Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

AZ ELSŐ MAGÁNFŐISKOLA Tel-Avivban megkezdődtek az elő­adások a Tisom nevet viselő nem­zetközi menedzserképző főiskolán. A két vagy négy szemeszterből álló kurzusokat ajánló oktatási intéz­mény egyik különlegessége, hogy nem állami vagy vallási vezetés alatt áll, hanem hazai és külföldi üz­letemberek alapították és tartják fenn. Az előadók többsége rangos, nemzetközileg elismert egyetemek, például az amerikai Yale és Harvard, a London Business School professzora, de érkeznek vendég­tanárok Németországból (a berlini Meinolf Dierkes a Tisom rektora), Kanadából, Japánból, Svájcból, Ma­rokkóból is. Nemzetközi a főiskola hallgatósága, az izraelieken kívül legtöbben az arab országokból ér­keztek.

GRANDIÓZUS TERVEK A szom­szédos arab államokkal való békés együttműködés reményében Izrael­ben 13,5 milliárd dollárnyi beruhá­zásról álmodoznak. Ennek kereté­ben a többi között Eilat-Akabában egy tengervíz-sótalanító üzemet lé­tesítenének 200 millió dollárért; Jordániával közösen csatornát épí­tenének a Holt- és Vörös-tenger kö­zött 5 milliárd dollárért; Haifa és a jordániai Mafra között vasút közle­kedne, aminek költsége 500 millió dollár; a kommunikációs hálózat fejlesztésére és a Sínai-félszigeten lévő egyiptomi repülőtér moderni­zálására egyaránt 100-100 millió dollárt fordítanának.

A TÖBBSÉG ELÉGEDETT Az egykori Szovjetunióból érkezettek között közvélemény-kutatást ren­deztek, s a megkérdezettek 61 szá­zaléka határozottan jól érzi magát új hazájában. 30 százalékuk elismeri, hogy jobb anyagi körülmények kö­zött él, ennek ellenére honvágya van, 6 százalékuk nem tudott dönte­ni, 3 százalékuk pedig nem képes beilleszkedni az új életformába.

KÖTELEZŐ AZ ARAB NYELV Az idei tanévtől kezdve kötelező az arab nyelv az iskolák hetedik-tize­dik osztályában. Ezt megelőzően a hetedik-kilencedik osztályban fa­kultatív volt az arab. Kiterjesztését és kötelezővé tételét a hadsereg ve­zetése kezdeményezte.

IMMUNITÁS AZ AIDS-SZEL SZEMBEN? Éveken át tartó vizsgá­latok után egy orvoscsoport meglepő felfedezést tett: a zsidók 20 százalé­kában egy genetikai hiba miatt hiány­zik az úgynevezett receptorm, amely­re az AIDS vírusának szüksége van, hogy behatolhasson a sebbe, ezért az ilyen emberek védettek a beteg­séggel szemben. A tanulmány ugyan­akkor felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a „hibát” csak egyedi vizsgálatok alapján lehet felfedezni, tehát sem az izraeliek, sem a diaszpórában élők nem csökkenthetik elővigyázatossá­gukat a halálos kórral szemben. A fi­gyelmeztetés annál is inkább meg­szívlelendő, mert Izraelben már 320-an haltak meg AlDS-ben.

KASZTNER-PARK Haifában parkot neveztek el dr. Kasztner Rezsőről,

akit 1957-ben Izraelben mint „a magyarországi zsidóság árulóját” egy jobboldali fanatikus lelőtt.

FEHÉR ANTILOPOK VÉDELME A Holt- és a Vörös-tengert összekö­tő 175 kilométer hosszú völgyben található az a természetvédelmi park, ahová letelepítik a Bibliában szereplő állatokat. Közülük számo­sat évezredes környezetükben a ki­pusztulás fenyegeti. Legutóbb a Negev sivatag utolsó 13 fehér antilop­jának adtak új „otthont”.

VOLT NAGYVÁRADI DIÁ­KOK VILÁGTALÁLKOZÓJA Az egykori nagyváradi Zsidó Líceum öregdiákjai világtalálkozót szervez­nek. Május 4-10. között a Nir Ecion kibuc nyaralójában találkoznak a hajdani érettségizettek. Jelentkezés dr. Alex Lindenfeldnél. Címe: Haifa 32 694 Aba Hillél Silver 6.

Címkék:1997-02

[popup][/popup]