Kárpótlási fejlemények

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Kárpótlási fejlemények

Volt kényszermunkások kárpótlása

Mint ismeretes, az elmúlt év végén a kényszermunkásokat képviselő két ügyvéd, az amerikai Ed Fagan és a né­met Michael Witti megállapodott a né­met cégeket illetve az államot képvi­selő Otto Lambsdorffal a kárpótlás összegéről. Ez tízmilliárd márka, amely­nek előteremtésére végül 111 német vég valamint az állam vállalat kötele­zettséget, fele-fele arányban. A cégek eddig kétmilliárdot adtak össze a rájuk eső részből (noha ez után az összeg után adókedvezmény illeti meg őket).

Most folynak a háttértárgyalások arról, hogy kinek, milyen feltételek mellett, mekkora jóvátétel jár. A Bundestag fölte­hetően még ez év első felében törvény­ben szabályozza majd a feltételeket. Je­lenleg ennek előkészítése zajlik. A né­met cégek képviselői úgy vélik, hogy az elosztás szabályainak kidolgozása során az eddig fizetett kárpótlásokat is be kell számítani. Ez a vasfüggönytől keletre élő egykori kényszermunkásoknak kedvező, mivel ők kevés vagy éppen semmiféle kárpótlást nem kaptak még a német ál­lamtól. Ennek megfelelően a nyugaton il­letve Izraelben élő zsidók nemtetszéssel fogadták az elképzelést.

Nagy biztosítótársaságok által fizetendő kárpótlás

Ez év január 25-én a Mazsök épületé­ben tájékoztatót tartott a biztosítási kárpótlással foglalkozó amerikai bizott­ság egyik illetékese. Az érdeklődők megtudhatták, hogy a Lawrence Eagleburger vezette bizottság február kö­zepén Budapesten is megnyitja (egy­fős) irodáját. Ide nyújthatják be kérel­müket mindazok, akik (vagy akiknek felmenői) egykor biztosítással rendel­keztek, és amelyeket nem fizettek vis­sza. Lapzártánkig öt nagy biztosítótár­saság – Allianz A:G., AXA, Assicurazioni Generali, S.p.A, Winterthur Leben, Zürich Financial Servies, valamint ezek le­ányvállalatai – csatlakoztak a megálla­podáshoz. Az egyezmény jelen pillanat­ban háromféle biztosítás után ígér kár­pótlást: életbiztosítás, hozomány- és ta­nulmányi biztosítás esetére (utóbbi ket­tő feltehetően marginális jelentőségű lesz majd). Sem a biztosítók, sem a biz­tosítási fajták listája nem végleges.

A tájékoztatón felhívták a figyelmet, hogy minden egykori üldözött vagy le­származottja jelentkezzen a Mazsöknél, aki úgy tudja, hogy neki felmenőik­nek valaha biztosításuk volt, mert a bi­zonyítás kötelezettsége nem a kérelme­zőt, hanem a biztosítót terheli. A bizto­sítók, valamint az említett bizottság megbízottai együtt fogják ellenőrizni: rajta van-e a kérelmező által feltünte­tett név az alvó biztosítások (közzé nem teendő) listáján. Az öt biztosító már fölállított egy 250 millió dolláros alapot a kártalanítás céljaira. A jelent­kezési határidő: 2002. február 28.

30 ezer forintos kárpótlás

Az életüktől és szabadságuktól meg­fosztott zsidóknak illetve túlélő hozzá­tartozóknak fizetett 30 ezer forintos kárpótlást kővető felháborodás hangjai elültek. A kormány részéről még a múlt évben elhangzott, konkrétumokat nem tartalmazó ígéret óta újabb fejlemé­nyek nem ismeretesek.

Címkék:2000-02

[popup][/popup]