Közlemény

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A közlemény címzettje a nácizmus minden olyan üldözöttje, illetve áldozata és annak örököse, aki a holocausttal kapcsolatban svájci bankokkal vagy más svájci jogi személyekkel szemben követeléssel élhet:

A svájci bankoknak, svájci vállalkozásoknak és a svájci kormánynak („svájci jogi személyeknek”) a második világháború alatti tevékenységéből adódó jogigények rendezésére a svájci bankok 1,25 milliárd USA-dollár megfizetését fogadták el.

A New York-i Keleti Kerületi Bíróság, mint az Egyesült Államok Kerületi Bírósága (a továbbiakban: a „Bíróság”) 1999. november 29-én tárgyalást tart, és határoz arról, hogy a rendezés véglegesen jóváhagyható-e.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy igényjogosultsággal élhetnek akkor is, ha svájci bankszámlával nem rendelkeztek, továbbá hogy a jelen rendezésnek a Svájci Humanitárius Alappal nincsen semmilyen kapcsolata.

A rendezés által érintett személyek

Ön akkor számít a rendezésben érintettnek, ha az alábbiakban felsorolt (5) öt Rendezési Csoport valamelyikébe tartozik. Az első négy Rendezési Csoportot a „Nácizmus Üldözöttéi és Áldozatai” alkotják, (minden olyan személy, vállalkozás vagy csoport, amelyet a náci rendszer, illetve annak ügynökei üldöztek, vagy üldözni rendeltek azért, mert zsidó, roma, Jehova tanúja, homoszexuális, illetve testileg vagy szellemileg fogyatékos volt vagy azt vélték róla) ÉS aki:

  1. 1945. május 9-e előtt bármilyen svájci bankban, befektetési alapban vagy más vagyonkezelőnél elhelyezett vagyoni eszközökkel rendelkezett, VAGY

  2. Svájci jogi személyekkel szemben a náci rendszer* által elrabolt vagy elkobzott vagyonnal kapcsolatban követeléssel élhet, VAGY

  3. Olyan jogi személyek részére végzett kényszermunkát, akik az e kényszermunkából származó bevételt, illetve hasznot svájci jogi személyeknél helyezték el, vagy azok útján forgalmazták, VAGY

  4. A náci üldözés elől sikertelenül kerestek menedéket Svájcban, vagy Svájcba jutásukat követően visszaélések áldozatai lettek, és ennek folytán valamely svájci jogi személlyel szemben követelést támaszthatnak.

Az 5. Rendezési Csoportba azok a személyek tartoznak, akik tekintet nélkül arra, hogy a náci üldözés áldozatai vagy célpontjai voltak-e vagy sem, bárhol, svájci jogi személy tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött munkahelyen kényszermunkát végeztek.

Az összes Rendezési Csoportba beleértendők a fent részletezett természetes és jogi személyek örökösei és utódai is.

Még abban az esetben is, ha Ön nincs megbizonyosodva arról, hogy valamelyik Rendezési Csoportba tartozónak minősül-e, kérje meg a Postai Értesítést és az Igénybejelentő Kérdőívet. Például, ha Ön kényszermunkát végzett, Önnek nem feltétlenül lehet tudomása arról, hogy annak jövedelmét vagy hasznát svájci jogi személyeknél helyezték-e el, és így Ön is minősülhet valamelyik Rendezési Csoportba tartozónak.

A követelések hogyan és mikor kerülnek kifizetésre?

Az igénylési eljárás, illetve Fizetési Program egyelőre nincs kidolgozva. A Postai Értesítés tájékoztatja Önt arról, hogyan tehet javaslatokat erre vonatkozóan.

Amennyiben az igénylési eljárásról további tájékoztatást kíván kapni, valamint annak érdekében, hogy Ön továbbra is követelést támaszthasson, Önnek az alább megadott címre küldött levélben kell kérnie ezt a tájékoztatást, vagy ki kell töltenie és vissza kell küldenie a Postai Értesítéshez mellékelt Igénybejelentő Kérdőívet.

Amennyiben a Bíróság a Rendezést jogerősen jóváhagyja, a Kifizetési Program megkezdődik, és a pénzalap kiutalásra kerül. Nem minden megkereséssel élő, valamelyik Rendezési Csoportba tartozó személy minősül a kifizetés kedvezményezettjének.

Ha nem kíván részt venni

Ha nem kíván részt venni, vagy a Rendezést nem érzi magára nézve érvényesnek, akkor magát írásban kell kizárnia a Postai Értesítésben megadottamén, az 1999. október 22-ig megküldött ilyen tárgyú levélben. Ha ezt nem teszi, úgy a svájci jogi személyekkel szembeni jogviták rendezésekor semmilyen jogi igénnyel nem élhet. Amennyiben magát kizárja, akkor az alap semmilyen részére nem támaszthat követelést.

Hogyan fejtheti ki véleményét vagy tehet ellenvetést?

A Rendezés feltételeivel kapcsolatban 1999. október 22-ig fejtheti ki a véleményt. A Postai Értesítés tájékoztatja Önt arról, hogyan fejtheti ki véleményét vagy ellenvetését. Önnek jogában áll, hogy az 1999. november 29-i bírósági tárgyaláson, ahol a rendezésről határozat születik, személyesen megjelenjen, vagy ügyvédje útján képviseltesse magát, habár ez nem kötelező.

Önt ki képviseli?

A Bíróság Rendezésicsoport-ügyvédeket nevezett ki, illetve Rendezésicsoport-képviselöket jelölt ki. Ezek között vannak holocaust-túlélők, a Zsidó Kárpótlási Világszervezet (WJRO) valamint az Ortodox Zsidó Hitközségek Világtanácsa. A Bíróság által kinevezett ügyvédeket Önnek nem kell fizetnie. Az egyes ügyvédek a Bíróságtól kérni fogják költségeik megtérítését, az alap 0,2%-ának erejéig. Egyes felperesek ügyvédei is fognak honoráriumért folyamodni, legfeljebb az alapi,8%-ának erejéig. A Bíróság ennél alacsonyabb összeget is megítélhet. A legtöbb ügyvéd nem fog honoráriumot kérni. A WJRO jogtanácsosai nem fognak sem honoráriumot, sem költségtérítést követelni.

Az engedményesek köre

A jelen peres eljárás (In re Holocaust Victim Assets Litigation, Master Fiié No. CV-96-4849) minden, svájci jogi személyekkel szembeni, a holocausttal, a második világháborúval, a nácizmus üldözöttéivel és áldozataival és annak célpontjaival, a náci rendszerrel, a menekültek kezelésével, illetve bármely idevonatkozó dologgal kapcsolatos jogindítványt és ügyet rendez. A svájci jogi személyek (illetve, az „Engedményesek”) kifejezés alatt a Credit Suisse és az UBS AG ( a Union Bank of Switzerland és a Swiss Bank Corporation jogutódja), azok korábbi és jelenlegi alapító vállalatai, fiókvállalatai, leányvállalatai és mellékvállalatai is; a Swiss National Bank; más svájci bankok; a Swiss Bankers’ Association; a Svájci Konföderáció (beleértve a svájci kormányt is); valamint minden 1996. október 3-a óta Svájcban letelepedett, alapított, illetve bejegyzett üzleti vállalkozás; illetve a kiküldött Postai Értesítésben felsorolt egyes svájci érdekeltségek leányvállalatai értendők. Több svájci biztosítótársasággal szemben támasztott és a Postai Értesítésben felsorolt bizonyos követelések nem tartoznak a jelen peres eljárásba.

* A második Rendezési Csoportba tartoznak az úgynevezett „Titkos Vagyoni Eszközök” kezeléséhez fűződő svájci jogi személyek elleni követelések. Ezek olyan vagyonok, amelyek 1933 és 1946 között valamely tengelyhatalmi illetékességű vállalat vagy a náci rendszerhez kapcsolódó személy javára svájci jogi személy neve alatt voltak feltüntetve, vagy letétbe helyezve.

Címkék:1999-09

[popup][/popup]