Hol volt… hol nem volt…

Írta: Vári Emil - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Az Anna Frank iskola építési tervének pályáztatása

Nagyon sokan vettük örömmel a hírt, hogy a kormány az 1950-ben államosí­tott Zsidó Gimnázium épületének kár­pótlásaként egymilliárd-ötszázhuszonhétmillió forintot juttat a hitközségnek. Ebből az összegből már telhet arra, hogy az Anna Frank diákjai néhány év múlva a mai kopott, szűk, napfény nél­küli albérletből a XXI. századhoz illő második otthonhoz jussanak. Némi pá­tosszal azt írhatom, hogy szent ügyről van szó, ezért amikor szeptember első felében Zoltai Gusztáv úrral, a Buda­pesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatójával interjút készítettem az egykor államosított hitközségi ingatlanok rész­beni visszaszerzéséről, rákérdeztem az intézmény építésének előkészületeire. Problémamentes helyzetre számítot­tam, mert beszélgetésünk alatt gyakran hivatkozott a törvényre és az annak megfelelő pályáztatásokra. Ennek el­lenére a válaszok nem voltak egyértel­műek, sőt az azóta eltelt hetekben mind több lett a talány. Hogy a majda­ni iskolával kapcsolatban milyen isme­retekhez jutottunk e számunk lapzártá­jáig, november közepéig, ezt foglaljuk össze az alábbiakban.

1996. szeptember 11.: „Minden pályáztatva lesz!”

Íme néhány mondat a bevezetőben említett, az ügyvezető igazgatóval ké­szített interjúból:

Zoltai: …mindent hivatalosan, a tör­vényeknek megfelelően pályázat útján csinálunk, nyilvános pályázaton… Egy külső céget további kötelezettség nélkül bíztunk meg azzal, hogy tanulmánytervet készítsen, tehát magyarul: mi az, ami elfér a telken, mi az, amit meg le­het valósítani, milyen Köjál-, tűzoltósá­gi stb. engedélyek szükségesek… egy­szerre nyolc nagy cég jelentette már be, hogy részt kíván venni a tervezésért és kivitelezésért induló versenyben. Minden pályáztatva lesz!

A fenti szavak egyértelműen azt je­lentik, hogy az iskola tervezése még nem kezdődött el.

A Lauder Javne Zsidó Közösségi Isko­la tervezése például úgy történt, hogy első lépésként a jelentkező kilenc ran­gos irodának az iskola szellemiségéről, a várható létszámról, a tantermek és más helyiségek mennyiségének igényé­ről, a rendelkezésre álló pénzről adtak felvilágosítást, továbbá mellékelték a talaj adottságainak geodéziai leírását. A nyertes szerezte be a közműengedélye­ket, adta be először a részletes rende­zési, majd az építési engedélyre vonat­kozó tervet. A pályázatok elbírálását pedig rangos zsűri végezte, elnöke a nemzetközi hírű építészettörténész, a jeruzsálemi egyetem professzora, Klein Rudolf volt

Volt azonban Zoltai úrnak néhány olyan kitétele, ami bizonyos fokig el­lentmondott a tőle fentiekben idézet­teknek, de azt csak a magnófelvétel le­írásakor vettem észre, s akkor is a laikus nem precíz megfogalmazásának véltem, például: A tervezés, az alapo­zás, illetve az építési engedélyek be­szerzése folyamatban van… Az „alapo­zást” annál is inkább tarthattam elszólásnak, mert a beszélgetés előtti napon jártam a Laky Adolf utcában, ahol a ter­vezett építkezés helyén semmilyen munka sem folyt.

Az interjú után néhány nappá meg­tudtam, hogy az iskolaépítés engedé­lyeztetésének első lépéseként a Zuglói Polgármesteri Hivatal településfejlesz­tési és városgazdálkodási ügyosztályára már augusztusban, a Kreatív 2000 Kft. megbízásából a Gyüre Építész Kft. általános rendezési tervet adott be – amelynek tervezője Nyíri Péterné. Ami viszont megdöbbentett: azt is hírül vet­tem, hogy az építési engedélyezési terv készítése is előrehaladott állapotban van. Ennek tudatában szeptember 16-án felhívtam a Kreatív 2000 Kft. vezető­jét, aki kezdetben szabadkozott, arra hivatkozva, hogy az iskola építésével kapcsolatban a hitközség minden infor­mációt fenntart, majd nevének elhallgatását kérve közölte, hogy egy hóna­pon belül elkészül az iskola terve, a ter­vezési díjban is megállapodtak a hit­községgel, annak összegét azonban nem mondta meg. (A hitközség ügyve­zető igazgatójával készült interjú és a Kreatív 2000-től kapott információ a Szombat októberi számában jelent meg.)

Október 3.: „Biztos, hogy nem készül még a terv”

Október első csütörtökén megtiszte­lő vendéglátásban (vagy inkább tetemrehívásban) részesülök a Síp utcában. Részt vesz azon dr. Feldmájer Péter és dr. Korn József, a Mazsihisz, illetve a BZSH elnöke, három BZSH-elöljárósági tag: Lancz Tibor, László Miklós és Tordai Péter, Zoltai Gusztáv ügyveze­tő igazgató és Kövesi Ágnes műszaki vezető.

Zoltai: Állítólag azt az információt kapta a Várai úr a Kreatív 2000-től, hogy már készül a terv…

Kövesiné: Biztos, hogy nem, a Krea­tív 2000 csakis az engedélyeztetési ter­vekre kapott megbízást. Ez a megbízás lejárt. Már a bonyolítást is megpályáz­tatjuk.

Várai: Eddig azt hallottam a hitkö­zségben, hogy a tervezés előtti stádi­umban vagyunk.

Kövesiné: A részletes rendezési ter­vek vannak beadva az önkormányzat­hoz. Erre kapott megbízást a Kreatív 2000, és az engedélyezési dokumentá­ció elkészítésére. Ezeknek a kivitelezé­si terveknek határideje október 8. On­nantól kezdve minden a közbeszerzési törvény szerint pályáztatva lesz, ez vo­natkozik a műszaki ellenőrzésre, min­den olyan lebonyolításra, ami magában foglalja az iskola elkészítését.

Néhány ellentmondást megismételek az elhangzottakból, bár a beszélgetés­ben több is felmerült. Zoltai úr kételkedett abban, hogy én információt kap­tam a Kreatívtól a tervezés előrehaladá­sáról. Kövesiné a tervek készülését ka­tegorikusan tagadta, majd úgy folytatta, hogy a Kreatív „csakis az engedélyez­tetési dokumentációra kapott megbí­zást”. Pedig ez a különböző tervezési fázisok között a meghatározó, ez írja elő, hogy milyen legyen kívül-belül az iskola, néhány perccel később ismét elszólta magát: megadta az építési ter­ven alapuló, az építési terv elkészítését követő fázis, a kivitelezési terv befeje­zésének határidejét: ezt a Síp utcai be­szélgetésünket követő ötödik napra, vagyis október 8-ra tette.

A tervekről – Kövesiné állítása ellen­ére, bár az állítást jelenlétével Zoltai és Korn úr is erősítette – november köze­péig sem fejthették ki véleményüket az Anna Frank Gimnázium pedagógusai, az iskola felkért öregdiák mérnökei. Ők tiltakozásukat már az építkezés helye ellen is kifejezték, mert a Laky Adolf ut­cai telek alkalmatlan egy 24 osztályos, várhatóan 500 gyereket befogadó isko­la felépítésére, ahol majd – naponta több száz ételt készítő – konyha is mű­ködik. A telek kicsi. Ezt már az a tény is bizonyítja, hogy a főváros főépítészé­nek mentesítési engedélyét kellett kér­ni az esetleges építésre. Az engedély megvan, s ha az iskola felépül, annak pincéjében elhelyezett ablaktalan tor­nateremben „sportolhatnak” majd a gyerekek, mert udvaruk tenyérnyi lesz. Az is elgondolkodtató az ingatlan alkal­masságával kapcsolatban, hogy a tűz­rendészeti szabályok alól ugyancsak mentesítést kértek, mert egy jelenlegi épület és a majdani iskola között nem lesz meg az előírt távolság. Más építési helyszín lehetőségeként az iskola több­szöri sürgetése ellenére sem nézték meg a hitközség illetékesei azt az óbu­dai ingatlant, amit a 111. kerületi önkor­mányzat értékénél jóval olcsóbban ajánlott fel.

Az építési engedélyeztetési terv októ­berben valóban beérkezett a zuglói önkormányzat illetékes osztályára. A ter­vező Nyíri Péter, a cég pedig a Swissarch Plán Kft. A tantermek alapterüle­te az előírt minimális 52 négyzetméter helyett csak 49 négyzetméter.

1996. november 8.: „Volt pályázat!”

(Telefonbeszélgetésem Kövesinével.)

Szeretnék új híreket kapni az isko­laépítés előrehaladásáról.

Nincsenek újdonságok. A tervek be vannak adva.

A tervek be vannak adva?

Az engedélyeztetési tervek. Ezt el­mondtuk már önnek…

Az építési engedélyezési tervet nem kellett volna pályáztatni?

Elmondtuk azt is, hogy a kiviteli ter­veket ettől függetlenül pályáztatni fog­juk. Az iskoláról tervet kellett készíteni. A tervet három tervező készítette el, ebből egy variációt fogadtak el.

Ezt most hallom először!

Pedig elmondtuk már önnek.

Tehát volt három tervező?

Igen!

Melyik volt az a három tervező?

Ezt a Kreatív 2000-től kell meg­kérdezni, mert mint bonyolítók ők intézik… A Kreatív is úgy kapta meg ezt a bonyolítói feladatot, hogy ez a megbízás is pályáztatva lett. Jó len­ne, ha ezt nem telefonon beszél­nénk meg!

Egyetértettem Kövesiné asszonnyal, hogy tovább ne telefonon folytassuk a beszélgetést, felajánlottam, hogy felke­resem. Ő a találkozót Zoltai úr jelenlé­téhez kötötte, és megígérte, hogy a ran­devúról értesít. Ez a mai napig nem tör­tént meg.

 

Kiskáté építőknek

Részletes rendezési terv: Kijelöli, hogy az adott ingatlanon az épület hova kerül, milyen magas lesz, mekkora százalékát foglalja el a teleknek. A lakos­sági fórum meghallgatása után (ezt a mi iskolánkról november 12-én rendezte meg az önkormányzat) az önkormányzat képviselő-testülete hagyja jóvá.

Építési engedélyeztetési terv: Ez is az önkormányzat mint elsőfokú ható­ság által jóváhagyott, kötelezően megvalósítandó terv. Méretaránya 1:100. Tar­talmazza az iskola külsejét, helyiségeinek pontos nagyságát, azok elhelyezését az épületben stb. A köznyelv ezt nevezi építési tervnek.

Kiviteli (pallér) terv: Az építési engedélyeztetési terv alapján készül, annak pontos mása, csak méretaránya 1:50. Ez tartalmazza a megvalósításhoz szük­séges anyagigényt: mennyi cement, tégla, hideg-meleg burkolat, ajtó, ablak stb. szükséges.

Kivitel: Az építés folyamata.

Műszaki ellenőrzés: Szakmánként végzendő mérnöki tevékenység a kiviteli terv betartására.

Címkék:1996-12

[popup][/popup]