Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

KÉSZÍTSÜNK LULAV-TURMIXOT! Ilyen címmel kezdett kam­pányt az egyik amerikai konzervatív zsidó közösség hat évvel ezelőtt, az őszi ünnepek idején. Az erős akkulturáción átesett konzervatív amerikai zsidóság körében a Szukkot (sátoros ünnep) jelentősége visszaszorult, így egyre kevesebben tudják azt is, mi célt szolgálnak az ünnep kellékei, az etrog és a lulav. A hagyományok megismerésében az asszimiláció el­lenszerét látva a konzervatív zsidó­ság országos vezetősége is bekap­csolódott az amerikaias ízű kam­pányba – elmondásuk szerint nagy si­kerrel. Számos közösség rabbijai az etrog és lulav-vásárlások ugrásszerű növekedéséről számoltak be: míg korábban ezek használata ortodox szokásnak számított, ma már közös­ségeikben is meghonosodott.

A NÉMET IFJÚSÁG ÉS A SOÁ

Egy nemrég végzett felmérés tanúsá­ga szerint a 14-18 év közötti német fi­atalok 69 százaléka tudja, mi a jelen­tősége Auschwitz nevének; 41 száza­lék ismeri a Kristályéjszaka történe­tét; és csak 13 százalék van tisztában azzal, mit jelentek a “nürnbergi törvé­nyek”. A Die Woche című hetilap fel­kérésére végzett 500 fős telefonos kérdezés néhány további eredménye: a kérdezettek 65 százaléka tudta, mi­kor ért véget a II. világháború; 35 szá­zalék tudta, mikor kezdődött és 29 százalék tudta hozzávetőleg meg­mondani, hány zsidó pusztult el a Soá idején. 12 százalékuk úgy tudta, hogy Hitler túlélte a II. világháborút.

A német oktatási tisztviselők az eredményt katasztrofálisnak minősí­tették, és erősen fogadkoztak, hogy erőfeszítéseket tesznek a felvilágo­sítás érdekében. Aly Goetz német történész szerint viszont az adatok nagyon jók. Ha ugyanis azt kérdez­ték volna az ifjaktól, hogy mikor volt a Sztálingrádi csata, mikor jött létre a Szövetségi Köztársaság vagy mi­kor ölték meg Kennedyt, sokkal rosszabb eredmények születtek vol­na. Ráadásul a tudás sem mindig ál­dás: a neonáci ifjak mind tisztában vannak a nürnbergi törvények mi­benlétével, mert egyetértenek azok­kal. Az ő tudásuk is “javított” a vizs­gálat eredményein.

LENGYELORSZÁG: A „KERESZTESHÁBORÚ” FOLYTA­TÓDIK Kiemelkedő lengyel értelmi­ségiek, köztük Czeslaw Milosz Nobel-díjas író nyílt levélben szólította föl a lengyel kormányt, hogy vessen véget az egykori auschwitzi haláltábor területén hónapok óta zajló keresztál­lításnak. A katolikus hit nevében radi­kális jobboldali lengyel csoportok hónapok óta kereszteket állítanak, állítá­suk szerint az ott meggyilkolt lengyel politikai foglyokra emlékezve. A több mint háromszáz kereszt fölállítása azonban provokáció a zsidó szerveze­tek szemében, akik már számos alka­lommal adtak hangot tiltakozásuknak Auschwitz „katolizálása” kapcsán. A mostani keresztállítási kampány már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, és a zsidó szervezetek tiltakozása csak olaj volt a tűzre. A lengyel kormány és a püspöki kar már többször is felszó­lította a szélsőségeseket a kampány leállítására, de mindeddig hiába.

Az ügy kezdetei tíz évvel ezelőttre nyúlnak vissza, mikor a táboron kívül fölállították azt a hatalmas keresztet, amely alatt II. János Pál pápa misézett 1979-ben, az egykori birkenaui haláltá­bor területén. Zsidó szervezetek akkor is tiltakoztak, és a keresztek körüli fe­szültségek már akkor elkezdődtek.

Ugyancsak a Gazeta Wyborcza közli annak a felmérésnek az eredményét, amellyel a lengyel lakosságnak ez ügy­ben alkotott véleményét próbálták föl­mérni. Eszerint a militánsok tömeges keresztállítását csak 15 százalék he­lyesli, 50 százalék viszont támogatja a pápai kereszt fennmaradását (ez a len­gyel kormány és a püspöki kar állás­pontja is), míg 30 százalék minden ke­reszt eltávolítása mellett voksolt. A kér­dezettek 50 százaléka úgy vélte, a len­gyelek szenvedtek legtöbbet a II. világ­háború alatt; 28 százalékuk szerint a zsidók, míg 11 százalék szerint nincs értelme az összehasonlításnak. A meg­kérdezettek többsége szerint a lengye­lek tisztelik a zsidók érzékenységét, vi­szont fordítva ez nem igaz. 48 száza­lék úgy vélte: Auschwitz sokféle nép szenvedéseinek színhelye volt, 38 szá­zalék szerint az áldozatok nemzetisége vagy vallása irreleváns. 8 százalék úgy tudta, itt csak lengyelek pusztultak el.

Az auschwitzi haláltáborban elpusz­tított másfélmillió ember 90 százaléka zsidósága miatt jutott erre a sorsra.

Címkék:1998-12

[popup][/popup]