Jubileumi készülődés…  és ami az ünnepségekből elmaradt – ünnepségek Izrael ötvenedik születésnapján –

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

…és ami az ünnepségekből elmarad

A Jerusalem Report felsorolja az ötve­nedik évforduló ünnepi eseményei kö­zül azokat, amelyek pénzhiány vagy egyéb okok miatt elmaradtak. A tervek között szerepelt volna 50 ezer diaszpó­rában élő zsidó fiatal kiutaztatása Iz­raelbe, zsidó Nobel-díjasok szimpóziu­ma, (nem izraeli) zsidó parlamenti kép­viselők találkozása. A gondok között említi a Jeruzsálemben megjelenő an­gol nyelvű kétheti lap a szervezési fe­jetlenséget: a hatáskörök összemosó­dását, különböző bizottságok felállítá­sát és feloszlatását, a felelősök sűrű le­mondását és cseréjét. Hosszas oknyo­mozó riportja végén a lap arra a követ­keztetésre jut, hogy a magyarázat elsősorban az izraeli társadalom érdekte­lenségében keresendő. Egy közvéle­mény-kutatás adatai szerint a megkér­dezett izraeliek hetven százaléka úgy vélte: jobb lenne az ünnepségekre szánt pénzeket a szociális gondok eny­hítésére fordítani. A választók kegyeit kereső politikusok nyilatkozataiban ezek az érvek köszönnek vissza, midőn a munkanélküliségi statisztikákat lo­bogtatva kárhoztatják a „pazarlást”, amit szerintük az ünnepség kiadásaira előirányzott 70 millió dollár jelent.

Ama kérdésben, hogy mit is jelent cio­nistának lenni, ma már koránt sincs olyan egység Izraelben, mint akár tíz év­vel ezelőtt; nincs olyan egységes ideoló­gia, amely megmozgatná az egész társa­dalmat. Izrael kinőtt a lelkesedő ka­maszkorból és belépett az ellentmondá­sok korszakába. A békefolyamat, a nyu­gati parti települések sorsa, a szefárd-askenáz viszony, a vallásos-szekuláris feszültségek állítják szembe a társada­lom különböző csoportjait, amelyek nin­csenek igazán ünneplő hangulatban. Emiatt erősen akadozik az együttműkö­dés a külföldi zsidó közösségekkel, amelyek számára Izrael továbbra is az öntudat és büszkeség fonása. Az Izrael­ből érkező ellentmondásos jelzések és az izraeli vonakodás láttán a chicagói ünnepségek egyik szervezője így fakadt ki: „Ha meg akarjuk mutatni a világnak, hogy a zsidó nép létezik, akkor itt a pil­lanat. Izrael a valódi megváltás. Meg­mentettünk minden veszélyben lévő zsi­dót, bármely pontján élt a világnak. Le­nyűgöző, amit elértünk. És nem tudunk egy születésnapi partit összehozni.”

Címkék:1998-04

[popup][/popup]