Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

LONDON: Ezer Weizmann látogatása Izrael Állam elnöke februárban hivatalos látogatást tesz Angliában. Izrael legmaga­sabb közjogi méltósága és a királyi család között ez lesz az első hiva­talos találkozás, bár 11. Erzsébet férje, Fülöp herceg 1994-ben fel­kereste az államfőt. Fülöp akkor azért utazott Izraelbe, hogy édes­anyja nevében átvegye A Világ Igaza kitüntetést. A görög hercegnő országa német megszállása idején meg­mentett egy athéni zsidó családot.

ANNA FRANK naplója – cenzúrázatlanul A Viking Ki­adónál megjelenik Egy fiatal lány, Anna Frank naplója címmel az em­lékirat eddiginél harmadával bő­vebb kiadása. Az életben maradt apa, Otto Frank hagyatta ki a szü­lőkre vonatkozó megjegyzéseket és Anna vallomásait a maga puber­táskori problémáiról. A teljes nap­lót unokafivére, Buddy Eliás teszi közzé, így indokolva azt: „Annából szentet faragtak, holott annál több volt: egy hétköznapi lány, íráskész­séggel megáldva…”

STUTTGART: Gyerekvilág Ez a címe a Németországban 1938 óta először megjelent a zsidó álta­lános iskolák 3-4. osztályosai szá­mára készült olvasókönyvnek. Ed­dig pedagógusaik jegyzeteiből, szépirodalmi művekből tanultak a gyerekek. A gazdagon illusztrált ol­vasókönyv bibliai történeteket és orosz, lengyel földön született zsi­dó meséket közöl, tanítja a tradíci­ókat, az ünnepeket, de van benne Bialik-vers és I. B. Singer-elbeszélés. A mindennapi élettel kapcso­latban kérdéseket tesz fel, példá­ul: hogyan reagáljanak az antisze­mita jelenségekre.

PÁRIZS: A Tóra napja A hatszázezres létszámú franciaor­szági zsidóság legtevékenyebb tagjai évente megrendezik a Jom HaTorát, a Tóra ünnepnapját, amire összegyűlnek az ország minden részéből, hogy ismerked­jenek egymással, együtt szórakoz­zanak, a közösséget érintő aktuá­lis ügyekkel foglalkozzanak. Leg­utóbb novemberben huszonötez­ren gyűltek össze a Pompidou Kongresszusi és Kiállítási Palotá­ban, amelynek színpadán amatőr és hivatásos zsidó színházi együt­tesek zsidó témájú darabokkal váltották egymást, zenekarok ját­szottak, új műveket mutattak be komponistáik. A vetítőteremben zsidó témájú és izraeli filmeket mutattak be, volt játszóház, disz­kó, kiállítás és sor került gyáro­sok, kereskedők és más üzletem­berek tárgyalásaira. Vallási prob­lémákról a többi között Jisrael Meir Lau, Izrael askenázi főrabbi­ja tartott előadást. Egy hatalmas vetítővásznon külföldi személyi­ségek, közöttük Benjamin Netanjahu szólt az ünneplőkhöz.

NEW YORK: 5,9 millió zsi­dó az USA-ban Az American Jewish Yearbook legújabb kiadása szerint 1996 végén az Egyesült Ál­lamok lakosságának 2,3 százalé­kát teszi ki az 5,9 millió zsidó. Leg­többen New York államban van­nak, számuk 1 645 000; Kaliforni­ában 922 000-en, Floridában pe­dig 640 000-en élnek.

Címkék:1997-01

[popup][/popup]