Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

ZÁGRÁB A kommunista Jugoszlávia utódállamai meg­állapodást kötöttek az amerikai Holocaust Memorial Museummal, hogy eljuttatják Washingtonba a zsidókra vonatkozó, 1945 előtti dokumentációkat vagy azok másolatát. Első­ként Zágráb adta át a háború alatti horvát bábállam, a „Füg­getlen Horvátország” tetteinek dokumentációját. Ebben szerepel az 1942-ben Zágráb közelében, Dotrscinatban meggyilkolt 6537 személy minden adata – arról azonban hallgatnak, hogy őket a horvát fasiszták, az usztasák leírha­tatlan kínzásokkal pusztították el. A mostani horvát gesz­ tusról a bécsi Illustrierte Neue Welt azt írja, hogy ezzel a Ti­to tábornokából lett horvát államfő, Franjo Tudjman sze­retné nemzetközi image-ét javítani. Róla ugyanis köztudo­mású, hogy az elmúlt években számos kegyeletsértő intéz­kedést hagyott jóvá. Elnöksége alatt eltávolították az uszta­sák által működtetett jaszenováci haláltábor (elsősorban szerb és zsidó) áldozatainak emlékművét. Könyvében a ho­locaustról azt írta, hogy nem felel meg a valóságnak, amit ar­ról ma a világ vél, mert az a túlélők érzelmeire, elfogult ta­núskodásaira, eltúlzott számaira épül. Amikor a világ minden meghívott államfője között Tudjman is megjelent 1993-ban a washingtoni Holocaust Múzeum megnyitásán, jelenlétét Elie Wiesel Nobel-díjas író szégyenteljesnek minősítette.

NEW YORK A Rabin-gyilkos Jigal Amir számára hóna­pokkal ezelőtt pénzt gyűjtő, szélsőjobboldali vallási körök most meg akarják házasítani az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt merénylőt. Újságokban hirdetéseket adtak fel: „Ortodox hölgyet keresünk feleségnek a mi nagy hő­sünk számára” szöveggel – adja hírül a bécsi Die Gemeinde.

PJATYIGORSZK Elhagyta Csecsenföldet a zsidók utolsó, 31 személyből álló csoportja, így az őket Izraelbe szállító Jewish Agency (Szochnut) ottani működését be­szüntette. 1994 novemberében, a harcok kirobbanásakor kezdte meg tevékenységét a Szochnut Csecsenföldön: me­nekülttábort állított fel, ahol a kimenekítendőket élelmi­szerrel és gyógykezeléssel látták el. Mindössze 330 ember­ről volt szó, akik közül néhánynak a kiutazása azért húzó­dott el, mert származásukat semmilyen papírral nem tud­ták bizonyítani, és ezek pótlása a háborús körülmények kö­zött még nehezebb volt, mint Oroszország más tájain.

WASHINGTON Németország új washingtoni nagyköve­te, Jörgen Chrobog több zsidó szervezetet is megkere­sett, hogy segítsék kezdeményezését: az amerikai hatósá­gok akadályozzák meg az országban gyártott náci kiadvá­nyok postai továbbítását Németországba. A sajtó- és véle­ménynyilvánítás USA-beli szabadsága ezt megengedi, ezért – mint ezt Magyarországon is tapasztaljuk – nem létező fel­adókat megjelölve, a zsidóságot becsmérlő, fenyegető nyomtatványokat küldenek Európába.

Címkék:1996-05

[popup][/popup]