Kis zsidó demográfia

Írta: Yehuda Lahav - Rovat: Archívum

Kis zsidó demográfia

Jelenleg 13.2 millió zsidó él a világon – 1.2 millióval több, mint a második világháború végén, a holokauszt után.

Mennyien lesznek a 21. század végén?

Lehet, hogy 18 millióan, mint a világháború előtt, de lehet, hogy csak 12 millióan, mint 1945-ben.

Mindez több tényezőtől függ, melyek közül a legfontosabb a születési arány­szám és a „vegyes házasságok” alakulá­sa. Többek között ezt állapította meg az a – jeruzsálemi Héber Egyetem Je­lenkori Zsidóság tanszékén készült – ta­nulmány, amelynek szerkesztője Sergio della Pergola professzor, a tan­szék vezetője volt.

A statisztikai előrejelzések szerint a diaszpórában élőkhöz viszonyítva egy­re nő az Izraelben élő zsidók arányszá­ma. Jelenleg a zsidók 37 százaléka él Izraelben, de ha a mostani trend folyta­tódik, 2030-ban az izraeli zsidók arány­száma eléri, majd utána meg is haladja a világ zsidóságának 50 százalékát.

Ennek több oka van. A születési arány sokkal magasabb Izraelben, mint a diaszpórában: 2.6 százalék 1.3 száza­lékkal szemben. Az izraeli zsidó lakos­ság átlagéletkora már most sokkal ala­csonyabb, mint a diaszpórában. A 14 éveseknél fiatalabbak részesedése a la­kosság teljes körében Izraelben 27 szá­zalék, a diaszpórában csak 17.6 száza­lék. A 14 évesnél fiatalabb zsidó gyere­kek 59.2 százaléka él ma Izraelben, 32.6. százaléka Amerikában, 8.2 száza­léka a többi országban. Az előrejelzé­sek szerint 2080-ban már a zsidó gye­rekek 81 százaléka él majd Izraelben. Ezzel szemben a diaszpórában 18.5 százalék a 65 éveseknél idősebbek arányszáma, Izraelben viszont csak 11.5 százalék. Ez az arány a jövőben is hasonló lesz.

A diaszpórában élő zsidók arányszá­ma azért is csökken, mert a vegyes há­zasságok aránya világviszonylatban már ma is eléri az 50 százalékot. A val­lási hagyomány szerint a zsidó férfi és nem-zsidó asszony házasságából szüle­tett gyerekek nem számítanak zsidók­nak; ám a fordított esetekben is (ami­kor az asszony zsidó) csak e családok 25 százalékában tekintik a szülők gye­rekeiket zsidóknak.

Míg tehát a statisztikai előrejelzé­sek szerint, e század második harma­dában a zsidók többsége Izraelben fog élni – magában Izraelben kisebb­ségbe szorulnak a zsidók, ha nem áll be valamilyen változás. Izrael eredeti (az 1967-es határokon belüli) terüle­tén a zsidók arányszáma most 78 szá­zalék, 2020-ban 73-76 százalék, 2050-ben pedig 65-69 százalék körül lesz majd. De ha a jelenleg izraeli fennhatóság alatt álló egész területet vesszük tekintetbe, akkor a zsidók je­lenlegi 53 százalékos aránya 2020-ra 43-48 százalékra, 2050-re pedig 26- 35 százalékra csökkenhet. Ez termé­szetesen a palesztinok nagyon magas születési arányszámának következ­ménye. A bevándorlás, az „alija”, ezen az irányzaton alapjában véve nem változtathat – mondta della Per­gola professzor, a tanulmány bemuta­tása alkalmából rendezett sajtóérte­kezleten. Az utóbbi tíz év masszív be­vándorlási hulláma a volt Szovjetunió­ból éppen csak hogy fenntartotta az addigi arányt a zsidó és az arab lakos­ság között, nagyobb hatású lehet a születési arány növekedése – de ez több társadalmi és gazdasági té­nyezőtől függ. Ezért della Pergola pro­fesszor szerint „sürgős szükség van a két nép elválasztására. Fontos, hogy Erec Jiszrael (Palesztina) területén két különálló politikai egység létezzen, és a zsidók minél nagyobb számban az Izrael Állam részére fenntartott terüle­ten telepedjenek le”.

Érdekességnek számít, hogy egy vá­rosban (pontosabban: egy agglomeráci­óban), Tel-Avivban és környékén él már ma is a legtöbb zsidó ember – 2.55 mil­lió. Csak ezután következik New York 1.97 millióval. Jeruzsálemet (570 ezer) megelőzi Los Angeles – 621 ezer zsidó lakossal.

Della Pergola professzor gazdasági színvonaluk és jólétük alapján tíz rész­re osztotta a világ 190 országát. Számí­tásai szerint a zsidók 54 százaléka él a tíz leggazdagabb országban (USA, Ka­nada, Nyugat Európa), 38 százalék él a második tízes csoport országaiban (ezekhez tartozik Izrael is) és csak nyolc százalék a többi országban. Ezzel szemben a világ lakosságának csak 15.5 százaléka lakik a leggazdagabb 20 országban.

Yehuda Lahav

(Tel-Aviv)

Címkék:2002-04

[popup][/popup]