Ki mennyit kap? – Közcélokra csak hónapok múlva

Írta: (Vá) - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Szeptemberben megkezdődik az életjáradékok folyósítása

Beszélgetés Hajósné dr. Vértes Antóniával, a Közalapítvány titkárával

Az 1947-ben Kötött párizsi Békeszerződésben a magyar állam kötelezettséget vállalt arra, hogy az örökös nélkül elhalt zsi­dók vagyonát a zsidó közösségnek juttat­ja vissza. Ez sohasem valósult meg, s az akkori hatalmas vagyontömeg, főleg az államosítás felelőtlen bürokráciájában – eltűnt. A kormány ez év júniusában létre­hozta a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt, rendelkezésére bocsá­tott 4 milliárd forint értékű kárpótlási je­gyet, hogy abból a holocaustot túléltek szociális helyzetét javíthassák, továbbá adott 7 ingatlant és 10 festményt, hasz­nosításuk közösségi célokat szolgál majd. A Közalapítványt kuratórium igaz­gatja, amelynek tizennégy tagját magyarországi zsidó szervezetek és intézmények delegálták, négyet nemzetközi zsidó szer­vezetek, két főt a kormány, a kuratórium díszelnöke pedig Ronald S. Lauder.

Hajósné dr. Vértes Antóniát a Ma­gyar Zsidó Kulturális Egyesület tagsága jól ismerheti, mert szinte a Mazsike megala­kulása óta annak elnökségi tagja volt. Per­sze nem ezért lett a Közalapítvány titkára, irodavezetője, hanem mert tekintélyes közgazdász, többek között az Illetékhiva­talt vezette. Mostani beosztását pályázat útján nyerte el.

-Beszélgetésünk idején, augusztus ele­jén egyre türelmetlenebbül kérdezik az érintettek, tehát a Magyarországon élő 1945. május 9. előtt születettek, hogy mi­kor indul meg számukra az életjáradék folyósítása és mekkora lesz annak összege?

Eddig 18 100-an igényelték az életjá­radékot, s már csak néhány jelentkezőre számítunk. Meglepően kevesebb ez, mint amennyit véltünk, ezért megduplázódik az egy főre jutó járadék. Hogy minél előbb megkezdjék ennek folyósítását, előtérbe helyeztük azokat, akiknek már tisztázott a jogosultsága, mert kapnak va­lamiféle állami kárpótlást – 12 ezer ilyen személyt találtunk. Lehet, hogy mire a Szombat szeptemberi száma megjelenik, az első küldemény már el is jutott hozzá­juk, ráadásul az 1997. július 1-től számí­tott hónapokkal megnövelve. Ettől a dá­tumtól kapja mindenki a járadékot, aki már betöltötte a 60. évét, s igényét júni­us végéig beadta.

Böngészve a számszerűsített listát, ki­olvasható, hogy 89 évesnek kell lenni ah­hoz, hogy valaki a németek fizette kárpót­láshoz hasonló összeget kapjon. Ráadá­sul Magyarországon mohó az infláció…

A jelenlegi összeg éves emelését az inflációra figyelemmel a költségvetés te­remti meg.

A Közalapítvány azonban nemcsak életjáradékot közvetít, hanem jobb felté­teleket hivatott teremteni a közösségi élet számára…

A rendelkezésünkre bocsátott ingatla­nokból és műtárgyakból kell olyan jövedelmet kitermelni, amelyből lehetséges lesz a közfeladatok ellátása.

A festményekkel az elárverezésen kí­vül hogyan lehet vállalkozásba kezdeni?

Ez valóban problematikus, ráadásul egyeseknél még az állam tulajdona is vi­tás. A képeket egyébként a Zsidó Múze­umban helyeztük el. Az ingatlanokat bér­be adjuk, és többségükből jövedelemre számítunk. Az „ombudsman” hivatala székházukért eddig kevesebb bért fize­tett, mint amennyibe a ház fenntartása került. Ráadásul olyan jogi feltételek ve­szik körül, hogy átvétele jelentős ráfize­téssel járna… Ugyanakkor nekünk nagy szükségünk van erre az ingatlanra!

Mennyi jövedelmet hoznak majd az ingatlanok?

Erről még becsléseink is hozzávetőle­gesek. Elsősorban attól függ, hogy mikor­tól tudunk majd a valódi piaci árnak meg­felelő bérleti díjat felszámolni, és azt sem tudjuk, hogy fenntartásuk, netán felújítá­suk mibe kerül majd.

Milyen közcélú támogatásra telik az idén?

Remélem, hogy még ebben az évben már több milliós alap keletkezik. A kura­tórium fogja meghatározni a finanszíro­zás prioritásait. Sok helyre kell pénz. Csak késő ősszel derül ki, hogy milyen célra írható ki pályázat..

Az anyagi gondokkal küzdő Szombat részére készül Önnel az interjú, mégsem illetlen talán megkérdeznem, hogy a lap a támogatottak között lesz-e?

Ez a pályázat értékelésétől függ. Kör­nyezetem és a magam véleménye szerint a Szombat a zsidó közélet nem hibátlan, de hiteles és értékes tükre. Fenntartása közérdek!

A berendezés hiánya miatt földre hal­mozott iratok között beszélgetünk. Talán nem tiltott a bútorra pénz, mert az appa­rátus is a bevételből működik?

Nem! Erre az államtól egyelőre évi 30 milliót kapunk. Mivel hivatalosan csak júniusban jegyezték be alapítvá­nyunkat, késett a finanszírozás, az élet­járadék felmérése pedig sürgetett, nem a berendezéssel foglalkoztunk. A Szochnut fogadott be minket és felsorolhatatlanul sok dologban nyújtott se­gítséget, s tették ezt más zsidó szerve­zetek és önkéntesek is. A berendezé­sünk egyébként a későbbiekben is hi­valkodás nélküli lesz, de a vagyonkeze­léshez szükséges feltételeket megte­remtjük. Várhatóan velem együtt öten-heten fogjuk a feladatot ellátni.

 

Az életjáradék havi összege

Az életkor szerinti beosztásnál az 1997. június 31-ig betöltött éveket vették figyelembe. Mindenki ennek megfelelő kategóriában marad, te­hát az évek múlásával sem ugrik a magasabb korosztály sávjába. A költségvetés azonban várhatóan az inflációt követve növeli a járadékot.

Életkor (év) Férfi
60 2860 Ft 2278 Ft
61 2994 Ft 2388 Ft
62 3132 Ft 2510 Ft
63 3286 Ft 2644 Ft
64 3454 Ft 2786 Ft
65 3640 Ft 2942 Ft
66 3842 Ft 3112 Ft
67 4054 Ft 3296 Ft
68 4288 Ft 3498 Ft
69 4538 Ft 3718 Ft
70 4908 Ft 3958 Ft
71 5100 Ft 4222 Ft
72 5402 Ft 4496 Ft
73 5732 Ft 4796 Ft
74 6096 Ft 5134 Ft
75 6504 Ft 5508 Ft
76 6952 Ft 5930 Ft
77 7456 Ft 6404 Ft
78 8010 Ft 6932 Ft
79 8634 Ft 7526 Ft
80 9332 Ft 8198 Ft
81 10 094 Ft 8952 Ft
82 10 958 Ft 9806 Ft
83 11 922 Ft 10 774 Ft
84 13 004 Ft 11 868 Ft
85 14 214 Ft 13 102 Ft
86 15 062 Ft 14 506 Ft
87 17 072 Ft 16 094 Ft
88 18 758 Ft 17 894 Ft
89 20 642 Ft 19 924 Ft
90 22 734 Ft 22 210 Ft
91 25 022 Ft 24 754 Ft
92 27 630 Ft 27 584 Ft
93 30 514 Ft 30 746 Ft
94 33 840 Ft 34 276 Ft
95 36 766 Ft 37 844 Ft
96 40 454 Ft 41 444 Ft
97 44 426 Ft 45 324 Ft
98 48 726 Ft 49 506 Ft
99 53 398 Ft 54 032 Ft
100 58 472 Ft 58 936 Ft
101 64 010 Ft 64 264 Ft

Címkék:1997-09

[popup][/popup]