Írás a falon

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Képzőművészet

Magyar zsidó művészek kiállítása Kaliforniában

Dániel könyve szerint a próféta megjövendölte Belsazár királynak: Birodalmad össze fog omlani. Az intő szavak megjelentek a palota fa­lán …

*

Festőművészek és grafikusok, akik a Biblia, a zsidó hagyományok és a mai zsidó élet témáit, gondolatait szólaltatták meg az utóbbi években, a kommunista pártállam összeomlá­sát jósolták meg (és segítették elő egyúttal), amikor a politikától lát­szólag oly mentes műveik puszta megalkotásával és bemutatásával meghazudtolták a zsidó és általában a vallási tanításokkal szemben el­lenséges rezsim tantételeit, misze­rint a vallás elhal, a zsidóság szét­foszlik.

Iványi Katalin, Engel Tevan Ist­ván és Magén István, e magyaror­szági kiállításokról, sőt részben folyóiratunk hasábjairól is jól ismert három magyar zsidó művész alkotá­saiból a kaliforniai Torrance-ben volt kiállítás a nyáron.

A Dos Angeles-i Jewish Federation Council és a United Jewish Fund pártfogásával és két ottani művész, Kolosvári Éva és Pál házi­gazdái közreműködésével megrende­zett kiállítás élénk érdeklődést kel­tett.

Engel Tevannál, aki a Dávid ki­rály históriájáról készült tollrajzaival szerepelt, a méltatások kiemel­tek erőteljes stílusát és újításokra is képes technikai felkészültségét. Ivá­nyi Katalin festményei kapcsán a művésznő lírai szürrealizmusát és azt hangsúlyozták, mennyire hatott rá a magyar folklór és mítosz. A vallásos izraeliek életét és karakte­reit bemutató Magén István kiváló szaktudását, éles megfigyelőképes­ségét és képei hiteles voltát húzták alá.

A kaliforniai Zsidó Művészeti Ta­nács abban a reményben ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást, hogy az előmozdítja majd a kibon­takozó kelet-európai demokráciák jobb megértését, valamint a támo­gatást az itteni bátor művészeknek.

– ó

Címkék:1990-09

[popup][/popup]