Hősnők

Írta: PA - Rovat: Archívum

Hősnők

Rovatunkban tervezzük zsidó hősnők életét bemutatni, mely a mostani be­mutatkozó számban összekapcsolódik azzal az igénnyel, hogy felhívjuk a fi­gyelmet arra: a Soá történetének kutatásában a nők szerepe eddig nem ka­pott elég tudományos figyelmet.

Gisi Fleischmann

(18921944)

A zsidó társadalomban, különösen annak hagyomány meghatározta ré­szén, a nők vezetőként vagy a nyilvá­nosságban való megjelenése elfogad­hatatlan volt. A női szerepeket a lány, feleség, anya modellek határozták meg, és társadalmi életük ezekben a szerepekben valósult meg. A cionista mozgalom egyre erősebb jótékonysági és nem politikai szerepet biztosított a nőknek a WIZO, vagy az amerikai Hadassah szervezeteken keresztül. A ke­let-európai zsidóságban a női vezetők gyakorlatilag nem léteztek, nemcsak az ortodox, ultraortodox, de a liberális és asszimilációpárti, a bundista és cionis­ta mozgalomban sem. E közösségek, mozgalmak igen messze álltak a társa­dalmi nemek közötti egyenlőség gon­dolatától. A férfiak töltötték be a közös­ségi vezető szerepeket, és a nők tevé­kenysége a férjek befolyásolásán túl a helyi iskolákban a tanításra vagy a jóté­konyság szervezésére korlátozódott. A nők számára kialakított hagyományos zsidó társadalmi szerepeket a nem val­lásos körökben is mintának tekintet­ték. A náci német megszállás után, a megalakuló zsidó tanácsokban is csak a férfiak vettek részt. Ebben a közeg­ben Gisi Fleischmann élete és tevé­kenysége különös figyelmet érdemel.

Gisi Fleischmann gazdag szálloda- és étteremtulajdonos családban született, Pozsonyban. Két Fiútestvérével együtt ko­rán csatlakozott a cionista mozgalom­hoz, ahol magyarul és németül beszél­tek. Gisi Fleischmann a 30-as évekre, mint feleség és két leánygyermek anyja, a szlovákiai WIZO egyik alapítója és má­sodik elnöke, a Palesztinába irányuló emigráció egyik fő szervezője. 1938-1939-ben a Joint helyi képviselőjé­nek, Joseph Blumnak a tanácsadója és a Szlovák Központi Menekült Bizottság tagja. A Jointtal folyatott londoni és pári­zsi tárgyalások után visszatért Pozsony­ba, ahol beteg édesanyját és férjét ápol­ta. Két lányát elküldte Palesztinába, de ő maga Szlovákiában maradt. Egyedülálló szervezői, értelmi képessége, érzelmi azonosulása és kitűnő politikai érzéke segítségével a dunai útvonalon Paleszti­nába menekülők ideiglenes pozsonyi el­látását biztosította. A szlovák zsidó ta­nács vezetőjével, Heinrich Schwartzcal szembeni állandó konfliktusok során Gi­si Fleischmann megkísérelt minél több zsidót kijuttatni abból az országból, mely­nek vezetői maguk kérték az ott élő zsi­dók deportálását a németektől. Amikor a deportálások megkezdődtek, a szlovák zsidó tanács illegális üléseket tartott Gisi Fleischmann vezetésével. A szlovák ve­zetők vesztegetéssel és egyéb eszközök­kel, így például a magyar zsidó vezetők támogatásának megnyerésével próbál­koztak, a deportálások leállítása, illetve a kimenekítés céljával. Mindhiába. Gisi Fle­ischmann erős egyénisége, bölcsessége, elkötelezettsége, gyors és céltudatos po­litikai döntései elfogadtatták a közösség többségét alkotó ortodoxokkal vezetőnek a nőt, aki ráadásul még cionista is volt. Gisi Fleischmannt 1944 elején le­tartóztatták, mert egy német vezető tiszt­ségviselő megvesztegetési kísérlete ku­darcot vallott. Ekkor felajánlották, hogy Palesztinába távozhat, de ő visszautasí­totta. Szlovákia német megszállása után ugyanazt a taktikát követték, mint koráb­ban, de megvesztegetéssel és együttmű­ködéssel nem mentek sokra, Gisi Fle­ischmannt 1944 szeptemberében depor­tálták, és Auschwitzban, október 18-án látták utoljára.

Gisi Fleischmann életét a zsidó taná­csok, a kollaboráció és az ellenállás po­litikatörténeti szempontjából is meg­ítélhetjük. Ugyanakkor történelmünk­höz fontos hozzájárulás egy olyan nő története, aki a hagyományos zsidó női szerepből kiemelkedve, politikai veze­tőként – a kommunisták kivételével – egyesítette a különböző politikai és val­lási frakciókat, nemcsak a saját, hanem más országok zsidóit is mentve. Bátor nő volt, aki minden hibája ellenére a közösség élére állva segíteni akart. Iga­zi hősnő.

PA

Címkék:2001-01

[popup][/popup]