Könyvmoly

Írta: (G. K.) - Rovat: Archívum, Irodalom

Figyelembe véve a nyári szünetet (la­punk legközelebb szeptemberben je­lenik meg), ezúttal több olvasnivalót kínálunk a rovatunkban megszokott­nál, melyek egy része nagyobb elmé­lyülést kívánó, tudományos igényű judaisztikai munka, más részét viszont nyugodtan magunkkal vihetjük nyara­lásra, strandra.

Mindenkinek ismereteinek bővítését, jó szórakozást és kellemes nyarat kí­vánunk.

*

Először néhány szépirodalmi köny­vet ajánlunk figyelmükbe.

Könyvkiadóink közül a népszerű író és televíziós személyiség, Vámos Mik­lós vezette Ab Ovo egyike azoknak az újabb, néhány éve alakult műhelyek­nek, melyek kiemelten vállalják zsidó szerzők könyveinek, illetve zsidó té­mákat érintő műveknek a kiadását.

Mindenekelőtt a világhírű izraeli író, Amos Oz regényeit kell megemlíteni, itt jelent meg a Fekete doboz 1994-ben és a Félálom 1995-ben. Az előb­bit Ács Gábor, az utóbbit Rajki András fordításában olvashatjuk, mind­ketten héber eredetiből dolgoztak.

A magyar szerzők közül már hírt ad­tunk Fenákel Judit (Levélária), Ker­tész Ákos (Akár hiszed, akár nem), Somlyó György (Rámpa) és Dalos György (A kulcsfigura) egy-egy köny­véről. A valahai ellenzéki, ma a berlini Magyar Intézet igazgatójaként is nevet szerzett Dalos regénye, a 70-es évek budapesti másként gondolkodó körei­be enged bepillantást, főhőse egy XX. századi Don Juan. Ugyancsak az Ab Ovo érdeme, hogy Kardos G. György 50-es években, színházi berkekben játszódó nagyszerű regényének, a Ju­talomjátéknak a megjelentetése után a könyvhétre a szerző újabb kötetét adja ki. Ez is én vagyok – ez válogatott publicisztikai írásai gyűjteményének címe.

A kiadó egyik legnagyobb sikerköny­ve Vámos Miklós Anya csak egy van című önéletrajzi ihletésű regénye, egy gyarló, mégis oly szeretetre méltó anyá­nak a kegyetlen őszinteséggel, egyúttal mély empátiával is megrajzolt figurá­jával a középpontban. A szerző másik nagy sikerű regénye, a Zenga zének új, átdolgozott kiadásával a Könyvhéten találkoztunk.

Még néhány frissen megjelent szép- irodalmi műre hívjuk fel figyelmüket:

Benedek István Gábor nagy sikerű A komlósi tóra című könyve után Brooklyn címmel újabb történeteket tett közzé a Sík Kiadónál.

A Múlt és Jövő Könyvek egyik leg­újabb darabja Mezei András verseskö­tete, az Eredet. Címe is elárulja, hogy költészetbe ágyazott memoárról van szó, benne a költő gyermekkorát meg­idéző tényversekkel.

Nemes László tizenkettedik regé­nye, A légüres tér, melyet a Tevan ki­adó adott ki, lényegében önéletrajz: egyrészt egy pesti zsidó polgárcsalád története az 1930-40-es években, másrészt a főhős katonáskodásának krónikája az angol hadsereg palesztinai zsidó egységében. (A szerénységé­ről ismert szerzőről kevesen tudják, hogy magas angol katonai kitüntetés birtokosa.)

Az Európa Kiadó két, témánkat érintő újdonsággal is jelentkezett az április végén rendezett budapesti könyvfesztiválra:

Sólem Aléchem, a jiddis nyelvű iro­dalom egyik legnagyobb alakjának Marienbad című bájos levélregényét ezúttal az eredeti nyelvből fordította Holländer György.

Aki szereti Robert Merle történelmi regényeit, az bizonyára élvezni fogja az ugyancsak francia Catherine Clément – könyvei évek óta ott szerepelnek a nemzetközi irodalmi toplistákon – XVI. században játszódó regényét is, Az úr­nő-t. Főhőse a korabeli európai zsidók nagyasszonya, a kalandokban bővelke­dő életű Gracia Nasi, akit az inkvizíció elüldözött Spanyolországból.

Az Osiris Kiadó újdonsága Gregor von Rezzori Egy antiszemita feljegy­zései című, öt elbeszélésből álló gyil­kos iróniájú regény.

A világhírű finn író, Daniel Katz Né­met disznókutya című könyve a könyv­hét újdonsága. (Múlt és Jövő)

A humor kedvelőinek ajánljuk Ephraim Kishon A tengeribeteg bálna cí­mű, a Magyar Könyvklubnál megje­lent legújabb könyvét. Idén az izraelivé és világhírűvé lett humorista, a Buda­pesti Nemzetközi Könyvfesztivál dísz­vendége kapta meg a Budapest Nagydí­jat Demszky Gábor főpolgármestertől.

*

A filozófia köréből ajánljuk a Logos Kiadó Maimonidész. Zsidó Filozófia cí­mű kötetét. A megtévesztő címmel szemben nem Mose ben Maimonnak (1135-1204), a középkor legjelentő­sebb zsidó tudósának írásait tartal­mazza, hanem róla szóló tanulmányo­kat, többek között Isaac Husik, Jacob Guttmann és Scheiber Sándor tollá­ból. A kötetet Schmelowszky Ágos­ton és Tatár György fordította.

*

Történelem és politika: ez az alábbi kötetek témaköre.

Nagy Sz. Péter A Kasztner akció, 1944 című munkája (Rejtjel Kiadó) dr. Kasztner Rezső, a zsidók megmentőjeként ismert férfi rejtélyét boncol­gatja, akit végül is egy zsidó ölt meg.

Angolul tudó olvasóinknak ajánljuk Zahava Szász Stessel Abaújszántó zsidóságának történetéről szóló mun­káját, a Jewish Life in Hungary: The history of Abaújszántó-t.

Szintén szociografikus vonatkozásai miatt figyelemre méltó Magosh M. György Vadfa, a debreceni zsidóságot föltérképező könyve. (Múlt és Jövő Könyvek)

*

Négy nemrégiben megjelent könyv is foglalkozik a zsidó Jézus alakjával:

Joseph Klausner (1874-1958) iroda­lomkritikus, filológus, történész, 1919-től Jeruzsálemben a Héber Nyelvészeti Akadémia elnöke. Ezt a könyvet először 1922-ben adták ki héberül, Jeruzsálem­ben: Jézus élete, tanítása és korának vi­szonyai a zsidó, görög és római források alapján – Logos Kiadó, 1993. Az 1946-os magyar kiadás reprintje.

David Flusser: Jézus – az ókori zsi­dó történelem és irodalom tükrében (Múlt és Jövő Könyvek)

Vermes Géza: A zsidó Jézus című kötet szerzője 1924-ben született Ma­gyarországon, jelenleg az oxfordi egye­tem professzora, a holt-tengeri teker­csek kutatója. 1973-ban írta angolul ezt az Ozirisz kiadónál most megjelent könyvet.

Szintén A zsidó Jézus (Zsidó tézisek, keresztény válaszok) a címe annak a könyvnek, mely a göttingeni egyetem két teológusa, a kanadai születésű zsi­dó Újszövetség-szakértő, Pinchas Lapide és a svájci keresztény teológus, az újszövetségi tanok professzora, Ulrich Luz közös munkája, s a zsidó-ke­resztény párbeszéd vallástudományi- teológiai alapjait kívánja megteremte­ni. (Logos Kiadó)

Végül figyelmükbe ajánljuk az Orszá­gos Rabbiképző Intézet öt év után új­ra megjelent Évkönyvét, mely összeállí­tást közöl az elmúlt évek hazai zsidó tu­dományos és irodalmi publikációiból.

 

Címkék:1996-06

[popup][/popup]