Kóser Káma Szútra

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Kóser Káma Szútra

Mi a különbség a falrengető és a kóser szex között?

Egy falrengető szeretkezés során Isten nevét kiáltozod az aktus alatt, a kóser szeretkezés pedig olyan, hogy másnap emlékszel a partner nevére. Legalábbis Shmuley Boteach londoni rabbi, a Kó­ser szex: Útmutatás a szenvedélyhez és a szerelemhez című könyv szerzője sze­rint, aki mellesleg ortodox rabbi.

A könyv két hete jelent meg az angol könyvesboltokban; az első kiadást pilla­natok alatt elkapkodták, s azóta négyszer nyomták újra. A Daily Express című bul­várlap egy héten keresztül hosszú szemel­vényeket közölt a könyvből. A szerzőt a „Lady Chatterley rabbinikus változata” al­kotójaként emlegették – megfeledkezve arról, hogy Boteach rabbi tántoríthatatlanul kiállt a házastársi hűség mellett.

A könyv szakadáshoz vezetett az orto­dox rabbikarban és komoly vitákat vál­tott ki a brit zsidó közösségben. – Itt nem pusztán a könyvről van szó – állítja a 32 éves Boteach rabbi – hanem arról, hogy mit kell egy rabbinak tennie annak érde­kében, hogy megújítsa a judaizmust és megtartsa a következő nemzedék számá­ra. A felhördülést az váltotta ki, hogy egy rabbi valami merőben szokatlan dologba vágott bele.

A Kóser szex célja, hogy megmutassa, miképp párosulhat a szerelem a szenved­éllyel. A párok ellentmondásra vágynak: mély barátságra, de egyúttal egy csendes állóvízhez hasonló szeretetre, szerelemre is, ugyanakkor tüzes szenvedélyre is. A legtöbb házasságban vagy tűz, vagy víz. Hogyan is férhetne meg egymással tűz és víz? Megmondom: sehogy – írja Boteach. Az Örökkévaló nagyon is jól tudta, hogy a legjobb az, ha két hét vízre két hét tűz kö­vetkezik – fejtette ki a rabbi, utalva a tisz­tasági törvényre, amely minden hónap­ban két hét absztinenciát ír elő.

A Kóser szexben felbukkannak a ha­gyományosnak mondható érvek is, mint például az, hogy ha sűrűn váltogatjuk partnereinket a házasság előtt – sőt, ha akár csak egyetlen partnerünk is van -, az bizony a szexuális örömök rovására megy. – A szexuális forradalom elsöpörte a romantikát. Manapság az átlag amerikai férfi huszonkilenc különböző nővel bújik ágyba házassága előtt, míg az átlag ame­rikai nő kilenc férfit „fogyaszt el”. Ha már több emberrel szeretkeztünk, akkor óha­tatlanul elkezdünk osztályozni. Ott fek­szünk, s közben azon tűnődünk, vajon hányasra sikeredett az aznapi teljesít­mény. A szenvedélyhez elengedhetetlen az ártatlanság és a naivitás.

Mi a különbség a falrengetö szeretkezés és a kóser szeretkezés között?

Falrengető szeretkezés Kóser szeretkezés

A falrengető szeretkezés közben A kóser szeretkezést követő nap

az Isten és anyád nevét kiáltozod reggelén is emlékszel kedvesed nevére

A falrengető szeretkezés kizárólag A kóser szeretkezés mozdulatai

mozdulatokból áll hosszan tartó érzelmek kialakulásához

vezetnek

A falrengető szeretkezés nem más, A kóser szeretkezés szerelmeskedés

mint a testrészek dörzsmasszírja

A falrengető szeretkezés után a férfi A kóser szeretkezés arra ösztönzi

megpróbálja felidézni előző esti part- a férfit, hogy arra kérje kedvesét,

nerét örökre viselje a nevét

A falrengető szeretkezés után rögvest A kóser szeretkezés után egymást átölelve

álomba merülünk alszunk el

A falrengető szeretkezés teljesítmény A kóser szeretkezés esemény

A falrengető szeretkezés a test gyönyöre A kóser szeretkezés a lélek gyönyöre

Ragadjunk ki néhány fejezetcímet Boteach rabbi könyvéből: „Van-e kóser Ká­ma Szútra?”, „Tiltott-e az orális szex?”, „A házasember és az önkielégítés”, „Számít-e a méret?”, „Szadomazochizmus”. A Kóser szex szerzője szerint az a rabbinikus felfogás, amely szerint csakis a misszionárius póz a megengedett és amely tiltja az orális szexet, mivel „a zsi­dó mag eltékozlásához” vezet, inkább a zsidó hagyományt, semmint a zsidó tör­vényt tükrözi. Amennyiben a különféle pozitúrákkal való kísérletezés arra szol­gál, hogy fokozzuk partnerünk gyönyörét, illetve hogy növeljük a házastársunk iránt érzett szerelmünket, akkor ez megenge­dett, sőt szent.

– Szexuális törvényeink roppant szigo­rúak, és ez gyakran aláássa a házasságot. Jóval engedékenyebbeknek kell lennünk, ugyanúgy, ahogy ezt számos más zsidó törvény esetében már megtettük. Korunk­ban hangsúlyos szerepet játszik a szen­vedély, s éppen ezért cseppet sem megle­pő, ha a férfiak 84 szá­zaléka más nőre gondol, amikor feleségével ágy­ba bújik – állítja Boteach rab­bi. – Én egy orto­dox rabbi va­gyok. Célom nem a zsidó tör­vény elvetése – én csupán azt állí­tom, hogy ezek nem törvények.

A könyvet kritizálók hadának élén Yisroel Fine rabbi áll, Anglia fő ortodox mozgalmának, a United Synagogue rabbinikus tanácsának elnöke (Boteach rabbi ehhez a mozgalomhoz csatlakozott, miután a Lubavicsi mozgalomból túlzottan liberá­lisnak vélt nézetei miatt eltanácsolták), aki a könyvet egészében ugyan nem ol­vasta – csak a Daily Expressben közölt szemelvényeket -, ennek dacára váltig ál­lítja, hogy a könyv szembeszegül a zsidó törvényekkel. Fine rabbi szerint „a könyv­ben olvasható nézetek egy része össz­hangban áll a rabbinikus véleményekkel, más részük azonban a legkevésbé sem”.

Anglia főrabbija, Jonathan Sacks azonban a szerző védelmére sietett, s ez­zel jókora megütközést keltett rabbitár­sai körében azáltal, hogy a konvenciók­kal szakító harmincegy éves rabbit az angliai zsidó közösség „egyik kiemelke­dően kreatív és konstruktív tagjának” ne­vezte, „aki készen állt arra, hogy, még ha bizonyos veszélyek árán is, de egy auten­tikus zsidó üzenetet közvetítsen egy új nemzedéknek”.

Könyve nyomán a televízió és a sajtó is a szenvedélyes szerelem bajnokaként mutatta be a hagyományoktól elrugasz­kodó rabbit. Ő maga azt állítja, hogy könyvével „milliókhoz juttatta el a hagyo­mányos zsidó tanításokat”.

A szerző rabbi nem először sokkolja hitsorsosait. Előző könyve, a Zsidó kézi­könyv a paráználkodáshoz ugyancsak ha­talmas vihart kavart, hiszen ebben azt taglalja, miképpen létesítsünk szerelmi viszonyt – saját feleségünkkel…

Boteach rabbi nem hajlandó védekező álláspontra helyezkedni. „Ez a könyv rop­pant fontos kérdésekről szól. Az embe­reknek útmutatás kell. A hit csak ezúton erősödhet. Talán nem konvencionális, de semmiképpen sem tér el a Halakhától. Én abban bízom, hogy élővé teszem a hi­tet.” A rabbi készen áll arra, hogy bárki­vel megmérkőzzék egy nyilvános vitá­ban. Szerinte azok a rabbik, akiket ez fel­háborít, azok igencsak tudatlanok a zsi­dó szexuális törvényeket illetően.

A könyv által kiváltott ellentmondásos visszhang arra késztette a szerzőt, hogy elhagyja a londoni Willesden zsinagógát, amelynek rabbija az év eleje óta. Noha a templom látogatottsága működése alatt megduplázó­dott, Boteach rabbi – számos támogató levéltől fölbáto­rodva – mégis úgy dön­tött, hogy saját gyüleke­zetet szervez.

A Forward és a Jerusalem Report alapján Seleanu Magdaléna

Címkék:1998-10

[popup][/popup]