Kárpótlási tájékoztató

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Kárpótlási tájékoztató

1. Elkészült a javaslat a svájci ban­kokkal kötött megállapodás keretében elosztásra kerülő 1.25 milliárd dollár felosztására. Szerzője Yehuda Gribetz, az ügyben eljáró Korman amerikai bíró megbízottja. Eszerint a nácik által elra­bolt és gyaníthatóan Svájcba juttatott vagyon fejében a tervezet szerint nem adnának a károsultaknak semmit, ha­nem ezen a címen 100 millió dollárt különítenének el a Holocaust rászoruló túlélőinek szociális szükségleteire. 67,2 millió dollár ebből a volt Szovjet­unió területén folyó programok fedeze­téül szolgálna, a maradék pedig Izrael, az Egyesült Államok, Dél-Amerika és Európa túlélői kapnának. Az elosztást a Claims Conference, a Joint és a nem zsidókat képviselő IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) felügyelné. A Mazsök a leghatározottabban fel fog lépni a tervezet számunkra hátrányos elkép­zeléseivel szemben. 800 millió dollárt tartanak fenn a svájci bankszámlák, le­tétek fedezeteként, amiért az igazolt tu­lajdonosok vagy örököseik jelentkez­hetnek. A kényszermunkások két rész­letben 500-tól 1000 dollárig terjedő kárpótlást kaphatnak, oly módon, hogy aki a német törvény szerint kap a né­met alapból, minden további kérvény és eljárás nélkül részesül a svájci alap­ból is. Akiket a svájci határról visszafor­dítottak, vagy akiket Svájcon belül de­portáltak, a tervezet szerint legfeljebb 2500 dolláros egyszeri juttatásra jogo­sultak. Az összes érdekelt meg fogja kapni az elosztási tervezetet, és módja lesz azt véleményezni.

2. A német kényszermunkával kap­csolatos kárpótlási törvény szerint igényjogosultak mindazok, akik a né­met kárpótlási törvényben (BeG) felso­rolt lágerek egyikében, vagy a mai Ausztria területén kívül eső helyen ha­sonlóan rossz körülmények között dol­goztattak. Jogosultak azok is, akiket gettóban kényszerítettek munkára. Kü­lön kárpótlásra számíthatnak azok, akik maradandó egészségkárosodást szenvedtek el a kényszermunka követ­keztében, valamint az orvosi kísérletek áldozatai. Anyagi veszteség címén kár­pótlásra tarthatnak igényt mindazok, akik vagyonukat német vállalatok lé­nyeges, közvetlen, és kárt okozó közreműködésével veszítették el (árjásítás). Feltétel, hogy a jogosult 1999. február 16-án még életben volt.

3. A hasonló osztrák törvény szerint kárpótlásra jogosultak azok, akiket a mai Ausztria területén dolgoztattak, és nem esnek a német törvény hatálya alá (Mauthausen a németek „illetékességi körébe” tartozik). Szintén külön kártérí­tésre számíthatnak a maradandó egészségi károsodást elszenvedettek, vala­mint – a német törvénytől eltérően – a szüleikkel együtt elhurcolt gyerekek és a fogság alatt születettek is.

4. Minden Ausztriában dolgoztatott magyar zsidó a maximális, 105.000 schillinges kárpótlásra tarthat igényt. A jogosultaknak 2000. február 15-én még életben kellett lenniük.

A német törvényhozás által megítélt kárpótlást a Claims Conference intézi mindazon országokban – így Magyaror­szágon is – amelyek ez ügyben nem kö­töttek kétoldalú megállapodást Német­országgal. A Mazsök és a Claims buda­pesti irodája együttműködnek annak érdekében, hogy minden érdekelt a le­hető leggyorsabban hozzájuthasson az őt megillető kártérítéshez.

Az osztrák kárpótlási törvény a Mazsök-öt jelöli meg partnerszervezet­ként. A Mazsök személyre szóló levél­ben fog mindenkit értesíteni a te­endőkről, függetlenül attól, melyik törvény érvényes rá. Addig nem kell senki­nek külön jelentkeznie egyik szervezet­nél sem. A Mazsök internetes honlap­ján (www.mazsok.hu) folyamatosan je­lennek meg a kapcsolódó dokumentu­mok.

Címkék:2000-10

[popup][/popup]