-e, illik-e lefoglalni egy félreve­zető címet egy speciális szempontok szerint összeállított hálószemhez, ese­tünkben a Chabad Lubavics Zsidó Ne­velési Központ oldalaihoz? Mert bármi­lyen dicséretes is az erőfeszítés, e so­rok írója úgy véli, a lubavicsi haszid mozgalom csak az egyik – és nem is a legpopulárisabb – ága a zsidóságnak. Főképp hazánkban, ahol igazi és meg­őrzendő hagyományai – úgy érezzük – mégiscsak az askenázi zsidóságnak vannak. Természetesen elfogadjuk, hogy vallásunk nagyon sokszínű és eb­ben mindenkinek helye és nagyon fon­tos szerepe van – így Lubavicsnak is – de a zsido.com nem az, aminek látszik (és mi is szeretnénk látni): átfogó, a magyar zsidóság teljes spektrumát bemutató hálószemnek.

Címkék:1998-12

[popup][/popup]