Indul az adatfelvétel – Átfogó szociológiai kutatás a magyar zsidóságról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Indul az adatfelvételÁtfogó szociológiai kutatás a magyarországi zsidóságról

Kovács András szociológus veze­tésével kezdi meg ez év végén az adatfelvételeket az a kutatói csapat, amelynek ambiciózus terve egy min­den területre kiterjedő, átfogó tanul­mány készítése a mai magyarországi zsidóságról. Európa ötödik legna­gyobb zsidó közösségéről 1945 óta nem készült komoly társadalomtu­dományos elemzés. Az Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Stark Ta­más, Ladányi János és Szendrő Zoltán alkotta kutatócsoport a kü­lönböző zsidó szervezetek rendelke­zésre álló névlistáit használja kiindu­lópontnak, ebből készítik el a vizsgá­latba bevonandó személyek listáját. Az anonimitás biztosítása végett nem a kutatók, hanem az adatbázi­sok gazdái keresik majd meg a vélet­len mintaválasztás alapján kijelölt személyeket, és nevüket csak akkor adják át a kutatóknak, ha előbbiek beleegyeznek a vizsgálatban való részvételbe. (Mivel a rendelkezésre álló adatbázisok túlnyomórészt idő­sebb – 1945 előtt született – embe­rek nevét tartalmazzák, a fiatalabb nemzedékekről külön almintát ké­szítenek.)

– A vizsgálat a tervek szerint teljes képet adna a mai magyarországi zsi­dóságról. A kutatási tervben az alábbi fejezetek szerepelnek:

  • A zsidó népesség demográfiai jel­legzetességei, struktúrája és helye a magyar társadalom szerkezetében;

  • A zsidóság integráltságának és/vagy asszimiláltságának foka a mai Magyarországon;

  • A zsidó valláshoz és vallási hagyo­mányhoz való viszony;

  • A szekuláris zsidó kultúrához és közösségi élethez való viszony;

  • A mai magyar zsidó identitás vál­tozatai;

  • A cionizmus és Izrael helye a ma­gyar zsidó identitásban;

  • Az antiszemitizmussal kapcsola­tos tapasztalatok és attitűdök;

  • Tervek, életstratégiák.

A kutatás eredményei összehason­líthatók lesznek más, az elmúlt évek­ben végzett nemzetközi kutatások eredményeivel (Anglia, Argentína, Dél-Afrika, Egyesült Államok, Ukraj­na).

Az előzetes munkák ez év tavaszán kezdődtek. Miután a kutatáshoz szük­séges pénz összegyűlt, novemberben várhatóan az adatfelvétel is elkezdő­dik. A vizsgálat eredményeinek végle­ges feldolgozását 1999 második felére tervezik.

Címkék:1998-10

[popup][/popup]