Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

ANTISZEMITIZMUS OROSZOR­SZÁGBAN A rasszizmus és antisze­mitizmus ellen küzdő legnevesebb amerikai szervezet, az Anti Defamation League (ADL) ez évi jelentésében aggasztónak nevezte az oroszországi helyzetet. „Oroszországban a vallási és etnikai intolerancia leggyakoribb formája az antiszemitizmus” – írja a jelentés. Ennek bizonyítékául egye­bek közt a következőket jelentik: az utóbbi időkben járványszerűen ter­jednek az országutak mentén elhe­lyezett antiszemita plakátok. Ezek mögé néha robbanóanyagot rejte­nek, hogy aki megpróbálja eltávolíta­ni őket, pórul járjon. Ez év első felé­ben három zsinagógát támadtak meg és két temetőt dúltak föl. Az orosz or­todox egyház számos diakónusa akt­ívan részt vesz antiszemita anyagok terjesztésében. Számos olyan inci­dens történt, melynek során szkinhedek támadtak meg vagy inzultáltak zsidókat. Egy orosz bíróság nemrég úgy döntött, hogy egy – zsinagógák lerombolására és a zsidók kiüldözé­sére felszólító – újság „nem szít gyű­löletet az etnikai csoportok között”, így az újság továbbra is legálisan megjelenhet. Számos politikus hasz­nál anticionista vagy antiszemita reto­rikát, miközben Putyin elnök hivata­losan elítéli az antiszemitizmust.

URUGUAY – ELFOGYÓ ZSIDÓ­SÁG A kis latin-amerikai ország zsi­dó közössége argentínai testvéreihez hasonló gondokkal küszködik. Az ar­gentínai bankcsődök megismétlődé­sétől való félelem nyomasztja a gaz­daságot. A valaha „Dél-Amerika Svájcaként” emlegetett Uruguay gazdasá­ga megroppant. A túlnyomórészt a középosztályhoz tartozó zsidóság el­vesztette létbiztonságát. A főváros, Montevideo egykor hatvanezres zsi­dó közössége ma húszezerre apadt. Az elvándorlók Izraelbe, Amerikába, Spanyolországba és Olaszországba igyekeznek. Háromezren élnek a sze­génységi küszöb alatt, rajtuk a még jól működő szociális hálózat segít. Ugyanakkor érezhető egyfajta zsidó reneszánsz is. Hagy népszerűségnek örvend a néhány éve nyílt zsidó ele­mi iskola, sabatkor pedig négyszázan is összegyűlnek a város egyetlen zsi­nagógájában. Ám a közösség nem tudja intézményeit eltartani, így kül­földi adományokra szorul.

IZRAEL LAKOSSÁGA TÖBB, MINT 6.5 MILLIÓ A zsidó újév előestéjén az izraeli Központi Statisz­tikai Hivatal közzétette idei jelenté­sét. Eszerint a zsidó államban 6.592.000 ember él, 77.2 százalé­kuk zsidó, 19%-uk arab. Vallása sze­rint a lakosság 15.4%-a moszlim, és 1.1 %-a keresztény. A vallási és nem­zeti értelemben is különálló drúzok a lakosság 1.6 százalékát adják, 3.5% pedig „vallásilag nem azonosítható” (ők túlnyomórészt a volt SZU országa­iból érkező, halachikusan nem zsidó bevándorlók).

A Statisztikai Évkönyv szerint 2001-ben 43.600 ember vándorolt be Izraelbe, 7000 izraeli tért vissza külföldről, ahol egy évet töltött. 20.000 izraeli hagyta el az országot.

Az újszülöttek száma 136.638, kö­zülük 91.230 származik zsidó anyá­tól. A természetes népességnöveke­dés a palesztinoknál nagyobb ará­nyú, mint a zsidók között: míg a pa­lesztin asszonyoknál a gyerekek sta­tisztikai átlaga 4.6, a zsidóknál ez a szám 2.7. Az izraeli demográfusokat mindez aggodalommal tölti el, mert e számok azt mutatják, hogy a zsidó lakosság aránya Izraelben csökken.

HATÁSTALANÍTOTT BOMBÁK Két izraeli önkéntes Ros Hasana előtt pár nappal két, Ciszjordániából ér­kező autót próbált meg állítani. A ve­zetők a felszólításnak nem tettek eleget, majd rövid üldözés után elmene­kültek. A gépkocsikat átkutatták, és mindkettőben bombát találtak, me­lyek közül az egyik 600 kilós volt. Ez elegendő egy többemeletes épület romba döntésére. A bombákat mo­biltelefon-hívással akarták felrobban­tani, a szerkezetet megtalálták az egyik kocsiban.

Ugyanezekben a napokban két to­vábbi bombát is találtak Kochav Jair településen, mely Kalkilija palesztin város közelében terül el. A bombákat Ehud Barak volt izraeli miniszterel­nök háza közelében fedezték fel. A település, melyet 15 éve építettek, sok izraeli diplomáciai és katonai ve­zető lakóhelye: itt él egyebek közt Saul Mofaz, volt vezérkari főnök és Danni Yatom, a Moszad korábbi főnöke. Nem tudni, hogy valójában melyiküknek szánták a bombát.

IZRAELI kÖZVÉLEMÉNYkUTATÁS A PALESZTINOk kÖZÖTT Az izraeli hadsereg nemrégiben közvélemény-kutatást végzett a palesztin ifjúság körében, amelyben azt próbálták kideríteni, hogy mekkora körükben az Izrael-ellenesség. Az eredmények szerint a palesztin fiatalok körében tudatosan gerjesztik a zsidók elleni gyűlöletet. Erre nemrég még a palesztinokkal szimpatizáló Európai Unió is felhívta a Palesztin Hatóság figyelmét, Nabluszban az öngyilkos merénylőket dicsőítő múzeum is található, és a PH hivatalnokai mindent megtesznek azért, hogy nyugati közvéle­ménnyel az ellenállás legitim formájaként fogadtassák el az öngyilkos robbantásokat.

A Hamasz gyermekotthonaiban az évzáró ünnepségen az egyenruhás gyerekek kezeiket vörös festékbe mártják, és azt írják: „zsidó vér”. Az Iszlám Dzsihad nyári táborai szabályszerű kiképzőtáborok. A békés sportágak helyett a 10-12 éves gyerekeket a kalasnyikov géppisztoly használatára oktatják, hadgyakorlatokat tartanak és az autóbuszok felrobbantására is megtanítják őket.

A kutatás szerint a Területek gyermekeinek 73 százaléka akar „sahid”, azaz márt­ír lenni. Dr. Fadal Abu EI-Alhin palesztin pszichológus szerint a gyermek megér­ti, hogy a dzsihad, azaz a szent háború során elszenvedett halál (az Öngyilkos rob­bantást is ilyennek tekintik) megbecsülést, tiszteletet hoz a számára. Így nem sok kell ahhoz, hogy egy gyerek kővel vagy gyújtópalackkal odamenjen egy-egy izraeli ellenőrzőponthoz…

ANTICIONISTA KAMPÁNY AZ AMERIKAI EGYETEMEKEN Ez év szep­tember 9-én Benjamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnököt előadásra várták Montreal egyetemének auditóriumában. Mielőtt azonban a vendég megérkezett volna, palesztin és palesztin-párti csoportok randalírozni kezdtek a te­remben, majd a kiérkező rendőrökre hajigálták a bútorokat, mire azok könny­gázzal válaszoltak. Testőrei ezután nem engedték meg Netanjahunak hogy be­menjen a terembe. Hasonló, noha nem ennyire erőszakos incidens érte a volt miniszterelnököt 2000 novemberében a kaliforniai Berkeley egyetemen.

Az egyetemi campusokon az új intifáda kitörése óta Észak-Amerikai szerte ke­mény arab-zsidó küzdelem zajlik, amely gyakran minden egyéb politikai ügyről eltereli a figyelmet. A rendkívül aktív palesztinpárti csoportok (többnyire arab és radikális baloldali diákok) szünet nélkül offenzívában vannak demonstrációkat, ülősztrájkokat, látványos performanszokat rendeznek a zsidó demonstrációk ellen pedig néha tettlegesen lépnek fel. Üzenetük mindig ugyanaz: a pa­lesztin nép vérzik és meghal az izraeli elnyomók elleni küzdelemben. A minden amerikai egyetemen jelen lévő zsidó diákszervezetek nehezen találják meg az eszközt a palesztin propaganda ellen. Idegen tőlük a közvetlen érzelmekre ha­tó direkt sulykolás, így inkább a racionális érvelést választanák. Gyakran azon­ban arról panaszkodnak hogy kellő háttértudás birtokában nehezen találnak ellenérveket. Miközben a felmérések szerint az egyetemi diákság négyötöde az izraeliek felé húz, az amerikai egyetemek közterein gyakran a radikális palesztin­párti kisebbség „lopja el a show-t”.

ELKEZDŐDÖTT AZ IZRAELI ILLEGÁLIS MUNKÁSOK KITOLONCOLÁ­SA Több száz rendőr és belügyi alkalmazott segítségével Izrael-szerte megindult az illegális munkások felkutatása. Eddig mintegy 16.000 illegálisan Izraelben dol­gozó külföldit vettek őrizetbe és utasítottak ki az országból, s további tízezrekre vár ugyanez a sors. Magyar állampolgárok nincsenek a letartóztatottak között.

IZRAELI ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGVONÁSA Eli Jisaj belügyminiszter három, terrorizmussal vádolt izraeli arab férfi állampolgárságát akarja megszün­tetni. A vádak szerint az érintettek közreműködtek a Népi Front Palesztina Fel­szabadításáért és a Hezbollah által elkövetett merényletekben.

Az arab önkormányzatok arra szólították fel a belügyminisztert, hogy vonja vissza döntését, így várható, hogy a Legfelsőbb Bíróság elé kerül az ügy. Jisaj érvelése szerint az Állampolgársági Törvény egyik klauzulája felhatalmazza a belügyminisztert, hogy visszavonja azon személyek állampolgárságát, akik nem lojálisak az államhoz.

Címkék:2002-10

[popup][/popup]