Kárpótlási fejlemények

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Kárpótlási fejlemények

A Németországban kényszermunkát vég­zettek ügyében megállapodást írt alá Ot­to Lambsdorf, az ügyben illetékes né­met államtitkár és a károsultakat képvi­selő amerikai Stuart Eisenstat államtit­kár. Ebben rögzítették, hogy a zsidó rab­szolgamunkások számára 15 ezer márká­ban állapították meg a kárpótlás össze­gét. Az erről szóló törvényt várhatóan júliusban fogadja el a Bundestag. A kifizeté­sek ezután kezdődhetnek, amit Magyaror­szágon a Claims Conference irodája fog bonyolítani. (Otto Lambsdorf úgy tájékoz­tatta a Mazsök nála járt képviselőit, hogy annak idején a magyarországi zsidó ve­zetők figyelmét is felhívták az ügyre, de azok – a cseh vagy a lengyel zsidóság kép­viselőitől eltérően – nem értették meg ennek fontosságát, és nem hozták létre a pénz kezeléséhez szükséges alapítványt, így maradt ez a feladat a CC-re.) A ma­gyarországi túlélők számára gondot je­lenthet, hogy a kényszermunka minimális időtartamát hat hónapban határozták meg, ami – elsősorban az 1944 októbere után elhurcoltak esetében – nem teljesül. Sessler György, a Mazsök helyettes iro­davezetője úgy tájékoztatott, hogy próbál­nak ennél kedvezőbb feltételeket kihar­colni a magyarországi érintettek részére.

Az alvó biztosítások ügyében Sessler György csak arról tudott beszámolni, hogy a biztosítók tájékoztatása szerint az összes igénylésnek mintegy 10 százaléka érkezett Magyarországról. Konkrét szá­mot a biztosítók nem közöltek.

Címkék:2000-05

[popup][/popup]