Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael, Külföld

DÁVID-SZOBOR JERU­ZSÁLEMBEN Firenze városa Michelangelo híres Dávid-szobrának hű másolatát ajándékozta Jeru­zsálemnek (Dávid városának) há­romezredik születésnapjára. Az iz­raeli város azonban megköszönte és udvariasan elutasította az ajándékot, mivel a meztelen férfiú köz­téri mutogatása valószínűleg fel­bőszítette volna mind az ultraorto­dox zsidó, mind a muszlim hívőket. A helyzetet mentendő, a szobrot vé­gül a Héber Egyetem vette át.

TÍZEZREN A NYELVI TÁBORBAN Ahogy Izrael a békekötés útjain jár és kapui egyre tágabbra nyílnak, az amerikai (stílu­sú) fogyasztói társadalom minden áldása és átka is érezhető már az or­szágban. Ennek egyik természetes velejárója az angol nyelv iránti hatal­mas érdeklődés. A korszellemet ér­zékelve Amor Rubinstein oktatás­ügyi miniszter egy évvel ezelőtt azt javasolta, hogy az iskolákban tanít­sák angol nyelven a zenét, a művé­szeteket és ez legyen a testnevelés nyelve is. A nagy tekintélyű Héber Nyelvi Akadémia azonban elvetette az ötletet, mert a zsidó nép létének egyik legfőbb zálogát, a hébert lát­ták veszélyeztetve. A miniszter erre úgy döntött, hogy angol nyelvi tábo­rokat fog szervezni, és segítségért az angolszász világ zsidóságához for­dult: pénzt és oktatókat kért. A vá­lasz pozitív volt: Angliából négyszáz, az USA-ból, Ausztráliából és Kana­dából további száz oktató étkezett, akik országszerte 130 nyelvi tá­borban okították a nyugati világ el­ső nyelvét. A táborokat valósággal megostromolták: tízezer 10-13 év közötti jelentkezőt tudtak fogadni, de kétszer ennyit kellett helyhiány miatt visszautasítani. A miniszter jövőre kétszer ennyi gyerekre méretezi a vállalkozást: ennek meg­felelően 500 ezer helyett egymillió dollárt kell majd e célra gyűjtenie.

Címkék:1995-10

[popup][/popup]