Hamis és megtévesztő

Írta: Kocsis Péter - Rovat: Archívum

Hamis és megtévesztő

Tisztelt szerkesztőség!

Mint érintett, illetve említett, reagálni szeretnék a lap áprilisi számában meg­jelent „Ingatag ingatlanügyek” című cikkben foglaltakra.

Az OR-ZSE épületének felújításával foglalkozó részben a következő megáll­apítás szerepel: „Kocsis Péter főtitkár azt sem tudta megmondani, pontosan milyen célra adták, mert erről soha semmiféle papírt nem látott.”

Ez a mondat ilyen formában ha­mis, megtéveszti az olvasót, mert úgy tűnik, hogy előttem, a főtitkár előtt, va­lamit eltitkoltak.

Kijelentem, hogy a szóban forgó felú­jítás időszakában nem is láthattam semmi, az idézett részben szereplő do­kumentumot, mert még nem voltam ebben a funkcióban. Ennél fogva nem valós ez az állítás és a logikailag rá tá­maszkodó következő mondat sem.

Hamis és megtévesztő a következő mondat is, mely szerint „Épp ily kevés beleszólásuk van az állam által a Rabbi­képzőnek juttatott pénzek felhasználásába is”. Az állítás az újságíró tájéko­zatlanságát tükrözi, ugyanis az állam ál­tal az oktatás céljára átadott pénzesz­közök szigorú elszámolás alá tartoz­nak, arról a hitközségi apparátus nem határozhat, mert azokat az Oktatási Mi­nisztérium által megjelölt célokra lehet csak felhasználni. A Minisztérium min­den évben részletes beszámoló kap a támogatások, felhasználásáról.

Ami pedig általában a cikk által sugallt pénzügyi kérdésekben meglévő tit­kolódzást és az OR-ZSE igényeinek tel­jesítését illeti, meg kívánom jegyezni, hogy a Hitközség az OR-ZSE minden ké­rését a pénzügyi lehetőségek függvé­nyében minden alkalommal teljesítette.

Kérem levelem közzétételét.

Budapest, 2001. 05. 02.

Tisztelettel:

Kocsis Péter főtitkár, OR-ZSE

*

Mint az cikkemből is kiderül, anyag- gyűjtés során a Rabbiképző Intézetben is jártam, és ott több munkatárssal is beszéltem. A megkérdezettek – köztük Kocsis Péter – akkor egészen más han­gon nyilatkoztak, történetesen úgy, ahogy az cikkemben írva van. Mivel a fenti levél igazságát nem akarom két­ségbe vonni, az ellentmondás csak egy módon oldható fel: én minden bi­zonnyal egy másik Rabbiképzőben jár­tam, amely szintén a József krt. 27. szám alatt található, és ott egy másik főtitkárral beszéltem, akit véletlenül szintén Kocsis Péternek hívnak.

Gadó János

Címkék:2001-06

[popup][/popup]